E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 31 (2)
Cilt: 31  Sayı: 2 - 2020
1.
COVID-19 Pandemi Sürecinde Hastane Organizasyonunun Tedaviye Etkisi
The Effects of Hospital Organization on Treatment During COVID-19 Pandemic
Recep Demirhan, Berk Çimenoğlu, Erdal Yılmaz
doi: 10.14744/scie.2020.32154  Sayfalar 89 - 95

2.
Sıçanlarda Farklı Batın Kapama Tekniklerinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi
Effects of Different Abdominal Closure Techniques on Wound Healing
Önder Altın
doi: 10.14744/scie.2020.29494  Sayfalar 96 - 100

3.
Primer Membranöz Nefropati Olgularında Fosfolipaz A2 Reseptör ve Kompleman 4d Ekspresyonunun Yoğunluğu
The Intensity of PLA2R and C4d Immunoexpression in Primary Membranous Nephropathy
Deniz Filinte, Hakkı Arıkan, Mehmet Koç, Handan Kaya, İshak Çetin Özener, Gamze Akbaş
doi: 10.14744/scie.2019.16056  Sayfalar 101 - 106

4.
Parapnömonik Plevral Efüzyonlarda Plevral Sıvı Prokalsitonin Düzeyinin Ayırıcı Tanıdaki Yeri ve Plevral Sıvının Ultrason Görüntüsü İle İlişkisi
The Role of Pleural Fluid Procalcitonin in the Differential Diagnosis of Parapneumonic Pleural Effusions and its Relation with Pleural Fluid Ultrasound
Bülent Akkurt, Nesrin Gürbüz Kıral, Ali Fidan, Hacer Koç, Banu Musaffa Salepci, Sevda Şener Cömert
doi: 10.14744/scie.2019.37268  Sayfalar 107 - 112

5.
Oral Kavite Tümörlerinde Rekonstrüktif Amaçlı Bukkal Miyomukozal Flep Kullanımı
The Buccal Myomucosal Flap for Reconstruction of the Oral Cavity Cancers
Burak Karabulut, Hakan Avcı
doi: 10.14744/scie.2020.93064  Sayfalar 113 - 116

ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Kardiyak İmplante Edilebilir Cihaz Enfeksiyonu: Tek, Üçüncü Basamak Sağlık Merkezi Deneyimi
Cardiac Implantable Electronic Device Infections: A Single Tertiary Care Center Experience
Serdar Bozyel, Tümer Erdem Güler
doi: 10.14744/scie.2020.44366  Sayfalar 117 - 122

7.
Kültür Kanıtlı Sepsis Tanısı Alan Yenidoğan Olguların Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Newborn Patients with Diagnosis of the Culture-Proven Sepsis
Melek Büyükeren, Yasemin Akın, Fatma Narter, Nilüfer Çelik, Melek Özbenli, Özben Göktaş
doi: 10.14744/scie.2019.00821  Sayfalar 123 - 129

8.
Preoperatif Faktörler veya Operatif Özellikler Akciğer Rezeksiyonları Sonrası Hastanede Yatış Süresini ve Komplikasyon Oranını Öngörür mü?
Can Preoperative Factors or Operative Characteristics Predict the Duration of Hospitalization and Rate of Complications after Pulmonary Resections?
Tuğba Coşgun, Berna Duman, Erkan Kaba
doi: 10.14744/scie.2019.05914  Sayfalar 130 - 134

9.
Kol Hareket Araştırma Testi İnmeli Hastalarda Fonksiyonel Bağımsızlığı Ön Gördürebilir mi?
Can Action Research Arm Test Predict Functional Independence in Addition to Motor Functions in Stroke Patients?
Muhammed Nur Ögün, Ramazan Kurul
doi: 10.14744/scie.2020.50251  Sayfalar 135 - 139

10.
Siyalore Tedavisinde Botulinum Toksin Tedavisi: İdiyopatik Parkinson Hastalarının Değerlendirilmesi
Botulinum Toxin Treatment for Sialorrhea: Evaluation in Patients with Idiopathic Parkinson’s Disease
Aybala Neslihan Alagöz, Bekir Enes Demiryürek
doi: 10.14744/scie.2019.41033  Sayfalar 140 - 145

11.
Hedef Kontrollü İnfüzyonda Propofol-Remifentanil ve Desfluran-Remifentanilin Karşılaştırlması
Comparison of the Propofol-Remifentanil and Desflurane-Remifentanil in Target-Controlled Infusion
Özlem Sezen, Gülten Arslan
doi: 10.14744/scie.2020.15870  Sayfalar 146 - 151

12.
Hipotiroidi Hastalarında Gündüz Aşırı Uykululuğunun Değerlendirilmesi
Evaluation of Daytime Sleepiness in Hypothyroid Patients
Selma Pekgör, Betül Şahin Deveci, Neriman Ünal, Ahmet PEKGÖR, Cevdet Duran, Yasemin Alagöz, Mehmet Ali Eryılmaz
doi: 10.14744/scie.2019.39200  Sayfalar 152 - 157

13.
Laparoskopik Transperitoneal Adrenalektomi Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi
Laparoscopic Transperitoneal Adrenalectomy Results: In a Single-Center Experience
Önder Altin, Selçuk Kaya
doi: 10.14744/scie.2020.88942  Sayfalar 158 - 161

14.
Primer Hiperparatroidizmde Paratroidektomi Sonrası Paratroid Hormon Yüksekliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Parathyroid Hormone Increase After Parathyroidectomy in Primary Hyperparathyroidism
Muhammet Fikri Kundes, Hasan Fehmi Kucuk
doi: 10.14744/scie.2019.92905  Sayfalar 162 - 165

15.
Acil İç Hastalıkları Kliniğine Başvuran Geriatrik Hastaların İrdelenmesi
A Study on the Geriatric Patients Applied to the Emergency Internal Medicine Service
Arzu Cennet Işık, Gizem Gecmez, Ezgi Tükel Aytac, Seydahmet Akın
doi: 10.14744/scie.2019.49369  Sayfalar 166 - 170

16.
Klinik İlaç Araştırma Yönetmeliğinin Kabulu Sonrası Türkiye’de Yapılan Klinik Çalışmaların Gelişmesi
Development of Clinical Trials in Turkey After the Adoption of Clinical Drug Research Regulation
Fatih Özdener, Alihan Sürsal, Fehmi Narter
doi: 10.14744/scie.2019.50490  Sayfalar 171 - 176

OLGU SUNUMU
17.
Bir İki Taraflı Dev Bül Olgusu: Uzamış Hava Kaçağında Otolog Kan Uygulaması
A Case of a Bilateral Giant Bullous Emphysema: Autologous Blood Application for Air Leak
Tevrat Özalp
doi: 10.14744/scie.2019.26213  Sayfalar 177 - 180

18.
Guillain Barre Sendromunu Taklit Eden Bir Nöroborelyoz Olgusu
A Case of Neuroborreliosis Mimicking Guillain-Barré Syndrome
Zeynep Şule Çakar, Gül Karagöz, Lütfiye Nilsun Altunal, Ayşe Serra Özel, Sinan Öztürk, Şenol Çomoğlu, Kader Görkem Güçlü, Pınar Öngürü, Ayten Kadanalı
doi: 10.14744/scie.2020.93685  Sayfalar 181 - 183

19.
Nadir Bir Akut Karın Nedeni: Laparoskopik Apendektomi Sonrası Gelişen Güdük Apandisit
A Rare Cause of Acute Abdomen: Stump Appendicitis after Laparoscopic Appendectomy
Serdar Aslan, Mehmet Cihat Özek
doi: 10.14744/scie.2020.74946  Sayfalar 184 - 186

LookUs & Online Makale