E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 31 (3)
Cilt: 31  Sayı: 3 - 2020
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Testiküler İskemi Reperfüzyon ile İndüklenen Oksidatif Strese Maresin-1’in Etkilerinin Araştırılması
Investigation of the Effects of Maresin-1 on Testicular Ischemia Reperfusion Induced Oxidative Stress
Ayhan Tanyeli, Ersen Eraslan, Mustafa Can Güler, Fazile Nur Ekinci Akdemir, Derya Güzel Akdoğan, Ömer Topdağı, Elif Polat
doi: 10.14744/scie.2020.39205  Sayfalar 187 - 191

KLINIK VE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR
2.
Lityum Karbonatın Sıçan Tiroid Hormonları, Paratormon, Kalsiyum Seviyesi ve Tiroid Dokusu Üzerine Doza Bağımlı Etkileri
Dose Dependent Effects of Lithium Carbonate on Rat Thyroid Hormones, Parathormon and Calcium Levels with Thyroid Tissue
Atilla Topçu
doi: 10.14744/scie.2020.37929  Sayfalar 192 - 198

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Term Yenidoğanlarda Düşük Doğum Ağırlığına Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
Factors Associated with Low Birth Weight in Term Newborns
Gamze Özgürhan, Serdar Cömert
doi: 10.14744/scie.2020.03016  Sayfalar 199 - 202

4.
COVID-19 Hastalığında Radyolojik ve Laboratuvar Parametrelerinin Prognoza Etkisi
The Effect of Radiological and Laboratory Parameters on Prognosis in COVID-19 Disease
Kadir Burak Özer, Berk Çimenoğlu, Attila Özdemir, Mesut Buz, Kazibe Koyuncu, Fatih Doğu Geyik, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2020.87609  Sayfalar 203 - 207

5.
Klinik Farmakolojide Vaka Temelli Öğrenmenin Konvansiyonel Öğretim Şekli ile Kıyaslanması ve Öğrenme Stilleri ile İlişkisi
Case Based Learning Versus Conventional Lecture in Clinical Pharmacology Education and its Relation to Learning Styles
Fatih Özdener, Abdullah Canberk Özbaykuş, Melike Yavuz, Alihan Sürsal, Fehmi Narter, Demet Koç
doi: 10.14744/scie.2020.09815  Sayfalar 208 - 213

6.
Koronavirüs (COVID‑19) Pandemisinde Rinoplasti Hastalarının Tutumları: Çevrimiçi Anket Analizi
Attitudes of Patients with Rhinoplasty in Coronavirus (COVID‑19) Pandemic: An Online Survey Analysis
Hakan Avcı
doi: 10.14744/scie.2020.20438  Sayfalar 214 - 218

7.
Dekompanse Karaciğer Sirozlu Hastalarda Assit İnfeksiyonu Gelişiminin Ortalama Trombosit Hacmi ile İlişkisi
The Relationship Between the Mean Platelet Volume and the Development of Spontaneous Ascites Fluid Infection in Patients with Decompensated Cirrhosis
Ebru Sinem Bilgin, Banu Boyuk, Osman Maviş, Rahime Özgür
doi: 10.14744/scie.2020.09226  Sayfalar 219 - 225

KLINIK VE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR
8.
Non fonksiyonel Adrenal İnsidentalomalara Eşlik Eden Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Determination of Cardiovascular Risk Factors Which Accompany Non-Functional Adrenal Incidentalomas
Tuba Olcay Vardal, Gülay Şi&775;mşek Bağır, Melek Eda Ertorer
doi: 10.14744/scie.2020.50455  Sayfalar 226 - 231

9.
Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Yatarak Tedavi Edilen Toraks Travmalı Hastaların Analizi
Analysis of Thoracic Trauma Patients who were Treated in the Thoracic Surgery Clinic
Cenk Balta, Mustafa Kuzucuoğlu
doi: 10.14744/scie.2020.36844  Sayfalar 232 - 234

ARAŞTIRMA MAKALESI
10.
Geriatrik Depresyon Hastalarında Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri ile Uyku Kalitesi ve Uykusuzluk Şiddeti Arasındaki İlişki
Relationships among Anxiety and Depression Levels with Sleep Quality and Insomnia Severity in Geriatric Patients with Depression
Aslı Beşirli
doi: 10.14744/scie.2020.48403  Sayfalar 235 - 242

11.
Sağlık Çalışanlarında Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, HIV, Kabakulak, Kızamık ve Suçiçeği Seroprevalansının Değerlendirilmesi
Evaluation of Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Mumps, Measles and Chickenpox Seroprevalence in Healthcare Workers
Serkan Elarslan, Özlem Güdük, Yaşar Sertbaş
doi: 10.14744/scie.2020.39206  Sayfalar 243 - 250

12.
Term ve Preterm Çocukların Bir Yaş Refraksiyon Değerlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Refractive Measures of Term and Preterm Children Aged One Year Old
Ayşin Tuba Kaplan, Leyla Yavuz Sarıçay, Ayşe Yeşim Oral Aydın, Şaban Şimşek
doi: 10.14744/scie.2020.19971  Sayfalar 251 - 255

13.
In Situ ve Anatomik Redükte Edilmiş Femur Başı Epifiz Kayması Olan Kalçaların Orta Dönem Karşılaştırmalı Sonuçları
Mid-Term Comparative Outcomes of Both In Situ and Anatomically Reduced Hips of Slipped Capital Femoral Epiphysis
Engin Eceviz, Aytaç Yahyaoğlu, Hüseyin Bilgehan Çevik, Güven Bulut
doi: 10.14744/scie.2020.79058  Sayfalar 256 - 260

14.
Trakeastomal Stenoz Gelişen Total Larenjektomi Olgularında Çift Ters Z Plasti
Double Reversing Z Plasty for Tracheastomal Stenosis After Total Laryngectomy
Burak Karabulut, Hakan Avcı
doi: 10.14744/scie.2020.61224  Sayfalar 261 - 264

15.
Kilitli Mini Plaklar ile Proksimal Falanksların Ekstraartiküler Kırıklarının Tedavisinde Dorsal ve Midlateral Yaklaşımların Karşılaştırılması
Comparison Between Dorsal and Midlateral Approaches in the Treatment of Extra-articular Fractures of Proximal Phalanges with Locked Miniplates
Birkan Kibar
doi: 10.14744/scie.2019.76598  Sayfalar 265 - 271

16.
Yaygın Hiperpigmentasyonla Başvuran Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri
Clinical and Demographic Characteristics of the Patients with Diffuse Hyperpigmentation
Ayşe Akbaş, Fadime Kılınç
doi: 10.14744/scie.2019.43534  Sayfalar 272 - 280

17.
Covid-19 Enfekte Gebelerde Trombofilaksi
Thromboprophylaxis in Covid-19 Positive Pregnant Women
Kazibe Koyuncu, Önder Sakin, Hale Ankara aktaş, Kadir Şahin, Taylan Aygün, Ali Doğukan Anğın, Ahmet Kale
doi: 10.14744/scie.2020.86548  Sayfalar 281 - 286

EDITÖRE MEKTUP
18.
Sodyum Glukoz Ko-transporter 2 İnhibitörüne Bağlı Gelişen Diyabetik Ketoasidozda Yoğun Bakım Yönetimi: Olgu Sunumu
Critical Care Management of Diabetic Ketoacidosis Caused by Sodium-Glucose Co-Transporter 2 Inhibitor: A Case Report
Elif Bombacı, Banu Çevik, Hakan Haydarlar, Kemal Tolga Saracoğlu, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2020.54872  Sayfalar 287 - 288
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
19.
Masif Fekal İmpaksiyona Bağlı Gelişen Megarektum: Olgu Sunumu
Massive Fecal Impaction with Megarectum Formation: A Case Report
Osman Erdoğan, Zafer Teke, Murat Aba, İsmail Cem Eray
doi: 10.14744/scie.2019.96720  Sayfalar 289 - 294

DERLEME
20.
COVID-19 Hastalığının Anne ve Yenidoğan Sağlığı Üzerine Etkilerine Güncel Bakış; Derleme
Current Overview on the Effects of COVID-19 Disease on Maternal and Neonatal Health; Narrative Review
İlke Özer Aslan, Mustafa Törehan Aslan, Öner Özdemir
doi: 10.14744/scie.2020.25582  Sayfalar 295 - 300

21.
Günümüz ve Gelecekte Herediter Anjiyoödem Tedavisi
Current and Future Therapy of Hereditary Angioedema
Öner Özdemir
doi: 10.14744/scie.2020.01886  Sayfalar 301 - 307

LookUs & Online Makale