E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Baskıdaki Makaleler - SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA

Baskıdaki Makaleler

1.
Tibialis Anterior ve Tibialis Posterior Tendonlarının İnterpozisyonun Eşlik Ettiği Ayak Bileği Kırıklı-Çıkığı: Bir olgu sunumu
Ankle Fracture Dislocation with Interposition of the Tibialis Anterior and Tibialis Posterior Tendons: A case report
İlker Çolak, Güven Bulut
doi: 10.14744/scie.2020.24572  Sayfa 0

2.
Türk Onkoloji Hekimlerinde tükenmişlik ve depresyon
Depression and burnout in Turkish oncology doctors
Şule Karabulut Gül
doi: 10.14744/scie.2019.58561  Sayfa 0

3.
Çocuklarda abdominal tüberkülozlu olguların değerlendirilmesi: Türkiyede tek merkezden 10 yıllık deneyim
Evaluation of cases with abdominal tuberculosis ın children: 10 years of experience from a single center in Turkey
Ümmühan Çay, Özlem Özgür Gündeşlioğlu, Derya Alabaz
doi: 10.14744/scie.2021.76093  Sayfa 0

4.
Roper, Logan, Tierney'in Günlük Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli Doğrultusunda Alev Yanığı Olan Bireyin Bakımı
Nursing Care of the Individual with Flame Burn According to the Nursing Model Based on Daily Living Activities of Roper, Logan and Tierney
Deniz Orhan, Ayşe Kabuk, Handan Aktaş, Ugur Sarıyıldırım, Merdiye Şendir, Gaye Filinte, Tuna Gümüş
doi: 10.14744/scie.2020.04809  Sayfa 0

5.
Spina Bifida: Genel Bakış
Spina Bifida: An Overview
Koza Duman
doi: 10.14744/scie.2021.70456  Sayfa 0

6.
Pankreatikoduodenektomi Yapılan Hastalarda Pre-operatif Bilyer Stentlemenin Postoperatif Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
The Effect of Preoperative Biliary Stenting on Postoperative Complications in Patients Undergoing Pancreaticoduodenectomy
Mehmet Velidedeoglu, Ozan Akıncı, Başar Can Turgut, Yasemin Pekmezci, Bilgul Mete, Osman Şimşek, Kaya Saribeyoglu, Salih Pekmezci
doi: 10.14744/scie.2021.59144  Sayfa 0

7.
Türk Toplumunda Metabolik Sendrom Tanısı İçin Bel Çevresi Sınırları
Waist Circumference Limits For The Diagnosis Of Metabolic Syndrome In Turkish Society
Yıldız İpek, Güzin Zeren Ozturk, Ferdi Karagöz, Dede Sit
doi: 10.14744/scie.2021.23500  Sayfa 0

8.
Çok Merkezli Çalışma; Covıd 19 Pandemisi nin Cerrahi Prosedürler Üzerine Etkisi
Multıcenter Trıal: Impact of Covıd 19 Pandemic on Surgıcal Procedures
Murat Alkan, Erhan Aysan, Metin Yeşiltaş, Sami AÇAR, Metin Kement, Okan Ok, Ufuk Oguz Idiz, ADNAN OZPEK, Selçuk Kaya, Hasan Fehmi Küçük, Ahmet Başkent
doi: 10.14744/scie.2022.29963  Sayfa 0

9.
Elektrikli Skuter Kazaları Nedeniyle Acil Servise Başvuran Hastalarının İncelenmesi
An Examination of Emergency Department Patients Involved in E-Scooter Related Accidents
Sarper Yılmaz, Gürkan Akman, izzet Ustaalioğlu, Mazlum Kılıç, Mehmet Kemal Emem
doi: 10.14744/scie.2022.25901  Sayfa 0

10.
Apendektomi Spesimenlerinde Saptanan Apendiks Tümörlerinin Analizi: Tek Merkezli Deneyim
Analysis of Appendiceal Tumors Detected in Appendectomy Specimens: Single Center Experience
Ahmet Başkent, Murat Alkan, Mehmet Furkan Başkent
doi: 10.14744/scie.2022.52385  Sayfa 0

11.
Pulmoner Tromboendarterektomide Anestezi Yönetimi ve Tek Merkez Deneyimlerimiz
Anesthesia Management in Pulmonary Thromboendarterectomy and Our Single Center Experience
Mustafa Şimşek, Hüseyin Kuplay, Nehir Selcuk, Barış Timur, Türkan Kudsioğlu, Gokcen Orhan
doi: 10.14744/scie.2022.99267  Sayfa 0

12.
Sosyal Fobi Komorbidliği olan Bipolar Bozukluk Hastalarında Çocukluk Çağı Travmaları
Childhood Traumas in Bipolar Disorder Patients with Social Phobia Comorbidity
İsmail Koç
doi: 10.14744/scie.2022.47113  Sayfa 0

13.
Akciğer Nakli Sonrası Dönemde 1-, 3- ve 6- Dakikalık Yürüme Testlerinin Karşılaştırılması
Comparison of 1-, 3-, and 6-minute Walking Tests in the Post-Lung Transplant Period
Pınar Atagün Güney, Murat Ersin Çardak, ayse nigar halis, Sevinc Citak, Ertan Sarıbaş, Mustafa Vayvada, Erdal Tasci
doi: 10.14744/scie.2022.09216  Sayfa 0

14.
NonBilier Akut Pankreatit Nedeni ile Klinik Takibi Yapılan Hastaların Prognoz Değerlendirmesinde Ranson Kriteri ve HAPS Skorunun Karşılaştırılması
Comparison of Ranson Criteria and HAPS Score for Prognosis of Patients with Clinical Monitoring due to Non-Biliary Acute Pancreatitis
Zeynep Koç, Seydahmet Akın, Banu Boyuk, Özcan Keskin
doi: 10.14744/scie.2022.03789  Sayfa 0

15.
Kronik Hepatit B Hastalarında Tenofovir Disoproksil Fumarat ve Entekavir Tedavilerinin Renal Yan etkilerinin Karşılaştırılması; Beş Yıllık Analiz Sonuçları
Comparison of Renal Side Effects of Tenofovir Disoproxil Fumarate and Entecavir Treatments in Patients with Chronic Hepatitis B Infection; The Results of Five-Year-follow-up
Burak Sarıkaya, Riza Aytac Çetinkaya, Ercan Yenilmez, Ersin Tural, Sinem Akkaya Isik, Semiha Çelik Ekinci, Levent Görenek
doi: 10.14744/scie.2022.48802  Sayfa 0

16.
Çocukluk Çağındaki Konjenital Miyastenik Sendromların Farklı Yüzleri
Different Faces of Congenital Myasthenic Syndromes in Childhood
Mahmut ASLAN, Serkan KIRIK
doi: 10.14744/scie.2022.48285  Sayfa 0

17.
Prediyabetli Hastalarda Düşük Doz Metformin'e Glisemik Yanıt ve Dislipidemi Yanıtı
Evaluation of low dose Metformin response and Dyslipidemia levels in patients with Prediabetes
Zeynep Koç
doi: 10.14744/scie.2022.72677  Sayfa 0

18.
D vitamini eksikliğine bağlı hipokalsemik nöbetleri olan çocuklarda nörolojik prognozun değerlendirilmesi
Evaluation of neurological prognosis in children with hypocalcemic seizures due to vitamin d deficiency
Gül Demet Kaya Özcora, Elif Söbü, türkan uygur şahin
doi: 10.14744/scie.2022.67299  Sayfa 0

19.
Açı kapanması glokomunda takip sonuçları ve literatür incelemesi
Follow-up results and literature review in the angle closure glaucoma
Gizem Doğan Gökçe, Raziye Dönmez Gün, Anıl Ağaçkesen, Burcu Yelmi, Murat Oklar, Şaban Şimşek
doi: 10.14744/scie.2021.03371  Sayfa 0

20.
Hiperemezis gravidarum ve plasenta kalınlığı, PAPP-A ve serbest beta-HCG ile ilişkisi: vaka kontrol çalışması
Hyperemesis gravidarum and its relationships with placental thickness, PAPP-A and free beta-HCG: a case control study
Gazi Yıldız, Emre Mat, Didar Kurt, Pınar Yıldız, Gülfem Başol, Elif Cansu Gündoğdu, Betul Kuru, Kasım Turan, Ahmet Kale
doi: 10.14744/scie.2021.93546  Sayfa 0

21.
Üroloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Abdominal Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde COVID-19 Pnömoni İnsidansı
Incidence of COVID-19 Pneumonia on Abdominal Computed Tomography Images of Patients Applied to The Urology Outpatient Clinic
Mehmet Serkan Özkent, Burak Yılmaz, Mustafa Bilal Hamarat, Esma Eroğlu, Bekir Turgut
doi: 10.14744/scie.2022.67209  Sayfa 0

22.
Acil Serviste Akut Pankreatitte ED-SAS Skorlama Sisteminin Mortalite Prediksiyon Yeteneğinin Araştırılması
Investigation Of The Predictive Ability Of The ED-SAS Scoring System on Mortality For Acute Pancreatitis At The Emergency Department
Mehmet Kemal Emem, Rohat Ak, Mazlum Kılıç
doi: 10.14744/scie.2022.56689  Sayfa 0

23.
Nazofaringeal Papiiler Adenokarsinom; İki olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Nasopharyngeal Papillary Adenocarcinoma; Two Cases And Review of the Literature
Gizem Kat Anıl, Merve Çaputcu, Gülşah Acar Yüceant, Zeynep Erdoğan Çetin, Burak Dikmen, Kayhan Başak
doi: 10.14744/scie.2022.80958  Sayfa 0

24.
NMO mu kitle mi?
NMO Spectrum Disorder or Mass?
Nesibe Yıldız Akbulut, Ahmet kasim kilic, DİLEK YAVUZER, tufan hicdonmez, Banu Özen Barut
doi: 10.14744/scie.2021.65982  Sayfa 0

25.
AksillaTutulumu Olan Meme Kanseri Hastalarında Neoadjuvant Kemoterapi Sonrası Aksillaya Yaklaşımımız
Our Axilla Approach Following Neoadjuvant Chemotherapy In Breast Cancer Patients With Axillary Involvement
Muhammet Fikri Kündeş
doi: 10.14744/scie.2021.57625  Sayfa 0

26.
Son dönem böbrek yetmezliğinde major toraks cerrahisi uygulamalarımız: 16 olgunun analizi
Our major thoracic surgery practices in end-stage renal disease: Analysis of 16 cases
Talha Doğruyol, Selime Kahraman, Berk Çimenoğlu, Mesut Buz, Attila Özdemir, Fatih Doğu Geyik, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2022.77527  Sayfa 0

27.
Ebeveynlerin Aşılama Konusundaki Tutumları
Parents' Attitudes to Vaccination
Ayşe Karaaslan, Engin Ersin Şimşek, Ceren Çetin, Ebru Şenol, Yasemin Akın
doi: 10.14744/scie.2022.14890  Sayfa 0

28.
Çocuklarda Preseptal ve Orbital Selülit: Beş Yıllık Tek Merkez Deneyimi
Preseptal and Orbital Cellulitis in Children: A Five-Year Single-Center Experience
Mehmet Tolga Köle, Ulviye Kıvrak, Yakup Çağ, Serdar Mehmetoğlu, Ayşe Karaaslan, Ceren Çetin, Bilal YILMAZ, YASEMIN AKIN
doi: 10.14744/scie.2022.82574  Sayfa 0

29.
Çimentosuz unikondiler diz artroplastisi sonrası proksimal tibial korteksin kalınlaşma paterni; radyolojik bir çalışma
Remodeling pattern of the medial tibial metaphysis after a cementless unicondylar knee replacement; a radiological study
Enejd Veizi, İzzet Özay Subaşı, Ali Şahin, Hilmi Alkan, Ahmet Firat, Kasım Kılıçarslan
doi: 10.14744/scie.2022.09327  Sayfa 0

30.
İmmunkompetan bireylerde postherpetik nevralji için risk faktörleri
Risk factors for postherpetic neuralgia in immunocompetent patients
Yasemin Nadir, hüseyin arslan
doi: 10.14744/scie.2021.43760  Sayfa 0

31.
Serum Kortizol, COVİD 19 Hastaları İçin Hastanede yatış Süresini Tahmin Etmek İçin Yeni Bir belirteç Olabilir
Serum Cortisol may serve as a novel predictor of hospital length of stay for COVİD-19 patients
Fatih Türker, Süleyman Ahbab, betül çavuşoğlu, Atay Can Kula, Raife Dilhan Alçelik, Hayriye Esra Ataoglu
doi: 10.14744/scie.2022.93446  Sayfa 0

32.
Tip 2 Diyabet hastalarında kardiyovasküler riski önlemede güncel lipid tedavi hedeflerine ulaşma oranlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi
Success rate in achieving guideline targets for lipid parameters for atherosclerotic cardiovascular risk prevention in patients with type 2 diabetes mellitus: A retrospective analysis
Hande Erman
doi: 10.14744/scie.2022.46034  Sayfa 0

33.
Ankilozan Spondilit hastalarında hastalık süresi, aktivitesi ve tedavi sürecinin santral sensitizasyon üzerine etkisi
The Effect of disease duration and activity, and the treatment process on central sensitization in patients with Ankylosing Spondylitis
Emel Güler, Alper DOĞANCI, Esra Gültürk, Hanzade Aybuke Unal, Sami Hizmetli
doi: 10.14744/scie.2022.27880  Sayfa 0

34.
Acil Servise Başvuran Akut İskemik İnme Hastalarında Ürik Asit Seviyesinin Mortaliteye Etkisi
The Effect of Uric Acid Levels on Mortality in Acute Ischemic Stroke Patients in Emergency Department
Burcu Bayramoğlu, Burcu Genç Yavuz, Şahin Çolak, Dilay Satılmış, Gürkan Akman
doi: 10.14744/scie.2022.36539  Sayfa 0

35.
Evre II / III Mide ve Kolorektal Kanserli Hastalarda Preoperatif Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Postoperatif Sonuçlara Etkisi
The Impact of the Preoperative Anxiety and Depression Levels on Postoperative Outcomes in Stage II / III Gastric and Colorectal Cancer Patients
Selçuk Gülmez, Arif Demirdas, Orhan Uzun, Aziz Serkan Senger, Sinan Ömeroğlu, Uğur Duman, Erdal Polat, Mustafa Duman
doi: 10.14744/scie.2021.04875  Sayfa 0

36.
Monosemptomatik Enürezis ve Sünnet Arasındaki İlişki. Yararlı mı yoksa Travmatik mi? Randomize Bir Çalışma.
The Relationship Between Monosymptomatic Enuresis and Circumcision. Is it beneficial or traumatic? A randomized study.
Alper Coşkun, Kutluhan Erdem
doi: 10.14744/scie.2022.54771  Sayfa 0

37.
Sağlıklı term bebeklerde kord kan gazı parametrelerinin ciddi hiperbilirubinemiyi ön görmedeki yeri
The role of cord blood gas parameters in prediction of significant hyperbilirubinemia among healthy term newborns
Enes Güneş, Didem Arman, Nursu Kara, Serdar Comert
doi: 10.14744/scie.2022.08931  Sayfa 0

38.
Konvalesan Plazma Tedarikini Artırmada Donörlerin Psikolojik Durumlarının ve Verilen Yapılandırılmış Bilgilerin Rolü
The Role of Donors’ Psychological Status and Given Structured Information in Increasing Convalescent Plasma Procurement
Arda Kazim Demirkan, Sude Hatun Aktimur, Necla Gökçe Genç, Ahmet Şen
doi: 10.14744/scie.2022.57983  Sayfa 0

39.
Kolorektal kanser tanılı hastalarda emosyon düzenleme ve şefkat korkusunun depresyon ve anksiyete üzerindeki rolü
The role of emotion regulation and fear of compassion on depression and anxiety in patients with colorectal cancer
Ozge Kilic, Ibrahim Halil Ozata, Merve Yalcinay-ınan, Yasemin Dikmen, Tutku Tufekci, Orhan Agcaoglu, Kemal Kuscu, Emre Balık
doi: 10.14744/scie.2022.69926  Sayfa 0

40.
Tiroid Cerrahisi Üzerine En Çok Atıf Alan ilk 100 Makalenin (2010'DAN BERİ): Bibliometrik Analizi
Top-100 Hıghest-Cıted Artıcles On Thyroıd Surgery (Sınce 2010): A Bibliometric Analysis
Yasin Tosun, Ozan Akıncı, Ömer Faruk İnanç, Gizem Akcakoca
doi: 10.14744/scie.2022.99266  Sayfa 0

41.
Diyabetik retinopati tedavisinde güncellemeler
Updates on the management of diabetic retinopathy
Lokman Balyen
doi: 10.14744/scie.2020.69772  Sayfa 0
Makale Özeti

42.
Resusci Anne COVID-19'a Yakalanırsa?
What If Resusci Anne has COVID-19?
Sarper Yılmaz, Figen ÜNAL ÇOLAK
doi: 10.14744/scie.2022.26214  Sayfa 0
Makale Özeti

LookUs & Online Makale