E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 11 (3)
Cilt: 11  Sayı: 3 - 2000
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
DİYABET SÜRESİ, HBA1C DÜZEYLERİ VE RETİNOPATİ
DURATION OF DIABETES, HBA1C LEVELS AND RETINOPATHY
Mahmut Gümüş, Oğuz Urutürk, Mehmet Sargın, Ahmet Akın, Yener Koç, Mehmet Ali Ustaoğlu, Birsel Kavaklı, Ali Yayla
Sayfalar 862 - 864

2.
AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜNDE AKUT FAZ REAKTANLARINDAKİ DEĞİŞİM VE TROMBOLİTİK TEDAVİNİN BU DEĞİŞİME ETKİSİ
THE VARIABILITY OF ACUTE PHASE REACTANS IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION AND EFFICACY OF THROMBOLYTIC TREATMENT TO THESE VARIABILITY
Serdar Fenercioğlu, Mahmut Gümüş, İbrahim Erbay, Haluk Sargın, Mehmet Sargın, Mehmet Aliustaoğlu, Taflan Salepçi, Ali Yayla
Sayfalar 865 - 869

3.
SAĞLIKLI VE HASTA YENİDOĞANLARDA ANTİTROMBİN III DÜZEYLERİ VE İDİOPATİK RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU(İRDS) İLE İLİŞKİSİ
ANTITHROMBIN HI LEVELS IN HEALTHY AND SICK NEWBORNS AND ITS RELATIONSHIP WITH IDIOPATHIC RESPIRATORY DYSTRESS SYNDROME(IRDS)
Engin Tutar, Gülnur Tokuç, Sedat Öktem
Sayfalar 870 - 873

4.
ÇOCUKLUK ÇAĞI NON-TRAVMATİK ENSEFALOPATİLERİ
CHILDHOOD NON-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHIES
Sabiha Keskin
Sayfalar 874 - 876

5.
PRİMER İMMÜN YETERSİZLİK SENDROMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF PRIMARY IMMUNODEFICIENCY DISEASES
Müferret Ergüven, Murat Anıl, Mavuşen İşcen, Merve Usta, Elif Yıldız, Sevil Özçay
Sayfalar 877 - 879

6.
1995-2000 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE YATARAK İZLENEN FEBRİL KONVULSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
RETROSPECTIVE EVALUATION OF FEBRILE CONVULSIONS FOLLOWED IN OUR CLINIC BETWEEN 1995-2000
Figen Temel, Sedat Öktem, Neslihan Çiçek, Yasemin Akın, Ayça Vitrinel, Gülnur Tokuç
Sayfalar 880 - 882

7.
ÇOCUKLUK ÇAĞI TOPLUMSAL KAYNAKLI PNÖMONİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
EVALUATION AND TREATMENT OF COMMUNITY ACQUIRED PNEUMONIAE
Müferret Ergüven, Mavuşen İşcen, Esen Bora, Merve Usta, Murat Anıl, Sevil Özçay
Sayfalar 883 - 885

8.
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE AĞIZ VE BURUNDA KOLONİZE OLAN PATOJENLERLE İNFEKSİYON ETKENLERİ İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN INFECTIOUS AGENTS AND PATHOGENS COLONISING MOUTH AND NOSE OF PATIENTS IN INTENSIVE CARE UNIT
Salih Kenan Şahin, Serap Gençer, Yaman Özyurt, İsmihan Kuzu, Mehmet Yıldırım, Serdar Özer
Sayfalar 886 - 889

9.
ALTMIŞBEŞ OLGUDA DİAGNOSTİK HİSTEROSKOPİ BULGULARIMIZ
DIAGNOSTIC HYSTEROSCOPIC FINDINGS IN OUR 65 CASES
İlknur Aköz
Sayfalar 890 - 892

10.
AMNİYOSENTEZ OLGULARIMIZIN GEÇ GEBELİK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF LATE PREGNANCY OUTCOMES IN AMNIOCENTESIS GROUP
Banu Çaylarbaşı, Şebnem İnal, Mehmet Uludoğan, N Hilal Bülbül, Özay Oral
Sayfalar 893 - 895

11.
DUODENAL ÜLSER PERFORASYONLU HASTALARDA PRİMER RAFİ SONRASI ÜLSER TEDAVİSİ
ULCER THERAPY FOR PERFORATED DUODENAL ULCER PATIENTS TREATED WITH PRIMARY RAPHY
Necmi Kurt, Mustafa Öncel, Erhan Tuncay, Fazlı C Gezen, Ayhan Erdemir, Ergin Olcay
Sayfalar 896 - 899

12.
ARTROSKOPİK DİZ CERRAHİSİNDE TRAMADOLİLE PREEMPTİF ANALJEZİ
PREEMPTIVE ANALGESIA WITH TRAMADOL IN ARTHROSCOPIC KNEE SURGERY
Gülşen Bosna Kaya, Serhan Çolakoğlu, Mustafa Tuygun, Neşe Aydın
Sayfalar 900 - 902

13.
ÇOCUK HASTALARIN PREMEDİKASYONUNDA MİDAZOLAM+KETAMİNİN UYGULAMA YOLLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISION OF THE WAYS APPLICATION OF MIDAZOLAM+KETAMINE IN PEDIATRIC PREMEDICATION
Gülten Arslan, Alkin Çolak, Cüneyt Güreler, Zafer Pamukçu, Banu Çevik, Zuhal Arıkan
Sayfalar 903 - 906

14.
KRONİK OTİTİS MEDİA'NIN KOMPLİKASYONLARI
COMPLICATIONS OF CHRONIC OTITIS MEDIA
Mürvet Aydın Çilcan, Arif Şanlı, Şeref Ünver
Sayfalar 907 - 909

OLGU SUNUMU
15.
ASİKLOVİR NEDENİ İLE OLUŞAN BİR AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ OLGUSU
AN ACUTE RENAL FAILURE CASE BECAUSE OF ACYCLOVIR
Mehmet Çobanoğlu, Mustafa Tekçe, Haluk Sargın, Mesut Şeker, Derya Türkmen, Nermin Etiz, Serdar Özer, Ali Yayla
Sayfalar 910 - 911

16.
HİSTEREKTOMİ SONRASI BİLATERAL ÜRETER LİGATÜRÜNE BAĞLI OBSTRÜKTİF AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ OLGUSU
AN OBSTRUCTIVE ACUTE RENAL INSUFFICIENCY CASE DEPENDING ON BILATERAL URETER LIGATION FOLLOWING HYSTERECTOMY
Mehmet Çobanoğlu, Mustafa Tekçe, Haluk Sargın, Mesut Şeker, Fatih Tarhan, Gökhan Faydacı, Uğur Kuyumcuoğlu
Sayfa 912

17.
SUBDURAL HİGROMALI İKİ ÇOCUK İSTİSMARI OLGUSU
TWO CASES OF ABUSED CHILDREN WITH SUBDURAL HIGROMA
Nadir Girit, Yasemin Akın, Gülnur Tokuç
Sayfalar 913 - 915

18.
SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT, OLGU SUNUMU
SUBACUTE SCLEROSING PANENCEPHALITIS, CASE REPORT
Sami Hatipoğlu, Esra Önal Sönmez, Birsen Durmaz Çetin, Gürsel Güneş, Mine Öztürk, Tülay Olgun
Sayfalar 916 - 917

19.
HEMİPAREZİSİZ GLOB AL AFAZİLİ BİR OLGUDA LOKALİZASYON VE ETYOLOJİ
LOCALIZATION AND ETIOLOGY IN A CASE WITH GLOBAL APHASIA WITHOUT HEMIPARESIS
Filiz Yıldırım, Güneş Pay, Arda Lüleci, Ülkü Türk
Sayfalar 918 - 919

20.
AİLESEL, KONJENİTAL RADİUS BAŞI ÇIKIĞI
FAMILIAL, CONGENITAL RADIAL HEAD DISLOCATION
Murat Üzel, Önder Ofluoğlu, Gültekin Sıtkı Çeçen, Güven Bulut, Muzaffer Yıldız
Sayfalar 920 - 922

21.
RATHKE KESESİ KİSTİ APSESİ
ABSCESS OF A RATHKE'S CLEFT CYST
Erhan Çelikoğlu, Ayçiçek Çeçen, Hikmet Turan Süslü, Mevlüde Delatioğlu, Mustafa Bozbuğa
Sayfalar 923 - 927

22.
İZOLE ÖZOFAGUS ATREZİLİ BİR OLGUDA ANTERİOR FLAP UYGULAMASI
AN ANTERIOR FLAP APPLICATION IN LONG GAP ESOPHAGEAL ATRESIA
Mustafa Candan, Nihat Sever, Kemal Sarıca
Sayfalar 928 - 930

23.
DIŞ KULAK YOLUNDA RABDOMYOSARKOM
RHABDOMYOSARCOMA OF THE EXTERNAL EAR CANAL
Ozan S Sezen, Temel Coşkuner, Mehmet Eken, Levent Baştan, Şeref Ünver
Sayfalar 931 - 933

24.
MİKST TİP LARİNGOMUKOSEL
MIX TYPE LARYNGOMUCOCELE
Temel Coşkuner, Sevtap Akbulut, Mustafa Paksoy, Şeref Ünver
Sayfalar 934 - 937

25.
PANKREASIN SOLİD VE PAPİLLER TÜMÖRÜ
SOLID AND PAPILLARY TUMOR OF THE PANCREAS
Nagehan Özdemir Barışık, Aylin Egegül, Halise Filik, Sevinç Keser, Mehmet Yıldırım, Nusret Erdoğan
Sayfalar 938 - 940

DERLEME
26.
Prematüre bebeklerin beslenmesi
Nutrition of premature babies
Yasemin Akın, Ayça Vitrinel
Sayfalar 941 - 945
Makale Özeti |Tam Metin PDF

27.
HEMOSTAZ
Engin Tutar, Gülnur Tokuç, Sedat Öktem
Sayfalar 946 - 949
Makale Özeti |Tam Metin PDF

28.
Total enteral beslenme
Total enteral nutrition
Yaman Özyurt, K. Hakan Erkal, Mehmet Yıldırım, Zuhal Arıkan
Sayfalar 950 - 953

LookUs & Online Makale