E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 15 (2)
Cilt: 15  Sayı: 2 - 2004
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
İDRARIN MİKROSKOBİK İNCELEMESİNDE FLOW MİKROSKOBİ TEKNOLOJİSİ İLE MANUEL MİKROSKOBİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF FLOW MICROSCOPY TECHNOLOGY WITH MANUEL METHOD FOR URINE MICROSCOPIC ANALYSIS
Buket Tekçe, Asuman Orçun, İnci Küçükercan, Nazan Çamursoy, Özlem Çakır Madenci
Sayfalar 69 - 72

2.
SON İKİ YIL İÇİNDE ACİL BİRİM TORAKOTOMİLERİMİZ
EMERGENCY DEPARTMENT THORACOTOMIES IN LAST TWO YEARS
Selahattin Vural, Barış Tuzun, Nimet Süslü, Feyyaz Onuray, Murat Çağ, Fazlı Cem Gezen, Orhan Şad
Sayfalar 73 - 75

3.
ELEKTİF CERRAHİDE İNDÜKSİYONDA KULLANILAN SUFENTANİLİN GÖZ İÇİ BASINCI VE HEMODİNAMİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ
THE EFFECTS OF INDUCTION WITH SUFENTANIL ON INTRAOCULER PRESSURE AND HEMODYNAMICS VARIABLES IN ELECTIVE SURGERY
Gülten Arslan, Hüsnü Süslü, Tamer Kuzucuoğlu, Feriha Temizel, Esra Onuray, Zuhal Arıkan
Sayfalar 76 - 78

4.
ÇOCUKLARDA UYGULANAN DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ VE PROGNOZUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF DACRYOCYSTORHINOSTOMY APPLIED IN CHILDREN AND ITS PROGNOSIS
Pınar Varcan, Titap Yazıcıoğlu, Şule Pınar Eker, Sevilay Bıçakçı, Yusuf Özertürk
Sayfalar 79 - 81

5.
KARIN ÖN DUVARI ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARINDA LAPAROTOMİ KARARI
DECISION OF LAPAROTOMY OF GUNSHOT WOUNDS TO ANTERIOR ABDOMINAL WALL
Selahatlin Vural, Barış Tuzun, Nimet Süslü, Feyyaz Onuray, Erhan Tuncay, Gülay Dalkılıç, Orhan Şad
Sayfalar 82 - 86

6.
TIP 1 DİYABETLİLERDE PERİFERİK NÖROPATİ VE SEMPTOMATİK KARPAL TÜNEL SENDROMU SIKLIĞI
PREVALENCE OF PERIPHERAL NEUROPATHY AND SYMPTOMATIC CARPAL TUNNEL SYNDROME IN TYPE 1 DIABETICS
Recep Alp, Haluk Sargın, Güven Bulut, Mehmet Sargın, Ülkü Türk Boru, Ali Yayla
Sayfalar 87 - 89

7.
SERT VE SIKI YAPIŞIK MEMBRANLI DİYABETİK PROLİFERASYONLARDA ANATOMİK VE GÖRSEL PROGNOZ YÖNÜNDEN VİTREKTOMİ TEKNİĞİNİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF VITRECTOMY TECHNIQUE CHOSEN IN DIABETIC RETINOPATHY CASES WITH HARD AND FIRMLY ATTACHED MEMBRANES REGARDING ANATOMICAL AND VISUAL PROGNOSIS
Pınar Varcan, Yusuf Özertürk, Arif Koytak, Ş Pınar Eker, Sevilay Bıçakçı
Sayfalar 90 - 92

8.
KLİNİĞİMİZDE KARACİĞER HİDATİK KİST HASTALIĞINDA RADİKAL CERRAHİ GİRİŞİMLERİMİZ
RADICAL SURGICAL OPERATIONS FOR LIVER HYDATID DISEASE IN OUR CLINIC
Barış Tuzun, Murat Çağ, Nimet Süslü, Feyyaz Onuray, Cem Gezen, Levent Kaptanoğlu, Selahattin Vural, Orhan Şad
Sayfalar 93 - 97

OLGU SUNUMU
9.
SPONTAN İNTRAKRANYAL HİPOTANSİYON: OLGU SUNUMU
SPONTANEOUS INTRACRANIAL HYPOTENSION: CASE REPORT
Murat Örten, Himmet Dereci, Orhan Yağız, Çimen Kalender, İlkay Yıldırım, Aysel Tekesin
Sayfalar 98 - 99

10.
EPİDURAL ANESTEZİ SIRASINDA OLUŞAN HORNER SENDROMU
HORNER'S SYNDROME DURING EPIDURAL ANESTHESIA
Hakan Erkal, Yaman Özyurt, Zuhal Arıkan
Sayfalar 100 - 101

11.
MONZİGOTİK İKİZLERDE EŞ ZAMANLI RENAL KOLİK: OLGU SUNUMU
SIMULTANEOUS RENAL COLIC IN MONOZYGOTIC TWINS: CASE REPORT
Cemal Göktaş, Önder Cangüven, Erkan Hirik, Selami Albayrak
Sayfa 102

12.
Memede nüks malign filloides tümör tanılı hasta ve radyoterapi: Olgu sunumu
Recurrent malign cystosarkoma phylloides and radiotherapy: Case report
Alpaslan Mayadağlı, Özgür Ozan Şeşeoğulları, Hüseyin Tepetam, Zerrin Özgen, Kimia Çepni, M. Levi Akın
Sayfalar 103 - 104

13.
ATEŞ YİYENLERİN PNÖMONİSİ: OLGU SUNUMU
FIRE-EATER'S PNEUMONIA: CASE REPORT
Elif Torun, Benan Çağlayan, Nagihan Durmuş, Ayşegül Eren, İpek Erdem, Ülkü Aka Aktürk, Gülsen Saraç
Sayfalar 105 - 107

14.
HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM: 4 OLGU SUNUMU
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME: 4 CASES REPORT
Öznur Kılıç, Turgut Ağzıkuru, Serdar Cömert, Neslihan Çiçek, Ayça Vitrinel, Yasemin Akın
Sayfalar 108 - 110

15.
NPS-1 TİPİ BROCQ'UN EPİDERMOLİTİK HİPERKERATOZU: OLGU SUNUMU
EPIDERMOLYTIC HYPERKERATOSIS OF BROCQ SUBTYPE NPS-1: CASE REPORT
Özer Arıcan, Harun Çıralık, Sezai Şaşmaz, Mesut Garipardıç
Sayfalar 111 - 114

16.
MİYASTENİK KRİZ VE YOĞUN BAKIM: OLGU SUNUMU
MYASTHENIC CRISIS AND INTENSIVE CARE UNIT: CASE REPORT
Banu Çevik, Elif Bombacı, Ayşegül Çizen, Tülin Yollu Atakan, Ayşenur Boztepe, Serhan Çolakoğlu
Sayfalar 115 - 117

17.
BATIN DUVARINDA HETEROTOPİK OSSİFİKASYON: OLGU SUNUMU
HETEROTOPIC OSSIFICATION UNDER ABDOMINAL WALL: CASE REPORT
F Cem Gezen, Selahattin Vural, Mustafa Öncel, Feyyaz Onuray, Cengiz Menteş, Sevinç Keser, Ali Alıcı, H Tarık Kırat, Engin Baştürk
Sayfalar 118 - 119

DERLEME
18.
ORTOPEDİK CERRAHLARIN PRİMER HİPERPARATİROİDİZM HAKKINDA BİLMESİ GEREKENLER
Önder Ofluoğlu, H Yener Erken, Ender Sarıoglu
Sayfalar 120 - 123
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
NONKARDİYAK HASTANIN PREOPERATİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet Akın, Özgür Keşkek, Hasan Kılıç, Rahmi Irmak
Sayfalar 124 - 127
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
TORAKS RADYOTERAPİSİ SONRASINDA GELİŞEBİLEN ENDER BİR KOMPLİKASYON: BRONŞİOLİTİS OBLİTERANS ORGANİZE PNÖMONİ
Altay Martı, Alpaslan Mayadağlı
Sayfalar 128 - 131
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale