E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Baskıdaki Makaleler - SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA

Baskıdaki Makaleler

1.
Dispepsi nedeniyle endoskopi yapılan diyabetik hastalarda helicobacter pylori infeksiyonunun mikroalbuminüri ve böbrek fonksiyon testleri üzerine etkisi
Effect of helicobacter pylori infection on microalbuminuria and renal function tests of diabetic patients with endoscopy due to dyspepsia
Tuba Tahtalı, Seydahmet Akın, Banu Böyük, Emine Köroğlu, Özcan Keskin
doi: 10.14744/scie.2021.37084  Sayfa 0

2.
Tek segment unilateral laminektomi ve fasetektominin koyun lomber omurgasında stabiliteye etkisi: in vitro biyomekanik çalışma
Effect of single-segment unilateral laminectomy and facetectomy on sheep lumbar spine stability: an in vitro biomechanical study
Ali Şahin, Esra Demirel, Soner Ozcan
doi: 10.14744/scie.2021.60024  Sayfa 0

3.
Perkütan nefrolitotomi operasyonu sonrası yüksek akım oksijen uygulamasının solunum parametreleri ve derlenme üzerine etkileri
Effects of high flow oxygen application on respiratory parameters and compilation after percutaneous nephrolithotomy operation
Ferhat Yıldız, Fatıh Dogu Geyik, Yucel Yuce, Banu Cevik, Kemal Tolga Saracoglu
doi: 10.14744/scie.2021.32704  Sayfa 0

4.
Çocuklarda abdominal tüberkülozlu olguların değerlendirilmesi: Türkiyede tek merkezden 10 yıllık deneyim
Evaluation of cases with abdominal tuberculosis ın children: 10 years of experience from a single center in Turkey
Ümmühan Çay, Özlem Özgür Gündeşlioğlu, Derya Alabaz
doi: 10.14744/scie.2021.76093  Sayfa 0

5.
Bronkoskopi Uygulanan Hastalarda Korku ve Nedenleri
Fear in Patients Undergoing Bronchoscopy and Its Causes
Zeynep Kızılcık Özkan, Bilkay Serez, Emine Kaskun, Nihal Gacemer
doi: 10.14744/scie.2021.92678  Sayfa 0

6.
Açı kapanması glokomunda takip sonuçları ve literatür incelemesi
Follow-up results and literature review in the angle closure glaucoma
Gizem Doğan Gökçe, Raziye Dönmez Gün, Anıl Ağaçkesen, Burcu Yelmi, Murat Oklar, Şaban Şimşek
doi: 10.14744/scie.2021.03371  Sayfa 0

7.
Hemoptizi ile Başvuran 2 Yaşında Bir Hastanın Akciğer Sağ Alt Lob Bronşunda Hordeum Murinum
Hordeum murinum in The Right Lower Lobe Bronchus in a 2-year-old Patient Presenting with Hemoptysis
Yetkin Ayhan, Selin Yildiz, Zeynep Reyhan Onay, Gülay BAŞ, Cigdem ulukaya durakbasa, Saniye Girit
doi: 10.14744/scie.2021.26097  Sayfa 0

8.
Helicobacter pylori enfeksiyonunu endoskopi ile nasıl teşhis etmeliyiz? Biyopsi almış olmak yeterli mi?
How should Helicobacter pylori infection be diagnosed by endoscopy? Is it enough to have received a biopsy?
Mehmet Mustafa Altıntaş, Fırat Mülküt, Aytaç Emre Kocaoğlu, Selçuk Kaya, Ayhan Çevik, Noyan ilhan, Yetkin Özcabı
doi: 10.14744/scie.2021.68235  Sayfa 0

9.
Böbrek nakli sonrası hiperkalsemi: Tek-merkez deneyimi
Hypercalcemia After Kidney Transplantation: Single-Center Experience
Murat Gücün, Gülizar Şahin Manga
doi: 10.14744/scie.2021.66933  Sayfa 0

10.
Hiperemezis gravidarum ve plasenta kalınlığı, PAPP-A ve serbest beta-HCG ile ilişkisi: vaka kontrol çalışması
Hyperemesis gravidarum and its relationships with placental thickness, PAPP-A and free beta-HCG: a case control study
Gazi Yıldız, Emre Mat, Didar Kurt, Pınar Yıldız, Gülfem Başol, Elif Cansu Gündoğdu, Betul Kuru, Kasım Turan, Ahmet Kale
doi: 10.14744/scie.2021.93546  Sayfa 0

11.
Dirençli Klinik İzolatlar Üzerinde Ozonun İnhibisyon Etkisi
Inhibition Effect of Ozone on Resistant Clinical Isolates
Özgür YANILMAZ, Burak Aksu
doi: 10.14744/scie.2021.12599  Sayfa 0

12.
İntermammarian Pilonidal Sinüs ve Cerrahi Tedavisi: Klinik Deneyimlerimiz
Intermammary Pilonidal Sinus and Surgical Treatment: Our Clinical Experience
Zeynep Özkan, Ahmet Bozdağ, Hadice Akyol, Mehmet Bugra Bozan, Metin Kement
doi: 10.14744/scie.2021.54227  Sayfa 0

13.
Herpetik Korneal Neovaskülarizasyon Tedavisinde İnce İğne Diatermi Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları
Long-term Results of Fine Needle Diathermy in the Treatment of Herpetic Corneal Neovascularization
Burak Tanyıldız, Nesrin Tutaş Günaydın, Büşra Kaya, Hatice Selen Kanar, Eren Göktaş, Baran Kandemir
doi: 10.14744/scie.2021.35762  Sayfa 0

14.
Böbrek Nakli Sonrası Kalıcı Hiperparatiroidizm Yönetimi
Management of Persistan Hyperparathyroidism After Renal Transplantation
Meral Meşe, Ergün Parmaksız
doi: 10.14744/scie.2021.43825  Sayfa 0

15.
NMO mu kitle mi?
NMO Spectrum Disorder or Mass?
Nesibe Yıldız Akbulut, Ahmet kasim kilic, DİLEK YAVUZER, tufan hicdonmez, Banu Özen Barut
doi: 10.14744/scie.2021.65982  Sayfa 0

16.
AksillaTutulumu Olan Meme Kanseri Hastalarında Neoadjuvant Kemoterapi Sonrası Aksillaya Yaklaşımımız
Our Axilla Approach Following Neoadjuvant Chemotherapy In Breast Cancer Patients With Axillary Involvement
Muhammet Fikri Kündeş
doi: 10.14744/scie.2021.57625  Sayfa 0

17.
İmmunkompetan bireylerde postherpetik nevralji için risk faktörleri
Risk factors for postherpetic neuralgia in immunocompetent patients
Yasemin Nadir, hüseyin arslan
doi: 10.14744/scie.2021.43760  Sayfa 0

18.
Spina Bifida: Genel Bakış
Spina Bifida: An Overview
Koza Duman
doi: 10.14744/scie.2021.70456  Sayfa 0

19.
Pankreatikoduodenektomi Yapılan Hastalarda Pre-operatif Bilyer Stentlemenin Postoperatif Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
The Effect of Preoperative Biliary Stenting on Postoperative Complications in Patients Undergoing Pancreaticoduodenectomy
Mehmet Velidedeoglu, Ozan Akıncı, Başar Can Turgut, Yasemin Pekmezci, Bilgul Mete, Osman Şimşek, Kaya Saribeyoglu, Salih Pekmezci
doi: 10.14744/scie.2021.59144  Sayfa 0

20.
Meme Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapi Yanıtını Değerlendirmede PET’in Etkinliği ve Patolojik Yanıtı Etkileyen Faktörler
The efficacy of PET in Evaluating Neoadjuvant Chemotherapy Response and Factors Affecting Pathological Response in Breast Cancer
Ecem Memişoğlu, Ramazan Sarı
doi: 10.14744/scie.2021.43179  Sayfa 0

21.
Evre II / III Mide ve Kolorektal Kanserli Hastalarda Preoperatif Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Postoperatif Sonuçlara Etkisi
The Impact of the Preoperative Anxiety and Depression Levels on Postoperative Outcomes in Stage II / III Gastric and Colorectal Cancer Patients
Selçuk Gülmez, Arif Demirdas, Orhan Uzun, Aziz Serkan Senger, Sinan Ömeroğlu, Uğur Duman, Erdal Polat, Mustafa Duman
doi: 10.14744/scie.2021.04875  Sayfa 0

22.
İleri Yaş Hafif Anemide Kemik İliği Biyopsisinin Yeri
The Role Of Bone Marrow Biopsy In Elderly Patients With Mild Anemia
Zeynep Koç, Güven Yılmaz
doi: 10.14744/scie.2021.44712  Sayfa 0

23.
Türk Toplumunda Metabolik Sendrom Tanısı İçin Bel Çevresi Sınırları
Waist Circumference Limits For The Diagnosis Of Metabolic Syndrome In Turkish Society
Yıldız İpek, Güzin Zeren Ozturk, Ferdi Karagöz, Dede Sit
doi: 10.14744/scie.2021.23500  Sayfa 0

24.
Tibialis Anterior ve Tibialis Posterior Tendonlarının İnterpozisyonun Eşlik Ettiği Ayak Bileği Kırıklı-Çıkığı: Bir olgu sunumu
Ankle Fracture Dislocation with Interposition of the Tibialis Anterior and Tibialis Posterior Tendons: A case report
İlker Çolak, Güven Bulut
doi: 10.14744/scie.2020.24572  Sayfa 0

25.
Türk Onkoloji Hekimlerinde tükenmişlik ve depresyon
Depression and burnout in Turkish oncology doctors
Şule Karabulut Gül
doi: 10.14744/scie.2019.58561  Sayfa 0

26.
2016-2017 yılları arasında kronik yara konseyinde değerlendirilen diyabetik ayak ülser ve infeksiyonlu hastalarda ki cerrahi girişimlerin değerlendirilmesi:
Evaluation of surgical interventions in patients with diabetic foot ulcers and infections evaluated in the chronic wound council between 2016-2017:
Zeki Taşdemir, Oznur Ak, Tuna Gümüş, Selin Gamze Sümen, Nazire Aladağ, Gaye Filinte
doi: 10.14744/scie.2020.47965  Sayfa 0

27.
Roper, Logan, Tierney'in Günlük Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli Doğrultusunda Alev Yanığı Olan Bireyin Bakımı
Nursin Care of the Individual with Flame Burn According to the Nursing Model Based on Daily Living Activities of Roper, Logan and Tierney
Deniz Orhan, Ayşe Kabuk, Handan Aktaş, Ugur Sarıyıldırım, Merdiye Şendir, Gaye Filinte, Tuna Gümüş
doi: 10.14744/scie.2020.04809  Sayfa 0

28.
Sağlık Çalışanlarında Covid-19 enfeksiyonunun Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi ve Ekokardiyografi bulgularına etkisi
Effect of COVID-19 Infection on the Functional Exercise Capacity and Echocardiographic Findings of Healthcare Workers
Banu Boyuk, Seydahmet Akın, Nurdan Papila Topal, Hande Erman, Özcan Keskin
doi: 10.14744/scie.2021.48344  Sayfa 0

29.
COVID-19 Pandemi Sürecinin Acil Hasta Profiline Etkisi: Türkiye’de Bir Üçüncü Basamak Çocuk Acil ve Travma Merkezi Deneyimi
Impact of COVID-19 Pandemic on Emergency Patient Profiles: Case of a Tertiary Care Pediatric Emergency and Trauma Center in Turkey
Gülşah Demir, Emel Berksoy, Şefika Bardak, Pelin Elibol, Alper Çiçek, Tuğçe Nalbant, Gamze Gökalp
doi: 10.14744/scie.2021.89804  Sayfa 0

30.
COVID-19'da Görüntülemenin Patogenezi (derleme)
Pathogenesis of Imaging in COVID-19 (narrative review)
Mustafa Törehan Aslan, Öner Özdemir
doi: 10.14744/scie.2021.97658  Sayfa 0

31.
İmmün trombositopenili çocuk hastalarda standart dozda uygulanan intravenöz immünglobulin tedavisine yanıtı belirleyen faktörler
Predictive factors for response to a standard dose of intravenous immunoglobulin treatment in children with immune thrombocytopenia
Ülkü Miray Yıldırım, Funda Tekkeşin, Begüm Şirin Koç, Fikret Asarcıklı, Suar Çakı Kılıç
doi: 10.14744/scie.2021.33603  Sayfa 0

32.
Diyabetik retinopati tedavisinde güncellemeler
Updates on the management of diabetic retinopathy
Lokman Balyen
doi: 10.14744/scie.2020.69772  Sayfa 0
Makale Özeti

LookUs & Online Makale