E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 14 (2)
Cilt: 14  Sayı: 2 - 2003
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Talus Kırıklarının Cerrahi Tedavisi
Surgical Treatment Of Fractures Of The Talus
Güven Bulut, Önder Ofluoğlu, Gökçe Mik, Davut Yasmin, Muzaffer Yıldız
Sayfalar 71 - 73

2.
Düzenli Hemodiyaliz Tedavisi Gören Kronik Renal Yetmezlikli Olgularda Hemostatik Parametrelerdeki Değişmeler
Alterations In Haemostatic Parameters In Patients With Chronic Renal Failure On Regular Hemodialysis Treatment
Işık Türkalp, Aliye Karabulut, Didem Özkazanç
Sayfalar 74 - 80

3.
Oküler Hipertansiyon Ve Primer Açık Açılı Glokom Hastalarında Timolol Ve Latanoprostun Karşılaştırması
comparison of timolol and latanoprost in patients with ocular hypertension and primary open angle glaucoma
Burak Özdemir, Ekrem Kurnaz, Yusuf Özertürk
Sayfalar 81 - 84

4.
Gentamisin Polimetilmetakrilat (G-Pmma) Zincirlerinin Kronik Osteomyelit Tedavisindeki Yeri
The Role Of Gentamycin-Polymethylmethacrylate (G-Pmma) Chains In The Treatment Of Chronic Osteomyelitis
Erman Yanık, Güven Bulut, Muzaffer Yıldız, Önder Ofluoğlu, Muammer Çolak
Sayfalar 85 - 89

5.
Kronik Böbrek Yetmezliği Vakalarında Anjiyotensin Converting Enzim İnhibitörlerinin Kullanımı İle Tnf-  Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
The Study Of Correlation Between Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor Treatment And Tnf-  In Chronic Renal Failure
Banu Palak, Demet Taşan, Mehmet Çobanoğlu, Mustafa Tekçe, Haluk Sargın, Ali Yayla
Sayfalar 90 - 94

6.
hemoglobin a1c (hba1c) düzeylerinin yaş ile korelasyonunun araştırılması
hemoglobin a1c-age relationship in healthy subjects
İnci Küçükercan, Asuman Orçun, Gülcan Baloğlu, Hatice Gözaydın, Buket Tekçe
Sayfalar 95 - 97

7.
Travmatik Periferik Sinir Lezyonlarında Etyoloji
Etiology Of Traumatic Peripheral Nerve Lesions
Güven Bulut, Sırrı Aksu, Ülkü Türk Börü
Sayfalar 98 - 100

8.
Iı. Üroloji Kliniği’nde 2002-2003 Yılları Arasındaki Obstrüktif Üropatili Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluation Of Patients Who Were Diagnosed As Obstructive Uropathy Between 2002 - 2003 In Urology Ii Clinics
Cemal Göktaş, Önder Cangüven, Mustafa Bülbül, Rahim Horuz, Selami Albayrak
Sayfalar 101 - 103

9.
Tüberküloz İle Malign Plevral Efüzyonların Ayırıcı Tanısında Ca-125’in Değeri
Diagnostic Value Of Ca-125 In Discriminating Tuberculosis And Malignant Pleural Effusions
Murat Sezer, Benan Çağlayan, Sevda Özdoğan
Sayfalar 104 - 108

OLGU SUNUMU
10.
Testiste Miksoid Nörofibroma: Olgu Sunumu
Myxoid Neurofibroma Of The Testis: Case Report
Müberra Seğmen Yılmaz, Dilek Yavuzer, Taner Daş, Nimet Karadayı, Aylin Ege Gül
Sayfalar 109 - 111

11.
Bir Karaciğer Hidatik Kistinin Travmatik Rüptürü
Traumatic Rupture Of A Liver Hydatid Cyst
Selahattin Vural, Barış Tüzün, Nimet Süslü, Cengiz Menteş
Sayfalar 112 - 114

12.
Hurler Sendromu’nda Anestezi Uygulaması: Olgu Sunumu
Anesthetic Management Of Hurler’s Syndrome: Case Report
Hakan Erkal, Erhan Çıplaklıgil, Yaman Özyurt, Zuhal Arıkan
Sayfalar 115 - 116

13.
Bir Komplet Üretral Duplikasyon Vakası Ve Literatür Taraması
A Complete Urethral Duplication Case And Literature Review
Selami Albayrak, Cemal Göktaş, Muhammet Kuvel, Rahim Horuz
Sayfalar 117 - 118

14.
Paraganglioma: Olgu Sunumu
Paraganglioma: Case Report
Alpaslan Mayadağlı, Dilek Gül, Alper Özkan, Kimia Çepni
Sayfalar 119 - 120

15.
Mesanenin Nefrojenik Adenomu: Olgu Sunumu
Nephrogenic Adenoma Of Bladder: Case Report
Aylin Ege Gül, Birsel Tutuş, Nimet Karadayı, Yunus Gül, Fatih Tarhan, Bilal Eryıldırım
Sayfalar 121 - 123

DERLEME
16.
Psödoradiküler Sendromlar Ve Diğer Radiküler Olmayan Ağrılı Sendromlar
Psödoradiküler Sendromlar Ve Diğer Radiküler Olmayan Ağrılı Sendromlar
Güven Bulut, Recep Alp, Sırrı Aksu
Sayfalar 124 - 127
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Obez Hastanın Perioperatif Anestezik Değerlendirilmesi
Obez Hastanın Perioperatif Anestezik Değerlendirilmesi
Hakan Erkal, Yaman Özyurt, Zuhal Arıkan
Sayfalar 128 - 130
Makale Özeti |Tam Metin PDF

18.
Ekstremite Yaralanmalarına Yaklaşım, Değerlendirme Ve Tedavi İlkeleri
Ekstremite Yaralanmalarına Yaklaşım, Değerlendirme Ve Tedavi İlkeleri
Fatih Parmaksızoğlu, Güven Bulut
Sayfalar 131 - 138
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
Hasta Hakları Ve Hekim-Hasta İlişkisinde Hukuki Boyut
Hasta Hakları Ve Hekim-Hasta İlişkisinde Hukuki Boyut
Güven Bulut, Nurşen Aydın, Mustafa Işık, Sırrı Aksu
Sayfalar 139 - 142
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale