E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 32 (4)
Cilt: 32  Sayı: 4 - 2021
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
İstanbul'da Bir Pediatri Ünitesinde Ağır COVID-19'lu Çocukların Yönetimi: Retrospektif Çalışma
Management of Children with Severe COVID-19 in a Pediatrics Unit in Istanbul: A Retrospective Study
Ayşe Karaaslan, Ceren Çetin, Yasemin Akın, Cem Murat Bal, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2021.55707  Sayfalar 327 - 332

2.
Kolorektal Kanser Ameliyatı Geçiren Hastalarda ABO Kan Tipinin Prognostik Değeri: Tek Merkez Deneyimi
Prognostic Value of ABO Blood Group in Patients Undergoing Colorectal Cancer Surgery: A Single-Center Experience
Aziz Serkan Senger, Selçuk Gülmez, Orhan Uzun, Cem Batuhan Ofluoğlu, Ismail Ege Subasi, Ayhan Öz, Ömer Özduman, Erdal Polat, Mustafa Duman
doi: 10.14744/scie.2021.78045  Sayfalar 333 - 337

3.
Yaş, Cinsiyet ve Semptomlara Göre Kolonoskopik Tanıların Analizi
Analysis of Colonoscopic Diagnosis in Terms of Age, Gender and Symptoms
Hakan Uzunoğlu, İsmail Ertuğrul
doi: 10.14744/scie.2021.91885  Sayfalar 338 - 344

4.
Helicobacter pylori ve İntestinal Metaplazi İlişkisi: Kırsal Bir Hastane Deneyimi
Relationship Between Helicobacter Pylori and Intestinal Metaplasia: A Rural Hospital Experience
Ozan Akıncı, Özlem Güngör, Sangar M Faroq Abdulrahman Abdulrahman, Erdem Çomut, Sefa Ergün
doi: 10.14744/scie.2020.07088  Sayfalar 345 - 349

5.
Transparankimal Testis Sütür Fiksasyonu Yapılmaksızın Dartos Poş Orşiopeksi Sonuçlarımız
Our Dartos Pouch Orchiopexy Results Without Transparenchymal Testicular Suture Fixation
Yeliz Kart, Canan Öztürk
doi: 10.14744/scie.2021.83584  Sayfalar 350 - 353

6.
Cerrahi Trakeostomi Uygulanan Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluation of Pediatric Patients Undergoing Surgical Tracheostomy
Nermin Kılıçarslan, Ümran Karaca, Derya Karasu, Seyda Efsun Ozgunay, Mete Kaya
doi: 10.14744/scie.2021.35761  Sayfalar 354 - 359

7.
Yanık Merkezindeki Yanık Yaralanmalarının Epidemiyolojisi
Epidemiology of burn injuries in Burn Center
Osman Esen, Murat Güven, Abdullah Yıldırım, Hamdi Taner Turgut, Çağrı Tiryaki, Murat Burç Yazicioglu, Mustafa Celalettin Haksal, Ali Çiftçi, Hayrünisa Kahraman Esen
doi: 10.14744/scie.2021.93270  Sayfalar 360 - 365

8.
Transartiküler Vidalarla Tespit Edilmiş Lisfrank Yaralanmalı Hastalarda Vida Kırılma Riskini Öngörebilecek Parametreler Var Mı? 61 Hasta Üzerinde Geriye Dönük Çalışma
Are There Any Parameters to Predict the Risk of Screw Breakage Following the Transarticular Screw Fixation in Lisfranc Injuries? A Retrospective Study on 61 Patients
Selim Ergün, Mehmet Süleyman Abul, Engin Eceviz
doi: 10.14744/scie.2021.58672  Sayfalar 366 - 370

9.
Minör Servikal Sitolojik Değişikliklerin Servikal Biyopsi Patoloji Sonuçlarıyla İlişkisinin HPV Alt Tipleri Dahilinde İncelenmesi
Analysis of the Association Between Minor Cervical Cytological Abnormalities and Consequent Pathology Results According to HPV Types
Alper Kahraman, Fırat Tülek
doi: 10.14744/scie.2021.52207  Sayfalar 371 - 375

10.
Tip 2 Diabetes Mellitus Tanılı Geriatrik Hastalarda D Vitamini Düzeyi ile Kardiyovasküler Risk Skorları Arasındaki İlişki
The Relationship Between Vitamin D Levels and Cardiovascular Risk Scores in Geriatric Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
Damla Ortaboz, Sema Basat, Ridvan Sivritepe
doi: 10.14744/scie.2021.25991  Sayfalar 376 - 380

11.
Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında İnsülin Direnci ve Trigliserid/Glukoz İndekslerinin Öneminin Değerlendirilmesi
The Assessment of Insulin Resistance and Triglyceride/Glucose Index in Nonalcoholic Fatty Liver Disease
Melda Çelik, Süleyman Ahbab, Emre Hoca, Hayriye Esra Ataoglu
doi: 10.14744/scie.2021.86719  Sayfalar 381 - 387

12.
Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluğun Biyokimyasal Veriler ve Korpus Kallosum Atrofisi İle Değerlendirilmesi
Assessment of the Fatigue with Biochemical Data and Corpus Callosum Atrophy in Multiple Sclerosis Patients
Tülin Aktürk, Hikmet Sacmacı, Mustafa Erkoç
doi: 10.14744/scie.2021.57614  Sayfalar 388 - 394

13.
Parkinson Hastalığında Ağrı ve D Vitamini İlişkisi
The Relationship Between Pain and Vitamin D in Parkinson's Disease
İlknur Güçlü Altun, Banu Özen Barut, Anıl Bulut, Nilay Padir, Rahsan Inan
doi: 10.14744/scie.2021.74755  Sayfalar 395 - 399

14.
Topografik Keratokonus Tarama Sınıflaması ile Görme Keskinliği, Refraksiyon ve Pakimetri Değerleri Arasındaki İlişki
Relationship between Visual Acuity, Refraction and Pachymetry Values, and Topographic Keratoconus Screening Classification
Raziye Dönmez Gün, Burak Tanyıldız
doi: 10.14744/scie.2021.48379  Sayfalar 400 - 405

15.
Derin Anterior Lameller Keratoplasti ve Penetran Keratoplasti Sonrası Glokom İnsidansı
The Incidence of Glaucoma Following Deep Anterior Lamellar Keratoplasty and Penetrating Keratoplasty
Ulviye Kivrak, Süleyman Kuğu, Baran Kandemir, Burak Tanyildiz, Hatice Selen Kanar
doi: 10.14744/scie.2021.32650  Sayfalar 406 - 411

16.
Lateral Kollateral Ligamanın Ultrason Elastografi İle Değerlendirilmesi: Sporcular ve Sağlıklı Bireylerin Bulgularının Karşılaştırılması
Real-Time Sonoelastography Evaluation of the Lateral Collateral Ligament of Ankle: Comparative Findings Between Athletes and Healthy Subjects
Ayşegül Karadayı Büyüközsoy, Tülay Ozer, Nuray Voyvoda, Burak Fariz
doi: 10.14744/scie.2021.20591  Sayfalar 412 - 419

17.
Meme Karsinomlarinda Reg1A ve Ki67 Ekspresyonunun Prognostik Parametreler ile İlişkisi
The Relationship of REG1A and Ki67 Expression with Prognostic Parameters in Breast Carcinomas
Gonca Gül Geçmen, Sevinç Hallac Keser, Dilek İlgici Ece, Sibel Şensu, Ayşegül Selek, Aylin Ege Gül, Ayşe Nimet Karadayı, Nagehan Özdemir Barışık
doi: 10.14744/scie.2021.28482  Sayfalar 420 - 426

18.
İdiyopatik Skrotal Kalsinozis, İmmünhistokimyasal Yöntemlerle Epitelyal Kökenin Analizi
Idiopathic Scrotal Calcinosis, Analysis of Epithelial Origin by Immunhistochemical Methods
İrfan Öcal, Fazilet Uğur Duman, Zeynep Ayvat Öcal, Fulya Cakalağaoğlu, Mustafa Ozan Horasanlı, Ismail Guzelis
doi: 10.14744/scie.2021.89266  Sayfalar 427 - 430

EDITÖRE MEKTUP
19.
Nadir bir hastalıkta COVID-19 enfeksiyonu: ROHHAD sendromu
COVID-19 Infection in a Rare Disease: ROHHAD Syndrome
Banu Çevik, Melike Kuvvet Bilen, Büşra Şabano, Elif Bombacı, Kemal Tolga Saracoglu
doi: 10.14744/scie.2021.43926  Sayfalar 431 - 432
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale