E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 26 (2)
Cilt: 26  Sayı: 2 - 2015
1.
Kapak ve Künye
Cover
Keah 2015–2
Sayfa I

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Erken Membran Rüptüründe Maternal Plazma VEGF Düzeyinin Araştırılması
Investigation of Maternal Plasma VEGF Levels in Early Membrane Rupture
Şükran Küçükgül, Zehra Sema Özkan, Necip İlhan, Ekrem Sapmaz
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.43255  Sayfalar 97 - 101

3.
Tek Taraflı Spinal Anestezi Uygulanan Tek Taraflı İnguinal Hernilerde Levobupivakain Fentanil ve Bupivakain Fentanil Kombinasyonlarının Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of Effects of Fentanyl Combinations With Levobupivacaine and Bupivacaine in Single-Sided Inguinal Hernia Applied Unilateral Spinal Anaesthesia
Oğuzhan Kılavuz, Tamer Kuzucuoğlu, Feriha Temizel
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.03764  Sayfalar 102 - 108

4.
Pattern VEP (Desen Görsel Uyarılmış Potansiyel) Normal Değerlerimiz
Pattern VEP (Visually Evoked Potentials) Normal Values
Muhammed Nurullah Bulut, Ayşe Yeşim Oral, Kezban Bulut
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.82957  Sayfalar 109 - 114

5.
Gebelikle İlişkili Plazma Protein-A Değerinin Preeklampsi Öngörüsündeki Önemi
The Importance of Pregnancy-associated Plasma Protein-A Level for the Prediction of Preeclampsia
Meriç Çağrı Ağır, Cihan İnan, Erdem Başkent, Erhan Karaalp, Halenur Bozdağ
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.23600  Sayfalar 115 - 121

6.
Sepsisli Hastalarda Sistatin-C, Pro-BNP, Prokalsitonin ve CRP Düzeyinin Mortalite Üzerine Etkisi
The Effect of Cystatin-C, Pro-BNP, Procalcitonin, and CRP Levels on Mortality in Patients with Sepsis
Öykü Aksoy Arslan, Burak Arslan, Güzin Öztürk, Tufan Tükek
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.76588  Sayfalar 122 - 126

7.
Yoğun Bakım Ünitesindeki Dahili ve Cerrahi Hastalarda APACHE II’nin Mortalite Öngörmedeki Katkısı
Contribution of APACHE II to Predict the Mortality of Medical and Surgical Patients in Intensive Care Units
Elif Atar Gaygusuz, Sema Öncül, Mehmet Yılmaz, Osman Esen, Canan Balcı
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.06025  Sayfalar 127 - 131

8.
Premenopozal ve Postmenopozal Obez Kadınlarda Seks Hormonları, SHBG Düzeyi ve İnsülin Direnci Arasında İlişki
Correlation Between Sex Hormones, SHBG Levels, and Insulin Resistance in Premenopausal and Postmenopausal Obese Women
Tülay Karabayraktar, Şule Temizkan, Buket Tekin, Sakin Tekin, Mehmet Menke, Asuman Kaptanağası, Mehmet Sargın
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.75508  Sayfalar 132 - 138

9.
Akromiyoklaviküler Eklemin Akut Rockwood Tip III-V Yaralanmalarının Çift Düğme (Button) Yöntemi ile Tedavisi: Erken Dönem Klinik ve Radyolojik Sonuçlarımız
The Early Results of Treatment With Double Button Technique in Acute Rockwood Type III-V Injuries of Acromioclavicular Joint Injuries
Alper Deveci, Serdar Yılmaz, Ahmet Fırat, Osman Tecimel, Deniz Çankaya, Bülent Özkurt
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.18942  Sayfalar 139 - 144

10.
Tanısal VATS Olguları
Diagnostic VATS Cases
Suat Durkaya, Levent Özdemir, Burcu Özdemir, Sema Nur Çalışkan, Ali Ersoy, Serdar Yanık
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.68542  Sayfalar 145 - 148

11.
Karabük İl Merkezine Bağlı Hastanelerde Çalışan Ameliyathane Hemşirelerinin Cerrahi Dikiş İpliklerine İlişkin Bilgilerinin Belirlenmesi
Determining Level of Suture Materials Knowledge of Operating Room Nurses in Karabük Hospitals
Işıl Işık Andsoy
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.83788  Sayfalar 149 - 156

OLGU SUNUMU
12.
Konjonktival Oküler Yüzey Skuamöz Hücreli Karsinomunda Fotodinamik Tedavi
Treatment of Conjunctival Ocular Surface Squamous Neoplasia With Photodynamic Therapy
Musa Musaoğlu, Titap Yazıcıoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.99609  Sayfalar 157 - 160

13.
Vena Kava Superiyor Sendromu İle Tanı Konan Behçet Olgusu
A Case of Behçet’s Disease Diagnosed With Superior Vena Cava Syndrome
Nesrin Kıral, Elif Torun Parmaksız, Önder Çetin, Mehmet Engin Tezcan, Hatice Eryiğit, Betül Ayça Özdere Kurtuluş, Benan Çağlayan
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.04695  Sayfalar 161 - 164

14.
İzole Trokenter Minör Avülsiyon Kırığı: Olgu Sunumu
Isolated Trochanter Minor Avulsion Fracture: A Case Report
Ömer Cengiz, Fatih Küçükdurmaz, Mehmet Anıl Pulatkan
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.48343  Sayfalar 165 - 168

15.
Mülleryan Anomali ve Ektopik Gebelik: Olgu Sunumu
Mullerian Anomaly and Ectopic Pregnancy: A Case Report
Zehra Sema Özkan, Remzi Atılgan, Melike Başpınar, Banu Kumbak, Mehmet Şimşek, Ekrem Sapmaz
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.93685  Sayfalar 169 - 172

16.
Graves Oftalmopatide Orbital Yağ Dokusu Dekompresyonu
Orbital Fat Decompression in Graves Ophthalmopathy
Titap Yazıcıoğlu, Musa Musaoğlu, Yusuf Özertürk
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.94899  Sayfalar 173 - 176

17.
İki Taraflı Tubal Ligasyon Sonrası Gelişen Rüptüre Ektopik Gebelik
Ruptured Ectopic Pregnancy after Bilateral Tubal Ligation
Burcu Artunc, Özer Birge
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.13281  Sayfalar 177 - 178

18.
Topikal Siklopentolat Hidroklorid Bağımlılığı Sonucu Gelişen İleri Düzey Korneal Hasar
Advanced Corneal Injury Related to Topical Cyclopentolate Hydrochloride Addiction
Oğuzhan Genç, Işıl Kutlutürk, Cengiz Akkaya
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.85698  Sayfalar 179 - 181

19.
Mide Tümörünü Taklit Eden Splenozis Olgusu
A Case of Splenosis Mimicking a Gastric Tumor
Zuhal Demirhan Yananlı, Ergun Uçmaklı, Alaattin Öztürk, Ömer Faruk Akıncı
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.54715  Sayfalar 182 - 184

20.
Lokalize Malign Mezotelyoma: Zor Tanı
Localized Malignant Mesothelioma: A Difficult Diagnosis
Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Ayşen Taslak Şengül, Mehmet Gökhan Pirzirenli, Ahmet Başoğlu
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.91069  Sayfalar 185 - 187

21.
Whipple Prosedürü Sonrası Nadir Görülen Bir Mortalite Nedeni, Uygunsuz Antidiüretik Hormon Sendromu: Olgu Sunumu
A Rare Cause of Mortality Following Whipple Procedure-Inappropritate Antidiuretic Hormone Secretion: A Case Report
Yiğit Düzköylü, Oğuz Koç, Yavuz Selim Sarı, Güngör Üzüm, Hasan Bektaş, Vahit Tunalı
doi: 10.5505/jkartaltr.2015.16362  Sayfalar 188 - 192

LookUs & Online Makale