E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 34 (4)
Cilt: 34  Sayı: 4 - 2023
1.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Front Matter

Sayfalar I - VIII

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Multidisipliner Toraks Konseyinde Tartışılan Soliter Pulmoner Nodüllere Tanısal Yaklaşım
Diagnostic Approach to Solitary Pulmonary Nodules Discussed in Multidisciplinary Lung Cancer Council
Hasibe Çiğdem Erten, Erdem Emre Gülşen, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Kadir Burak Özer, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2023.80269  Sayfalar 295 - 300

3.
Vertebral Arter Stenozlarının Endovasküler Tedavisinde Perioperatif ve Postoperatif Dönem Klinik ve Radyolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Clinical and Radiological Results of the Perioperative and Postoperative Periods in the Endovascular Treatment of Vertebral Artery Stenosis
Ayşenur Önalan, Erdem Gürkaş
doi: 10.14744/scie.2023.59480  Sayfalar 301 - 305

4.
Diabetes Mellituslu Sıçanlarda Gliklazid Kullanımının BDNF ve NGF Düzeylerine Etkisi
The Effect of Gliclazide use on BDNF and NGF Levels in Rats with Diabetes Mellitus
Gül Şahika Gökdemir, Mukadder Baylan
doi: 10.14744/scie.2023.24445  Sayfalar 306 - 311

5.
Acil Servise COVID-19 Semptomları veya Şüphesi ile Başvuran Hastaların Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Clinical Characteristics of the Patients Admitted to the Emergency Department with the Symptoms or Suspicion of COVID-19
Sevde Şanal, Zeliha Tülek, Ecem Deniz Kırkpantur Taşçı, Erdal Yılmaz
doi: 10.14744/scie.2023.70493  Sayfalar 312 - 319

6.
Covid-19 Pandemisinde “Online Terapi” ve “Telepsikiyatri”Konularının Google Trends Verileri Üzerinden Değerlendirilmesi
Assessment of “Online Therapy” and “Telepsychiatry” Topics in the COVID-19 Pandemic Based on Google Trends Data
Mehmet Buğrahan Gürcan, Alperen Kılıç
doi: 10.14744/scie.2023.68725  Sayfalar 320 - 325

7.
Total Laparoskopik Histerektomi Sırasında Üreter Yaralanmasının Laparoskopik Yönetimi
Laparoscopic Management of Ureter Injury During Total Laparoscopic Hysterectomy
Emre Mat, Esra Keleş, Gazi Yıldız, Rezzan Berna Baki, Pınar Birol İlter, Mehmet Mete Kırlangıç, Alev Esercan, Ulaş Solmaz, Ayşenur Ezgi Aslan, Özgür Kartal, Ahmet Halil Sevinç
doi: 10.14744/scie.2023.33600  Sayfalar 326 - 329

8.
HIV Pozitif Bireylerde Latent Tüberküloz Enfeksiyonunun Aktif Tüberküloz Enfeksiyonuna İlerlemesinde Bir Belirteç: CD4/CD8 Oranı
A Marker for Progression of Latent Tuberculosis Infection to Active Tuberculosis Infection in HIV Positive Individuals: CD4/CD8 Ratio
Bülent Kaya, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2023.53189  Sayfalar 330 - 334

9.
Unipolar ve Bipolar Depresyonda Kardiyovasküler Risk Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Cardiovascular Risk Parameters in Unipolar and Bipolar Depression
Burcu Kök Kendirlioğlu, Ayse Ece Buyuksandalyaci Tunc, Hidayet Ece Arat Celik, Esma Corekli Kaymakcı, Elif Sude Erturan, Şevin Demir, Suat Kucukgoncu
doi: 10.14744/scie.2023.22599  Sayfalar 335 - 341

10.
Psikolojik ve Farmakolojik Premedikasyonun Elektif Operasyon Planlanan Hastalarda Preoperatif Anksiyete Düzeyi Ölçülerek Karşılaştırılması
Comparison of Psychological and Pharmacological Premedication by Assessing Preoperative Anxiety Level in Patients Scheduled for Elective Operation
Sultan Şıvğın Til, Erol Gökel, Volkan Hancı, Elvan Sahin, Tunç Alkın, Hülya Ellidokuz
doi: 10.14744/scie.2023.46503  Sayfalar 342 - 349

11.
Eritropoetin’in Postmenopozal Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarının Endometriyumu Üzerine Proliferatif Etkisi
Proliferative Effect of Erythropoietin on Endometrium of Postmenopausal Chronic Kidney Disease Patients
Mehmet Akıf Sargın, Pınar Birol İlter, Murat Yassa, Ali İlter, Mahmut Yassa, Elif Ari, Niyazi Tug
doi: 10.14744/scie.2023.57060  Sayfalar 350 - 353

12.
Solid tiroid Nodüllerinin 3 Boyutlu Ölçüm Oranları ile Tiroid Papiller Karsinomunun İlişkisi: Retrospektif Kohort Çalışması
The Relationship between 3 Dimensional Measurement Ratios of Solid Thyroid Nodules and Thyroid Papillary Carsinoma: A Retrospective Cohort Study
Nuri Havan, Mesut Özgökçe, Ramazan Çelik, Umut Özdamarlar, Sercan Özkaçmaz, Fatma Durmaz, Muhammed Bilal Akıncı
doi: 10.14744/scie.2023.04207  Sayfalar 354 - 357

13.
Konvalesan Plazma Tedarikini Artırmada Donörlerin Psikolojik Durumlarının ve Verilen Yapılandırılmış Bilgilerin Rolü
The Role of Donors’ Psychological Status and Given Structured Information in Increasing Convalescent Plasma Procurement
Arda Kazim Demirkan, Sude Hatun Aktimur, Necla Gökçe Genç, Ahmet Şen
doi: 10.14744/scie.2022.57983  Sayfalar 358 - 364

14.
Akciğer Kanserinde Histopatolojik Alt Tip ve Evre Dışında Prognoza Etki Eden Faktörler
Factors Affecting Survival in Early-Stage Lung Cancer other than Subtype and Stage
Berk Cimenoglu, Salih Duman, Suat Erus, Berker Ozkan, Murat Kara, Recep Demirhan, Alper Toker
doi: 10.14744/scie.2023.45577  Sayfalar 365 - 370

OLGU SUNUMU
15.
McLeod Sendromu; Farklı Mutasyonlara Sahip Nadir Görülen Bir Kore Nedeni
McLeod Syndrome – A Rare Seen Chorea Etiology with Different Mutations
Fatma Gülhan Şahbaz, İlknur Güçlü Altun, Afra Celik, Bekir Enes Demiryurek, Banu Özen Barut
doi: 10.14744/scie.2023.79745  Sayfalar 371 - 373

16.
Posterior Mediastenin Nadir Görülen Çocukluk Çağı Tümörü: Ganglionöroblastoma
A Rare Pediatric Tumor of the Posterior Mediastinum: Ganglioneuroblastoma
Attila Ozdemir, Selime Kahraman, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2023.01069  Sayfalar 374 - 376

17.
Toluen Kullanımının Neden Olduğu Derin Metabolik Asidoz Vakası
A Rare Case of Severe Metabolic Acidosis Caused by Toluene Abuse
Cem Ata Türkyılmaz, Oğuzhan Gelir, Dilara Özmen, Avni Uygar Seyhan
doi: 10.14744/scie.2023.93585  Sayfalar 377 - 379

LookUs & Online Makale