E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 33 (4)
Cilt: 33  Sayı: 4 - 2022
1.
Front Matter 2022-4
Front Matter 2022-4

Sayfalar I - VIII

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Pancoast tümörü cerrahisi sonrası üst ekstremite fonksiyonlarının ve egzersiz kapasitesinin değerlendirilmesi
Evaluation of Upper Extremity Function and Exercise Capacity after Pancoast Tumor Surgery
Talha Doğruyol, Halime Sinem Barutçu, Selime Kahraman, Fatma Tuğba Özlü, Attila Özdemir, Berk Çimenoğlu, Mesut Buz, Fatih Doğu Geyik, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2022.46793  Sayfalar 341 - 345

3.
Acil Servise Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastalarda ROCKALL, AIMS-65 ve GLASGOW BLATCFORD Skorları ile Aktif Kanama Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship between ROCKALL, AIMS-65, and GLASGOW BLATCFORD Scores and Active Bleeding in Patients Presenting to the Emergency Department with Upper Gastrointestinal Bleeding
Nurhayat Başkaya, Nurdan Yılmaz Şahin, Murat Kekilli, Özge Kibici, Yavuz Katırcı
doi: 10.14744/scie.2022.13540  Sayfalar 346 - 350

4.
Çimentosuz Unikondiler Diz Artroplastisi Sonrası Proksimal Tibial Korteksin Kalınlaşma Paterni; Radyolojik Bir Çalışma
Remodeling Pattern of the Medial Tibial Metaphysis after a Cementless Unicondylar Knee Replacement; a Radiological Study
Enejd Veizi, İzzet Özay Subaşı, Ali Şahin, Hilmi Alkan, Ahmet Firat, Kasım Kılıçarslan
doi: 10.14744/scie.2022.09327  Sayfalar 351 - 359

5.
Çocuklarda Preseptal ve Orbital Selülit: Beş Yıllık Tek Merkez Deneyimi
Preseptal and Orbital Cellulitis in Children: A Five-Year Single-Center Experience
Mehmet Tolga Köle, Ulviye Kıvrak, Yakup Çağ, Serdar Mehmetoğlu, Ayşe Karaaslan, Ceren Çetin, Bilal Yılmaz, Yasemin Akın
doi: 10.14744/scie.2022.82574  Sayfalar 360 - 365

6.
Pulmoner Tromboendarterektomide Anestezi Yönetimi ve Tek Merkez Deneyimlerimiz
Anesthesia Management in Pulmonary Thromboendarterectomy and Our Single Center Experience
Mustafa Şimşek, Hüseyin Kuplay, Nehir Selcuk, Barış Timur, Türkan Kudsioğlu, Gokcen Orhan
doi: 10.14744/scie.2022.99267  Sayfalar 366 - 372

7.
Hızlı Sıralı Organ Yetmezliği Değerlendirmesi-Mortalite (qSOFAm): Sepsis Hastalarının Mortalitesini Tahmin Etmek İçin Yeni Bir Puanlama Sistemi
Quick Sequential Organ Failure Assessment-Mortality (qSOFAm): A New Scoring System to Predict the Mortality of Sepsis Patients
Satuk Bugra Yapici, Durdu Mehmet Üzücek, Ahmet Burak Urfalioglu, Dervis Yildiz, Kemal Sener, Adem Kaya, Akkan Avci, Sadiye Yolcu
doi: 10.14744/scie.2022.09577  Sayfalar 373 - 378

8.
Sosyal Fobi Komorbidliği olan Bipolar Bozukluk Hastalarında Çocukluk Çağı Travmaları
Childhood Traumas in Bipolar Disorder Patients with Social Phobia Comorbidity
İsmail Koç
doi: 10.14744/scie.2022.47113  Sayfalar 379 - 383

9.
Alt Lomber Faset Eklem Ağrısının Tedavisinde Floroskopi Rehberliğinde Medial Dal Bloğu Sonuçları: 2 Yıllık Takip
Results of Fluoroscopy-Guided Medial Branch Block for the Treatment of Lower Lumbar Facet Joint Pain: A 2-year Follow-up
Mustafa Umut Etli, Serdar Onur Aydın
doi: 10.14744/scie.2022.99907  Sayfalar 384 - 387

10.
Acil Servise Başvuran Akut İskemik İnme Hastalarında Ürik Asit Seviyesinin Mortaliteye Etkisi
The Effect of Uric Acid Levels on Mortality in Acute Ischemic Stroke Patients in the Emergency Department
Burcu Bayramoğlu, Burcu Genç Yavuz, Şahin Çolak, Dilay Satılmış, Gürkan Akman
doi: 10.14744/scie.2022.36539  Sayfalar 388 - 392

11.
Memenin Paget Hastalığının Moleküler Özellikleri Altta Yatan Duktal Karsinom ile Benzer mi? Üçüncü Basamak Bir Hastaneden Gelen 42 Olgunun Tartışılması
How Similar are Molecular Characteristics of Mammary Paget’s Disease to Underlying Ductal Carcinoma? Discussion of 42 Cases from a Tertiary Care Hospital
Sibel Şensu, Sevinc Hallac Keser, Aylin Ege Gul, Nagehan Ozdemir Barisik, Yesim Saliha Gürbüz, Nusret Erdogan
doi: 10.14744/scie.2022.05935  Sayfalar 393 - 398

12.
Prediyabetli Hastalarda Düşük Doz Metformin’e Glisemik Yanıt ve Dislipidemi Yanıtı
Evaluation of Low Dose Metformin Response and Dyslipidemia Levels in Patients with Pre-diabetes
Zeynep Koç
doi: 10.14744/scie.2022.72677  Sayfalar 399 - 405

13.
Hiperemezis Gravidarum ve Plasenta Kalınlığı, PAPP-A ve Serbest Beta-HCG ile İlişkisi: Olgu Kontrol Çalışması
Hyperemesis Gravidarum and Its Relationship with Placental Thickness, PAPP-A, and Free Beta-HCG: A Case–Control Study
Gazi Yıldız, Emre Mat, Didar Kurt, Pınar Yıldız, Gülfem Başol, Elif Cansu Gündoğdu, Betul Kuru, Kasım Turan, Ahmet Kale
doi: 10.14744/scie.2021.93546  Sayfalar 406 - 412

14.
Alt Gastrointestinal Sistem Polipleri: 698 Olgunun Kolonoskopi ve Histopatolojik Özellikleri
Lower Gastrointestinal System Polyps: Colonoscopy and Histopathological Features in 698 Cases
Yusuf Yavuz, Himmet Durgut
doi: 10.14744/scie.2022.03206  Sayfalar 413 - 416

15.
Akut Pankreatit Tanılı Hastalarda Serum Lipaz Yüksekliği ile Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Arasındaki İlişki
The Correlation Between Elevated Serum Lipase Levels and Computed Tomography Findings in the Patients with Acute Pancreatitis
Rasime Pelin Kavak, Nezih Kavak, Nurcan Ertan, İlkay Güler, Nurgül Balci, Ahmet Seki
doi: 10.14744/scie.2022.88709  Sayfalar 417 - 422

16.
Safra Kesesi Displazi ve Kanserlerinde Apopitoz ve Çoklu İlaç Direnci İlişkili Belirteçlerin İmmünohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi
Immunohistochemical Evaluation of Apoptosis and Multidrug Resistance-Related Markers in Gallbladder Dysplasia and Carcinoma
Kayhan Başak, Derya Demir, Arzu Kaya Koçdoğan, Serpil Oğuztüzün
doi: 10.14744/scie.2022.82712  Sayfalar 423 - 428

17.
D Vitamini Eksikliğine Bağlı Hipokalsemik Nöbetleri Olan Çocuklarda Nörolojik Prognozun Değerlendirilmesi
Evaluation of Neurological Prognosis in Children with Hypocalcemic Seizures Due to Vitamin D Deficiency
Gül Demet Kaya Özcora, Elif Söbü, Türkan Uygur Şahin
doi: 10.14744/scie.2022.67299  Sayfalar 429 - 434

18.
Apendektomi Spesimenlerinde Saptanan Apendiks Tümörlerinin Analizi: Tek Merkezli Deneyim
Analysis of Appendiceal Tumors Detected in Appendectomy Specimens: Single Center Experience
Ahmet Başkent, Murat Alkan, Mehmet Furkan Başkent
doi: 10.14744/scie.2022.52385  Sayfalar 435 - 441

19.
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Histolojik Alt Tipleri ile Sağkalım Arasındaki İlişki: 1887 Hastanın Geriye Dönük Kohort Analizi
Association between Histologic Subtypes of Non-Small Cell Lung Cancer and Survival: Retrospective Cohort Analysis of 1887 Patients
Mesut Buz, Seyyit Dincer
doi: 10.14744/scie.2022.59862  Sayfalar 442 - 447

OLGU SUNUMU
20.
Çocuk Hastada Gelişen Elizabethkingia Meningoseptica Bakteriyemisi: Olgu Sunumu
Elizabethkingia Meningoseptica Bacteremia in a Child: A Case Report
Alara Altıntaş, Ceren Çetin, Ufuk Yükselmiş, Ayşe Karaaslan, Serap Demir Tekol, Yasemin Akın
doi: 10.14744/scie.2022.25428  Sayfalar 448 - 450

21.
Nazofaringeal Papiller Adenokarsinom: İki Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Nasopharyngeal Papillary Adenocarcinoma: Two Cases and Review of the Literature
Gizem Kat Anıl, Merve Çaputcu, Gülşah Acar Yüceant, Zeynep Erdoğan Çetin, Burak Dikmen, Kayhan Başak
doi: 10.14744/scie.2022.80958  Sayfalar 451 - 453

HIÇBIRI
22.
Reviewer List 2022

Sayfa 454
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale