E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 11 (1)
Cilt: 11  Sayı: 1 - 2000
KLINIK VE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR
1.
Fournier Gangrenı: 10 Olguluk Deneyimimiz
Fournier's Gangrene
Nejdet Bildik, Necmi Kurt, Hüseyin Ekinci, Özden Gül, Uğur Kuyumcuoğlu, Mustafa Gülmen
Sayfalar 777 - 779

2.
61 Akut Bakterıyel Menenjit Olgusunun İrdelenmesi
Evaluation Of 61 Cases Of Acute Bacterial Meningitis
Serdar Özer, Nuray Oltan, Öznur Ak, Neşe Yıldırım, Yelda Dereli, îsmiharı Kuzu
Sayfalar 780 - 782

3.
Sevofloran Ve Propofol İndüksiyonları İle Laringeal Maske Uygulamalarının Karşılaştırılması
Comparison of the insertion of the Laryngeal Mask with sevoflurane and propofol Induction
Banu Çevik, Arzum Örskıran, Murat Konakçı, Melek Çelik, Zuhal Arıkan
Sayfalar 783 - 786

4.
Süt Çocuklarının Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi
The Assessment Of İnfant's Nutritional Status
Ayhan Şeker, Hasan Yılmaz, Yasemin Akın, Gülnur Tokuç, Semiramis Sadıkoğlu, Ayça Vitrinel
Sayfalar 787 - 789

5.
Akut Astım Atağında Arterıyel Kan Gazı Değişiklikleri Ve Pef Değerleri
Arterivel Blood Gases And Pef Values İn Acute Asthma Attack
Nesrin Kıral, Zeynep Öcal, Banu Salepçi, Gülsen Saraç, Benan ÇAĞLAYAN
Sayfalar 790 - 791

6.
Renal osteodistrofi gelişen kronik renal yetmezlikli çocuklarda serum osteokalsin Konsantrasyonları
Serum Osteocalcine Levels Of Renal Osteodistrophic Children Treat Have Chronic Renal Failure
Asuman Kıral, Çiler Çelik, Serpil Yavrucu, Şemsa Gögcü, Ahmet Özgüner
Sayfalar 792 - 794

7.
Modifiye F Yanıtları İle Akson Sayımı
Axon Counting(=Mune) With Modified F Responses
Ülgen Kökeş, Mustafa Ertaş, Barış Baslo
Sayfalar 795 - 800

8.
Propofol-Ketamin Ve Propofol-Fentanil İle Yapılan Total İntravenöz Anestezide Hemodinami Ve Derlenmenin Karşılaştırılması
Comparison Of Haemodynamic Effects Of Propofol-Ketamine And Propofol- Fentanyl Anesthesia
Naim Çelik, Elif Bombacı, Serhan Çolakoğlu, Osman Ekinci, Gülsen Bosna Kaya, Neşe Aydın
Sayfalar 801 - 804

9.
Henoch Schönlein Purpuralı Hastaların 4 Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi
The Retrospective Evaluation Of Patients Diagnosed As Henoch Schonle In; Purpura
Gülay Çiler Erdağ, Selda Boylu, Ayça Vitrinel, Gülnur Tokuç, Zelal Bircan, Yasemin Akın
Sayfalar 805 - 807

10.
Endometrium Karsinomlu Hastalarda Ca-125' İn Tanı Ve Takipteki Rolü
The Effectiveness Of The Serum Ca-125 For The Management Of Patients With Endometrial Carcinoma
İlknur Aköz, Seval Adanalı, Melahat Atasever
Sayfalar 808 - 809

11.
Deprem Sonrası Crush Yaralanmalı Hastaların Ortopedi Kliniklerinde İzlenmesi
Follow Up Of Patients With Crush Injuries Due To Earthquake İn Orthopaedics And Traumatology Clinics
Cuma Kılıçkap, Hakan Öngü, Volkan Gürkan, Erkal Bilgiç, G. Tuğrul Berkel
Sayfalar 810 - 813

12.
İnsüline Bağımlı Diabet Ve Diabetik Ketoasıdozun Olgularımız Aracılığıyla İrdelenmesi
Dıscussıon Of Insulın Dependent Diabetes Mellıtus And Ketoasıdosıs Under The Consıderatıon Of Our Practıce
Engin Tutar, Figen Temel, Gülnur Tokuç, Esin Şan, Ayça Vitrinel
Sayfalar 814 - 816

13.
Antıhıpertansıf Tedavide Doksazosın, Amlodipin Ve Ramipril'in Kan Lipid Profili Ve Kan Glukoz Düzeyine Etkilerinin Karşılaştırılması
The Comparison Of The Effect Of Doxazosın, Amlodipin And Ramipril On Blood Lıpıd Profile And Blood Glucose Level Durıng Antı Hypertansıve Therapy
Yener Koç, K. Mahmut GÜMÜŞ, Mehmet Sargın, Birsel Kavaklı, Ali Yayla
Sayfalar 817 - 819

14.
Effuzyonlu otitis medıa'nın cerrahi tedavisinde Miringotomi ve aspirasyon ile ventilasyon tüpü Takılması arasında etkinlik karşılaştırması
Comparıson of effıcacy between myrıngotomy wıth aspıratıon and ınsertıng Ventılatıon tu be ın tı-ıe surgery of otıtıs medıa wıth effusıon
Aytekirı Parmak, Temel Çoşkuner, Mehmet Eken, Şeref Ünver
Sayfalar 820 - 822

15.
Mekanik İntestinal Obstrüksiyonlar
Mechanıcal İntestinal Obstructıons
Hüseyin Ekinci, Necmi Kurt, Nejdet Bildik, Ayhan Çevik, Mehmet Altıntaş, Gülay Dalkılıç, Mustafa Gülmen
Sayfalar 823 - 827

LookUs & Online Makale