E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Baskıdaki Makaleler - SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA

Baskıdaki Makaleler

1.
Spina Bifida: Genel Bakış
Spina Bifida: An Overview
Koza Duman
doi: 10.14744/scie.2021.70456  Sayfa 0

2.
Canlı Karaciğer Verici Adaylarında Bilgisayarlı Tomografi Karşılaştırması ile Klinik ve Laboratuvar Parametreleri Kullanılarak Hepatik Steatozun Değerlendirilmesi
Assessment of Hepatic Steatosis Using Clinical and Laboratory Parameters with Computed Tomography Comparison in Living Liver Donor Candidates
Talha Sarıgöz, Deniz Yavuz Baskiran
doi: 10.14744/scie.2022.54037  Sayfa 0

3.
Pandemi Sürecinde COVID-19 Korkusu İle Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması
Comparison of COVID-19 Fear and Dietary Habits During the Pandemic
MUHAMMED FATİH BARAN, Selma Pekgör, Mehmet Ali Eryılmaz
doi: 10.14744/scie.2022.46667  Sayfa 0

4.
Palpe Edilemeyen Meme Lezyonlarının Eksizyonunda Tel ve Radyoaktif Madde ile İşaretleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Radio-guided Occult Lesion Localization (ROLL) and Wire-guided Localization in Non-palpable Breast Lesions
Fırat Mülküt, Mehmet Eser, Aytaç Emre Kocaoğlu, Mehmet Mustafa Altıntaş, Noyan ilhan, Cem Batuhan Ofluoğlu
doi: 10.14744/scie.2022.59489  Sayfa 0

5.
NonBilier Akut Pankreatit Nedeni ile Klinik Takibi Yapılan Hastaların Prognoz Değerlendirmesinde Ranson Kriteri ve HAPS Skorunun Karşılaştırılması
Comparison of Ranson Criteria and HAPS Score for Prognosis of Patients with Clinical Monitoring due to Non-Biliary Acute Pancreatitis
Zeynep Koç, Seydahmet Akın, Banu Boyuk, Özcan Keskin
doi: 10.14744/scie.2022.03789  Sayfa 0

6.
Kronik Hepatit B Hastalarında Tenofovir Disoproksil Fumarat ve Entekavir Tedavilerinin Renal Yan etkilerinin Karşılaştırılması; Beş Yıllık Analiz Sonuçları
Comparison of Renal Side Effects of Tenofovir Disoproxil Fumarate and Entecavir Treatments in Patients with Chronic Hepatitis B Infection; The Results of Five-Year-follow-up
Burak Sarıkaya, Riza Aytac Çetinkaya, Ercan Yenilmez, Ersin Tural, Sinem Akkaya Isik, Semiha Çelik Ekinci, Levent Görenek
doi: 10.14744/scie.2022.48802  Sayfa 0

7.
Anormal Uterin Kanamanın Tedavisinde Oral ve Vajinal Mikronize Progesteronların Etkinliklerinin Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Kontrollü Çalışma
Efficacy of vaginal micronised progesterone versus oral micronised progesterone in the treatment of abnormal uterine bleeding: A prospective randomized controlled trial
Pınar Yıldız, Esra Keles, Egemen Aydın, Gazi Yıldız, Emre Mat, Kazibe Koyuncu, Rezzan Berna Baki, Özgür Kartal, Alev Esercan, Pınar Birol, Ahmet Kale
doi: 10.14744/scie.2022.57255  Sayfa 0

8.
65 Yaş ve Üzerı̇ Hastalarda Kırılganlık Ve Kırık Rı̇skı̇ Arasındakı̇ İlı̇şkı̇nı̇n Frax Kullanılarak Değerlendı̇rı̇lmesı̇
Evaluation Of The Relationship Between Frailty And Fracture Risk Using Frax In Patients 65 Years And Over
Berkay Demiriş, SEMA BASAT, Fatma Kurt, Berrin Aksakal, Okcan Basat
doi: 10.14744/scie.2022.66564  Sayfa 0

9.
Açı kapanması glokomunda takip sonuçları ve literatür incelemesi
Follow-up results and literature review in the angle closure glaucoma
Gizem Doğan Gökçe, Raziye Dönmez Gün, Anıl Ağaçkesen, Burcu Yelmi, Murat Oklar, Şaban Şimşek
doi: 10.14744/scie.2021.03371  Sayfa 0

10.
Üroloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Abdominal Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde COVID-19 Pnömoni İnsidansı
Incidence of COVID-19 Pneumonia on Abdominal Computed Tomography Images of Patients Applied to The Urology Outpatient Clinic
Mehmet Serkan Özkent, Burak Yılmaz, Mustafa Bilal Hamarat, Esma Eroğlu, Bekir Turgut
doi: 10.14744/scie.2022.67209  Sayfa 0

11.
Prone Pozisyonda Göz İçi Basınç Değişiklikleri ve Etkileyen Faktörler
Intraocular Pressure Changes in Prone Position and Affecting Factors
Merve Aslı Yıgıt, Kutlu Hakan Erkal, Ezgi Hatıp Unlu, Melike Kuvvet Bılen, BANU CEVİK
doi: 10.14744/scie.2022.50480  Sayfa 0

12.
Yaşlılarda Alt Gastrointestinal Endoskopi: Tek Merkez Deneyimi
Lower Gastrointestinal Endoscopy in Elderly: A Single-Center Experience
Muhammer Ergenç, Tevfik Kıvılcım Uprak
doi: 10.14744/scie.2022.15013  Sayfa 0

13.
Çok Merkezli Çalışma; Covıd 19 Pandemisi nin Cerrahi Prosedürler Üzerine Etkisi
Multıcenter Trıal: Impact of Covıd 19 Pandemic on Surgıcal Procedures
Murat Alkan, Erhan Aysan, Metin Yeşiltaş, Sami AÇAR, Metin Kement, Okan Ok, Ufuk Oguz Idiz, ADNAN OZPEK, Selçuk Kaya, Hasan Fehmi Küçük, Ahmet Başkent
doi: 10.14744/scie.2022.29963  Sayfa 0

14.
AksillaTutulumu Olan Meme Kanseri Hastalarında Neoadjuvant Kemoterapi Sonrası Aksillaya Yaklaşımımız
Our Axilla Approach Following Neoadjuvant Chemotherapy In Breast Cancer Patients With Axillary Involvement
Muhammet Fikri Kündeş
doi: 10.14744/scie.2021.57625  Sayfa 0

15.
Kritik COVID-19 Hastalarında erken mortalitenin prediktörü olarak; Oksijenasyon İndikatörleri
Oxygenation indicators as a predictor of early mortality in critically ill patients with COVID-19
Yeliz Bilir, Gamze Cabakli, Fulya Ciyiltepe, Hakan HAYDARLAR, Ayten Saracoglu, Kemal Tolga Saracoglu
doi: 10.14744/scie.2022.10693  Sayfa 0

16.
Ebeveynlerin Aşılama Konusundaki Tutumları
Parents' Attitudes to Vaccination
Ayşe Karaaslan, Engin Ersin Şimşek, Ceren Çetin, Ebru Şenol, Yasemin Akın
doi: 10.14744/scie.2022.14890  Sayfa 0

17.
Mid-trimester servikal uzunluk ile erken doğum ve maternal özellikleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
The relationship between mid-trimester cervical length and preterm delivery and maternal characteristics
Pınar Yıldız, Rukiye Açış, ESRA KELES, GAZİ YILDIZ, emre Mat, Kazibe Koyuncu, Rezzan Berna Baki, Özgür Kartal, alev esercan, Pınar Birol, AHMET KALE
doi: 10.14744/scie.2022.38233  Sayfa 0

18.
Monosemptomatik Enürezis ve Sünnet Arasındaki İlişki. Yararlı mı yoksa Travmatik mi? Randomize Bir Çalışma.
The Relationship Between Monosymptomatic Enuresis and Circumcision. Is it beneficial or traumatic? A randomized study.
Alper Coşkun, Kutluhan Erdem
doi: 10.14744/scie.2022.54771  Sayfa 0

19.
Sağlıklı term bebeklerde kord kan gazı parametrelerinin ciddi hiperbilirubinemiyi ön görmedeki yeri
The role of cord blood gas parameters in prediction of significant hyperbilirubinemia among healthy term newborns
Enes Güneş, Didem Arman, Nursu Kara, Serdar Comert
doi: 10.14744/scie.2022.08931  Sayfa 0

20.
Konvalesan Plazma Tedarikini Artırmada Donörlerin Psikolojik Durumlarının ve Verilen Yapılandırılmış Bilgilerin Rolü
The Role of Donors’ Psychological Status and Given Structured Information in Increasing Convalescent Plasma Procurement
Arda Kazim Demirkan, Sude Hatun Aktimur, Necla Gökçe Genç, Ahmet Şen
doi: 10.14744/scie.2022.57983  Sayfa 0

21.
Aşı Tereddüdü ve COVID-19
Vaccine Hesitancy and COVID-19
Muhammed Cihat Özata, Öner Özdemir
doi: 10.14744/scie.2022.62134  Sayfa 0

22.
Resusci Anne COVID-19'a Yakalanırsa?
What If Resusci Anne has COVID-19?
Sarper Yılmaz, Figen ÜNAL ÇOLAK
doi: 10.14744/scie.2022.26214  Sayfa 0
Makale Özeti

23.
Apendektomi Spesimenlerinde Saptanan Apendiks Tümörlerinin Analizi: Tek Merkezli Deneyim
Analysis of Appendiceal Tumors Detected in Appendectomy Specimens: Single Center Experience
Ahmet Başkent, Murat Alkan, Mehmet Furkan Başkent
doi: 10.14744/scie.2022.52385  Sayfa 0

24.
Pulmoner Tromboendarterektomide Anestezi Yönetimi ve Tek Merkez Deneyimlerimiz
Anesthesia Management in Pulmonary Thromboendarterectomy and Our Single Center Experience
Mustafa Şimşek, Hüseyin Kuplay, Nehir Selcuk, Barış Timur, Türkan Kudsioğlu, Gokcen Orhan
doi: 10.14744/scie.2022.99267  Sayfa 0

25.
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin histolojik alt tipleri ile sağkalım arasındaki ilişki: 1887 hastanın retrospektif kohort analizi
Association between histologic subtypes of non-small cell lung cancer and survival: Retrospective cohort analysis of 1887 patients
Mesut Buz, Seyyit Dincer
doi: 10.14744/scie.2022.59862  Sayfa 0

26.
Sosyal Fobi Komorbidliği olan Bipolar Bozukluk Hastalarında Çocukluk Çağı Travmaları
Childhood Traumas in Bipolar Disorder Patients with Social Phobia Comorbidity
İsmail Koç
doi: 10.14744/scie.2022.47113  Sayfa 0

27.
Çocuk hastada gelişen Elizabethkingia meningoseptica bakteriyemisi: Olgu sunumu
Elizabethkingia meningoseptica Bacteremia in a Child: Case Report
Alara Altıntaş, Ceren Çetin, Ufuk Yükselmiş, Ayşe Karaaslan, Serap Demir Tekol, Yasemin Akın
doi: 10.14744/scie.2022.25428  Sayfa 0

28.
Prediyabetli Hastalarda Düşük Doz Metformin'e Glisemik Yanıt ve Dislipidemi Yanıtı
Evaluation of low dose Metformin response and Dyslipidemia levels in patients with Prediabetes
Zeynep Koç
doi: 10.14744/scie.2022.72677  Sayfa 0

29.
D vitamini eksikliğine bağlı hipokalsemik nöbetleri olan çocuklarda nörolojik prognozun değerlendirilmesi
Evaluation of neurological prognosis in children with hypocalcemic seizures due to vitamin d deficiency
Gül Demet Kaya Özcora, Elif Söbü, türkan uygur şahin
doi: 10.14744/scie.2022.67299  Sayfa 0

30.
Pancoast tümörü cerrahisi sonrası üst ekstremite fonksiyonlarının ve egzersiz kapasitesinin değerlendirilmesi
Evaluation of upper extremity function and exercise capacity after Pancoast tumor surgery
Talha Doğruyol, Halime Sinem Barutçu, Selime Kahraman, Fatma Tuğba Özlü, Attila Özdemir, Berk Çimenoğlu, Mesut Buz, Fatih Doğu Geyik, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2022.46793  Sayfa 0

31.
Quick Sequential Organ Failure Assessment-Mortality (qSOFAm): A New scoring system to predict the mortality of sepsis patients
Hızlı Sıralı Organ Yetmezliği Değerlendirmesi--Mortalite (qSOFAm): Sepsis hastalarının mortalitesini tahmin etmek için yeni bir puanlama sistemi
Satuk Bugra Yapici, Durdu Mehmet Üzücek, Ahmet Burak Urfalioglu, Dervis Yildiz, Kemal Sener, Adem Kaya, Akkan Avci, Sadiye Yolcu
doi: 10.14744/scie.2022.09577  Sayfa 0

32.
Memenin Paget Hastalığının moleküler özellikleri altta yatan duktal karsinom ile benzer mi? Üçüncü basamak bir hastaneden gelen 42 olgunun tartışılması
How similar are molecular characteristics of mammary Paget's Disease to underlying ductal carcinoma? Discussion of 42 cases from a tertiary care hospital
Sibel Şensu, Sevınc Hallac Keser, Aylin Ege Gul, Nagehan Ozdemir Barisik, Yesim Saliha Gürbüz, Nusret Erdogan
doi: 10.14744/scie.2022.05935  Sayfa 0

33.
Hiperemezis gravidarum ve plasenta kalınlığı, PAPP-A ve serbest beta-HCG ile ilişkisi: vaka kontrol çalışması
Hyperemesis gravidarum and its relationships with placental thickness, PAPP-A and free beta-HCG: a case control study
Gazi Yıldız, Emre Mat, Didar Kurt, Pınar Yıldız, Gülfem Başol, Elif Cansu Gündoğdu, Betul Kuru, Kasım Turan, Ahmet Kale
doi: 10.14744/scie.2021.93546  Sayfa 0

34.
Safra kesesi displazi ve tümörlerinde apopitoz ve çoklu ilaç direnci ilişkili belirteçlerin immünohistokimyasal olarak değerlendirilmesi
Immunohistochemical evaluation of apoptosis and multidrug resistance related markers in gallbladder dysplasia and tumors
Kayhan Başak, Derya Demir, Arzu Kaya Koçdoğan, Serpil Oğuztüzün
doi: 10.14744/scie.2022.82712  Sayfa 0

35.
Acil Servise Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması İle Başvuran Hastalarda ROCKALL, AIMS-65 ve GLASGOW BLATCFORD Skorları İle Aktif Kanama Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship between ROCKALL, AIMS-65 and GLASGOW BLATCFORD Scores and Active Bleeding in Patients Presenting to the Emergency Department with Upper Gastrointestinal Bleeding
Nurhayat Başkaya, Nurdan Yılmaz Şahin, Murat Kekilli, Özge Kibici, Yavuz Katırcı
doi: 10.14744/scie.2022.13540  Sayfa 0

36.
Alt Gastrointestinal Sistem Polipleri; 698 Olgunun Kolonoskopi Ve Histopatolojik Özellikleri
Lower Gastrointestınal System Polyps; Colonoscopy And Histopathological Features In 698 Cases
Yusuf Yavuz, Himmet Durgut
doi: 10.14744/scie.2022.03206  Sayfa 0

37.
Nazofaringeal Papiiler Adenokarsinom; İki olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Nasopharyngeal Papillary Adenocarcinoma; Two Cases And Review of the Literature
Gizem Kat Anıl, Merve Çaputcu, Gülşah Acar Yüceant, Zeynep Erdoğan Çetin, Burak Dikmen, Kayhan Başak
doi: 10.14744/scie.2022.80958  Sayfa 0

38.
Çocuklarda Preseptal ve Orbital Selülit: Beş Yıllık Tek Merkez Deneyimi
Preseptal and Orbital Cellulitis in Children: A Five-Year Single-Center Experience
Mehmet Tolga Köle, Ulviye Kıvrak, Yakup Çağ, Serdar Mehmetoğlu, Ayşe Karaaslan, Ceren Çetin, Bilal YILMAZ, YASEMIN AKIN
doi: 10.14744/scie.2022.82574  Sayfa 0

39.
Çimentosuz unikondiler diz artroplastisi sonrası proksimal tibial korteksin kalınlaşma paterni; radyolojik bir çalışma
Remodeling pattern of the medial tibial metaphysis after a cementless unicondylar knee replacement; a radiological study
Enejd Veizi, İzzet Özay Subaşı, Ali Şahin, Hilmi Alkan, Ahmet Firat, Kasım Kılıçarslan
doi: 10.14744/scie.2022.09327  Sayfa 0

40.
Alt Lomber Faset Eklem Ağrısının Tedavisinde Floroskopi Rehberliğinde Medial Dal Bloğu Sonuçları: 2 Yıllık Takip
Results of Fluoroscopy-guided Medial Branch Block for the Treatment of Lower Lumbar Facet Joint Pain: 2-year Follow-up
Mustafa Umut Etli, Serdar Onur Aydın
doi: 10.14744/scie.2022.99907  Sayfa 0

41.
Akut Pankreatit Tanılı Hastalarda Serum Lipaz Yüksekliği ile Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Arasındaki İlişki
The Correlation between Elevated Serum Lipase Levels and Computed Tomography Findings in the Patients with Acute Pancreatitis
Rasime Pelin Kavak, Nezih Kavak, Nurcan Ertan, İlkay Güler, Nurgül Balci, Ahmet Seki
doi: 10.14744/scie.2022.88709  Sayfa 0

42.
Acil Servise Başvuran Akut İskemik İnme Hastalarında Ürik Asit Seviyesinin Mortaliteye Etkisi
The Effect of Uric Acid Levels on Mortality in Acute Ischemic Stroke Patients in Emergency Department
Burcu Bayramoğlu, Burcu Genç Yavuz, Şahin Çolak, Dilay Satılmış, Gürkan Akman
doi: 10.14744/scie.2022.36539  Sayfa 0

43.
Tibialis Anterior ve Tibialis Posterior Tendonlarının İnterpozisyonun Eşlik Ettiği Ayak Bileği Kırıklı-Çıkığı: Bir olgu sunumu
Ankle Fracture Dislocation with Interposition of the Tibialis Anterior and Tibialis Posterior Tendons: A case report
İlker Çolak, Güven Bulut
doi: 10.14744/scie.2020.24572  Sayfa 0

44.
Türk Onkoloji Hekimlerinde tükenmişlik ve depresyon
Depression and burnout in Turkish oncology doctors
Şule Karabulut Gül
doi: 10.14744/scie.2019.58561  Sayfa 0

45.
NMO mu kitle mi?
NMO Spectrum Disorder or Mass?
Nesibe Yıldız Akbulut, Ahmet kasim kilic, DİLEK YAVUZER, tufan hicdonmez, Banu Özen Barut
doi: 10.14744/scie.2021.65982  Sayfa 0

46.
Roper, Logan, Tierney'in Günlük Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli Doğrultusunda Alev Yanığı Olan Bireyin Bakımı
Nursing Care of the Individual with Flame Burn According to the Nursing Model Based on Daily Living Activities of Roper, Logan and Tierney
Deniz Orhan, Ayşe Kabuk, Handan Aktaş, Ugur Sarıyıldırım, Merdiye Şendir, Gaye Filinte, Tuna Gümüş
doi: 10.14744/scie.2020.04809  Sayfa 0

47.
İmmunkompetan bireylerde postherpetik nevralji için risk faktörleri
Risk factors for postherpetic neuralgia in immunocompetent patients
Yasemin Nadir, hüseyin arslan
doi: 10.14744/scie.2021.43760  Sayfa 0

48.
Evre II / III Mide ve Kolorektal Kanserli Hastalarda Preoperatif Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Postoperatif Sonuçlara Etkisi
The Impact of the Preoperative Anxiety and Depression Levels on Postoperative Outcomes in Stage II / III Gastric and Colorectal Cancer Patients
Selçuk Gülmez, Arif Demirdas, Orhan Uzun, Aziz Serkan Senger, Sinan Ömeroğlu, Uğur Duman, Erdal Polat, Mustafa Duman
doi: 10.14744/scie.2021.04875  Sayfa 0

49.
Diyabetik retinopati tedavisinde güncellemeler
Updates on the management of diabetic retinopathy
Lokman Balyen
doi: 10.14744/scie.2020.69772  Sayfa 0
Makale Özeti

LookUs & Online Makale