E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Covid-19 Pandemisinde “Online Terapi” ve “Telepsikiyatri”Konularının Google Trends Verileri Üzerinden Değerlendirilmesi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(4): 320-325 | DOI: 10.14744/scie.2023.68725

Covid-19 Pandemisinde “Online Terapi” ve “Telepsikiyatri”Konularının Google Trends Verileri Üzerinden Değerlendirilmesi

Mehmet Buğrahan Gürcan1, Alperen Kılıç2
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Pandemi ilanıyla birlikte çok sayıda ülkenin kapandığı, şehirlerin karantina altına alındığı, zorunlu olmayan klinik görüşmelerin ertelendiği, sokağa çıkma yasağı olan bu dönemde sağlık hizmetlerinin sanal ortama kaymasının önemi arttı. Bu çalışmada, tele ruh sağlığı hizmetlerinden olan “telepsikiyatri” ve “online terapi” konularının Google Trends üzerinden erişilen arama hacimlerinin yorumlanarak toplumun sağlık arama davranışı ve tele ruh sağlığı hizmetlerine yönelik talebin yorumlanmasını amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Google Trends, insanların Google motorunda aradıkları göreli terim hacmini sağlayan, herkesin erişimine açık bir araçtır. Google Trends aracılığı ile telepsikiyatri (telepsychiatry) ve online terapi (online counselling) başlıkları olan iki konu üzerinde göreli arama hacimleri elde edildi. Arama başlıkları herhangi bir dilde bir grup terimi temsil etmesi sebebi ile konu olarak kullanıldı.
BULGULAR: Göreli arama hacimleri pandemi öncesi ve sonrası, online terapi ve telepsikiyatri olamak üzere değerlendirildi. Normal dağılıma uymayan göreli arama hacim karşılaştırmaları Mann-Whitney U testi ile karşılaştırıldı. Pandemi sonrası telepsikiyatri ve online terapiye yönelik arama hacmi pandemi öncesine göre anlamlı düzeyde artmıştır (p<0.05). Hem pandemi öncesi hem pandemi sonrası arama hacimleri karşılaştırıldığında online terapiye yönelik ilginin her iki dönemde telepsikiyatriye göre daha yüksek olduğu görüldü (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yasal, etik, teknik, teropatik ilişki ve profesyonellik ile ilgili sorunların aşılması halinde pandemi gibi halk sağlığı sorunlarda ve kişilerin geleneksel yöntemlerle ruh sağlığı desteği alamayacağı durumlarda tele ruh sağlığı hizmetlerine olan ilgisinin artabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Google trends, infodemiyoloji, online terapi, telepsikiyatri.

Assessment of “Online Therapy” and “Telepsychiatry” Topics in the COVID-19 Pandemic Based on Google Trends Data

Mehmet Buğrahan Gürcan1, Alperen Kılıç2
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medipol University, Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: With the announcement of the pandemic, in the era of countries with lockdown, city quarantines, postponed non-obligatory clinical appointments, and curfew, the importance of the shift of health-care services to virtual environment increased. In this study, it was aimed to interpret the search volumes of “telepsychiatry” and “online therapy” topics, one of the telemental health services, based on Google Trends, to evaluate the health seeking behavior in society and the demand for telemental health services.
METHODS: Google Trends is a free to access tool that provides relative volume of the terms that people searched in Google engine. Relative Search Volumes on two topics, Telepsychiatry and Online Counseling, were obtained through Google Trends. Search titles are used as “topics” since they represent a group of terms in any language that Google trends covers.
RESULTS: Relative search results were evaluated as before and after the pandemic, online therapy and telepsychiatry. Comparisons that not normally distributed were assessed through Mann–Whitney U test. The search volume for telepsychiatry and online therapy after the pandemic increased significantly compared to before the pandemic (p<0.05). When search volumes in both before and after the pandemic were compared, interest to online therapy was superior than telepsychiatry in both periods (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It could be said that, in time periods like pandemics and the cases that people cannot reach conventional mental health support, if the issues in legal, ethical, technical, therapeutic relationship, and professionalism could be overcome, the interest in telemental health would increase.

Keywords: Google trends, infodemiology, online therapy, telepsychiatry.

Mehmet Buğrahan Gürcan, Alperen Kılıç. Assessment of “Online Therapy” and “Telepsychiatry” Topics in the COVID-19 Pandemic Based on Google Trends Data. South Clin Ist Euras. 2023; 34(4): 320-325

Sorumlu Yazar: Mehmet Buğrahan Gürcan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale