E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 12 (1)
Cilt: 12  Sayı: 1 - 2001
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
DİYABETİK HASTALARDA KARACİĞER YAĞLANMASI VE GAMA-GLUTAMİL TRANSPEPTİDAZ DÜZEYLERİ
GAMA-GLUTAMIL TRANSPEPTIDASE LEVELS AND HEPATOSTEATOSIS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS
Nurhan Biriz, Mahmut Gümüş, Mehmet Sargın, Bülent Emre, Yener Koç, Mehmet Aliustaoğlu, Birsel Kavaklı, Ali Yayla
Sayfalar 1 - 4

2.
KONVÜLSİYON VE AKUT BAKTERİYEL MENENJİT ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN CONVULSION AND ACUTE BACTERIAL MENINGITIS
Gülay Çiler Erdağ, Serdar Cömert, Gülnur Tokuç, Yasemin Akın, Esin Şan, Ayça Vitrinel
Sayfalar 5 - 7

3.
TİP 2 DİYABETLİLERDE İNSÜLİN-METFORMİN KOMBİNASYON TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
EFFECTIVENESS OF INSULIN-METFORMIN COMBINATION THERAPY IN TYPE 2 DIABETICS
Mehmet Sargın, Haluk Sargın, Ekrem Orbay, Işık Çakın, Mehmet Çobanoğlu, Ali Yayla
Sayfalar 8 - 10

4.
KRONİK SÜPÜRATİF OTİTİS MEDİALI HASTALARDA AEROB - ANAEROB KÜLTÜR ÇALIŞMASI VE ANTİBİYOGRAM TEST SONUÇLARI
DETERMINE THE SPECTRUM OF MICROORGANISMS ENCOUNTERED IN OUTPATIENTS WITH ACTIVE-STAGE CHRONIC SUPURATIVE OTITIS MEDIA
Arif Şanlı, Resul Öztürk, Mustafa Paksoy
Sayfalar 11 - 14

5.
DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA GLİSEMİK KONTROLÜN İMMÜNGLOBULİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ
EFFECTS OF GLYCEMIC CONTROL ON THE LEVELS OF IMMUNOGLOBULINS IN DIABETES MELLITUS PATIENTS
Macit Koldaş, Yasemin E Döventaş, Alper Döventaş, Nergiz Yamak, İbrahim Öz, Dilek Babacan, Mehmet Yamak
Sayfalar 15 - 19

6.
SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOSUSDA İV CYCLOPHOSPHAMİDE VE ORAL PREDNİZOLONDAN OLUŞAN İMMUNSUPRESİF TEDAVİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE EFFICACY OF IMMUNOSUPPRESSIVE TREATMENT THAT CONSISTED OF CYCLOPHOSHOMIDE IV AND ORAL PREDNISONE IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
Mehmet Çobanoğlu, Mustafa Tekçe, Haluk Sargın, Mehmet Sargın, Mesut Şeker, Demet Taşan, Nilgün Akbulut, Taflan Salepçi, Ali Yayla
Sayfalar 20 - 22

7.
PAROTİS CERRAHİSİ KOMPLİKASYONLARI
THE COMPLICATIONS OF PAROTID SURGERY
Sevtap Akbulut, Ozan S Sezen, Şeref Ünver
Sayfalar 23 - 26

8.
KLİNİĞİMİZDEKİ KABAKULAK MENİNGOENSEFALİTLİ OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF MUMPS MENINGOENCEPHALITIS CASES IN OUR CLINIC
Esra Önal Sönmez, Sami Hatipoğlu, Birsen Durmaz Çetin, Mine Öztürk, Kutluhan Aksu, Tülay Olgun
Sayfalar 27 - 28

9.
AMİNOGLİKOZİD TEDAVİSİNİN KOMPLİKASYONU OLARAK GÖRÜLEN AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ VAKALARI
CASES OF ACUTE RENAL INSUFFICIENCY SEEN AS COMPLICATION OF AMINOGLICOZIDE TREATMENT
Mehmet Çobanoğlu, Mustafa Tekçe, Haluk Sargın, Mesut Şeker, Taflan Salepçi, Ali Yayla
Sayfalar 29 - 30

10.
SERUM FOSFOHEKZOİZOMERAZ (PHI) ENZİM DÜZEYLERİNİN TAYİNİ İLE RADYOTERAPİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF RADIOTHERAPY BY THE MEASUREMENT OF THE LEVEL OF SERUM PHOSPOHEXOISOMERASE (PHI)
Alper Özkan, Altay Martı, Orhan Kızılkaya, Alpaslan Mayadağlı
Sayfalar 31 - 35

11.
TEKRARLAYAN ANTENATAL KORTİKOSTEROİD KULLANIMI: ETKİNLİK VE SONUÇLARI
ANTENATAL STEROID USAGE: EFFECTIVENESS AND RESULTS
Şebnem İnal, Banu Çaylarbaşı, Özay Oral, Serap Yaltı
Sayfalar 36 - 39

12.
YENİ TANI KONMUŞ TİP 2 DİYABETLİLERDE MİKRO VE MAKROVASKÜLER KOMPLİKASYON SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
THE PREVELANCE OF MICRO AND MACROVASCULAR COMPLICATIONS IN NEWLY DIAGNOSED TYPE 2 DIABETICS
Haluk Sargın, Mehmet Sargın, Ekrem Orbay, Mustafa Tekçe, Hatice Gündüz, Tuba Sepetçioğlu, Ali Yayla
Sayfalar 40 - 42

LookUs & Online Makale