E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 30 (4)
Cilt: 30  Sayı: 4 - 2019
KLINIK VE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR
1.
Sıçanlarda Çekal Ligasyon ve Ponksiyon Kaynaklı Polimikrobiyal Sepsis Modelinde Barbaloinin Renal Doku Üzerindeki Biyokimyasal Etkilerinin İncelenmesi
An Investigation into the Biochemical Effects of Barbaloin on Renal Tissue in Cecal Ligation and Puncture-Induced Polymicrobial Sepsis Model in Rats
Ayhan Tanyeli, Derya Güzel
doi: 10.14744/scie.2019.92005  Sayfalar 285 - 289

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Meme Tümörü Gelişiminde Adiponektin Sinyal Yolağı Proteinlerinin Rolü
Roles of Adiponectin Signaling Related Proteins in Mammary Tumor Development
Bilge Güvenç Tuna, Margot Cleary, Soner Doğan
doi: 10.14744/less.2019.85688  Sayfalar 290 - 295

3.
Boyun Ağrısı, Modic değişiklikleri ve Unkal Dejenerasyon Arasındaki İlişki: MRG Çalışması
The Relation Among Neck Pain, Modic Changes and Uncal Degeneration: An MRI Study
Muhittin Emre Altunrende, Elif Evrim Ekin
doi: 10.14744/scie.2019.09609  Sayfalar 296 - 300

4.
Primer Spontan Pnömotoraks Tedavisinde Küçük Çaplı Toraks Katateri İle Toraks Dreni Uygulamasının Karşılaştırılması
Small Bore Thoracic Catheter Versus Chest Tube in Treatment of Primary Spontaneous Pneumothorax
Murat Ersin Çardak, Kadir Burak Özer, Ekin Ezgi Cesur, Attila Özdemir, Rıza Serdar Evman, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2019.84429  Sayfalar 301 - 305

5.
Pressure on the Incidence of Postoperative Sore Throat: Comparison Between Three Facilities
Yasser Hammad, Nabil Shallik, Monzer Sadek, Alatif Feki, Walid Elmoghazy, Walid El Ansari
doi: 10.14744/less.2019.66588  Sayfalar 306 - 309

6.
Endometrial Örneklemede En Uygun Analjezik Metot: En Sık Kullanılan Dört Metodun Placebo İle Karşılaştırılması
The Optimal Analgesic Method in Endometrial Sampling: Comparison of 4 Most Applied Methods Against Placebo
Halim Ömer Kaşıkçı, Önder Sakin, Hüseyin Çetin, Engin Ersin Şimşek, Abdullah Altaş, Merve Melikoğlu, Zehra Meltem Pirimoglu
doi: 10.14744/scie.2019.52533  Sayfalar 310 - 314

7.
Malign-Paramalign Plevral Sıvının Ayırıcı Tanısında PET-BT’nin Rolü
The Role of PET-CT in the Differential Diagnosis of Malignant-Paramalignant Pleural Effusion
Bülent Akkurt, Elif Torun Parmaksız, Coşkun Doğan, Seda Beyhan Sagmen, Nesrin Kıral, Ali Fidan, Saadet Akkus, Sevda Şener Cömert
doi: 10.14744/scie.2019.42104  Sayfalar 315 - 319

8.
Acil Serviste Göğüs Hastalarının Önemi ve Yaşa Göre Analizi
The Clinical Significance and Age Analysis of Patients Admitted to the Emergency Department with Chest Diseases
Fatma Tokgöz Akyıl, Sinan Yıldırım
doi: 10.14744/scie.2019.70883  Sayfalar 320 - 325

9.
İnverted Nazal Papillomalı Hastalarımızın Klinik Sonuçlarının Geriye Dönük Analizi
Inverted Nasal Papilloma: Retrospective Analysis of our Clinical Results
Sedat Aydın, Hacer Baran, Mehmet Gökhan Demir, Serdar Ceylan, Elif Uysal
doi: 10.14744/scie.2019.60352  Sayfalar 326 - 330

10.
Multidisipliner Ekip Yaklaşımının Kan Transfüzyonu Üzerine Etkileri
The Effects of the Multidisciplinary Team Approach on Blood Transfusion
Ayten Saraçoğlu, Mehmet Ezelsoy, Aylin Ordu, Kemal Tolga Saraçoğlu
doi: 10.14744/scie.2019.31032  Sayfalar 331 - 336

11.
Ürolojik Cerrahi Hastalarında Ameliyat Öncesi Endişe Düzeyinin Değerlendirilmesi ve Cerrahi Bilgilendirmenin Etkisi
Evaluation of Preoperative Anxiety Level of Urological Surgery Patients and The Effects of Surgical Informing
Mehmet Kutlu Demirkol, Fatih Tarhan, Özgür Yazıcı, Mustafa Bilal Hamarat, Alper Kafkaslı
doi: 10.14744/scie.2019.60783  Sayfalar 337 - 342

12.
Skolyoz Cerrahisi Uygulanan Adolesan İdiyopatik Skolyozlu Hastalarda Üst Ekstremite Fonksiyonelliğinin İncelenmesi
Investigation of Upper Extremity Functionality in Adolescent Patients with Idiopathic Scoliosis Undergoing Scoliosis Surgery
Nusret Ök, Nihal Büker, Raziye Şavkın, Gökhan Bayrak, Ali Çağdaş Yörükoğlu, Ahmet Esat Kıter, İlker Arık
doi: 10.14744/scie.2019.64326  Sayfalar 343 - 348

13.
Geniş Bir Türk Klinik Örnekleminde Nörogelişimsel ve Nörogelişimsel Olmayan Psikiyatrik Bozukluklu Çocuk ve Ergenlerde Olası Risk Faktörleri
Probable Risk Factors in Children and Adolescents with Neurodevelopmental and Non-Neurodevelopmental Psychiatric Disorders in a Large Turkish Clinical Sample
Yasemin Yulaf, Funda Gümüştaş, Haydeh Faraji
doi: 10.14744/scie.2019.96658  Sayfalar 349 - 354

DAVET EDILMIŞ YAZI
14.
Herediter Anjiyoödem Patofizyolojisinde Yenilikler
Innovations in Hereditary Angioedema Pathophysiology
Öner Özdemir
doi: 10.14744/scie.2019.02419  Sayfalar 355 - 361

DERLEME
15.
Klinik Kaliteye Çok Boyutlu Yaklaşım
A multidimensional Approach to Clinical Quality
Tunçay Palteki
doi: 10.14744/scie.2019.04274  Sayfalar 362 - 369

OLGU SUNUMU
16.
Nozokomiyal Sepsis ve Kawasaki Hastalığı Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
Nosocomial Sepsis Concomitant with Kawasaki Disease: A Case Report
Eren Alkan, Lütfiye Şahin Keskin, Nazan Dalgıç, Berksu Cürebal, Muhammed Karabulut
doi: 10.14744/scie.2019.54376  Sayfalar 370 - 372

EDITÖRE MEKTUP
17.
Mikst laringosel
Mixed Laryngocele
Sedat Aydın, Eren Boldaz
doi: 10.14744/scie.2019.30932  Sayfalar 373 - 374
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale