E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 16 (1)
Cilt: 16  Sayı: 1 - 2005
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Ameliyatlı Hastalarda Total Parenteral Beslenme Uygulamaları
Total Parenteral Nutrıtıon Applıcatıons In Surgıcal Patıents
Hasan Fehmi Küçük, Hüseyin Akyol, Oğuzhan Aziz Torlak, Mehmet Eser, Elif Çolak, Levent Kaptanoğlu, Necmi Kurt
Sayfalar 1 - 6

2.
Yoğun Bakım Hastalarında Anemi Ve Transfüzyon Tedavisi
Anemıa And Transfusıon Therapy In Crıtıcally Ill Patıents
Banu Çevik, Serhan Çolakoğlu, Cenk İlham, Ayşegül Çizen, Tülin Yollo Atakan, Elif Bombacı
Sayfalar 7 - 12

3.
Akut Koroner Sendromda Morbidite İle Crp Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relatıonshıp Between Crp Levels And Morbıdıty In Acute Coronary Syndrome
Rahmi Irmak, Ahmet Akın, Seda Tarakji, Hasan Kılıç, Özgür Keşkek, Muharrem Koçar, Didem Aydın
Sayfalar 13 - 16

4.
Aşırı Aktif Mesane Sendromlu Hastalarda Alınan Öykünün İşeme Günlüğü İle Karşılaştırılması
Comparıson Of Hıstory Of The Patıents Havıng Overactıve Bladder Syndrome Wıth The Voıdıng Dıary
Önder Cangüven, Cemal Göktaş, Göksel Ayköse, Selami Albayrak
Sayfalar 17 - 19

5.
Farelerde Oluşturulan Karıniçi Basınç Artışının Böbrekler Üzerindeki Etkisi
The Effects Of Increased Intra Abdomınal Pressure On Kıdneys In Mıce In Vıvo
Serhat Ektirici, Ayhan Çevik, Mustafa Gülmen, Nejdet Bildik, Hüseyin Ekinci, Özer Çolak
Sayfalar 20 - 23

6.
Preeklamptik Kadınlarda Plazma Lipoprotein(A) Düzeylerinin Önemi
The Importance Of Plasma Lıpoproteın(A) Levels In The Preeclampsıa
Kadir Güzin, Semra Kayataş Eser, Erkan Coşkun, Cevahir Tekcan, Necdet Süer
Sayfalar 24 - 27

7.
Olgun Kataraktlı Olgularda Tripan Mavisi Kullanılarak Kapsüloreksis
Capsulorhexıs Usıng Trypan Blue In Cases Wıth Mature Cataract
Yelda Buyru Özkurt, Yeşim Oral, Özgül Karacan, Ömer Kamil Doğan
Sayfalar 28 - 31

8.
Overektomili Sıçanlarda İskemi Reperfüzyon Sonrası Oluşan Uzak Doku Hasarının Göstergesi Olarak Karaciğer Malondialdehid Düzeyi
Hepatıc Malondıaldehyde Levels As Dıstant Tıssue Injury Marker Arısed After Ischemıa Reperfusıon In Ovarıectomızed Rats
Hülya Aybek, Süleyman Demir, Selahattin Sert, Erkan Alataş
Sayfalar 32 - 35

OLGU SUNUMU
9.
Primer Hiperaldesteronizm (Conn’s Sendromu) Ve Yoğun Bakım
Prımary Hyperaldesteronısm And Intensıve Care
Tamer Kuzucuoğlu, Hacer Yeter, Özlem Yetişgen, Cihan Kolip, Yasin Yener, Zuhal Arıkan
Sayfalar 36 - 37

10.
Spinal Anestezi Sonrası Tek Taraflı Abdusens Parezisi: Olgu Sunumu
Unılateral Vıth Cranıal Nerve Paresıs After Spınal Anesthesıa: A Case Report
Tamer Kuzucuoğlu, Özlem Demirtaş, Hakan Erkal, Gülten Arslan, Zuhal Arıkan
Sayfalar 38 - 39

11.
Vulvar Malign Melanom: Olgu Sunumu
Malıgnant Melanoma Of The Vulva: Case Report
Alpaslan Mayadağlı, Makbule Eren, Dilek Gül, Zerrin Özgen, Kimia Çepni
Sayfalar 40 - 42

12.
Hızlı İlerleyen Glomerulonefrit Ve Akut Kalp Yetmezliği Gelişmiş İnfektif Endokarditli Olgunun Tedavisi
Successful Recovery Of Infectıve Endocardıtıs-Induced Rapıdly Progressıve Glomerulonephrıtıs And Acute Heart Faılure: Case Report
Rahmi Irmak, Banu Şahin Yıldız, Mehmet Çobanoğlu, Ahmet Akın, Hasan Kılıç
Sayfalar 43 - 45

DERLEME
13.
Ürtikerde Etyopatogenez
Ürtikerde Etyopatogenez
Özer Arıcan, Ramazan Kutluk
Sayfalar 46 - 52
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonları
Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonları
Ayşe Batırel, Serdar Özer, Serap Gençer
Sayfalar 53 - 58
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale