E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 32 (2)
Cilt: 32  Sayı: 2 - 2021
1.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Front Matter

Sayfalar I - VIII

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
COVID-19’da SII, PLR, LCR, MPV/PLT İndekslerinin Prognoz ile İlişkisi
The Relationship Between SII, PLR, LCR, MPV/PLT Values and COVID-19 Prognosis
Demet Turan, Halit Çınarka, Mustafa Çörtük, Elif Tanrıverdi, Efsun Gonca Uğur Chousein, Binnaz Zeynep Yıldırım, Melih Akay Arslan, Celal Bugra Sezen, Erdoğan Çetinkaya
doi: 10.14744/scie.2021.03064  Sayfalar 109 - 115

3.
112 Acil Sağlık Hizmetleri Ambulansları ile Taşınan COVID-19 Olası ve Kesin Tanılı Hastaların Demografik Özelliklerinin İncelenmesi
Demographic Characteristics of Patients with Possible or Definitive COVID-19 Diagnosis Transported by 112 Emergency Health Services Ambulance
Avni Uygar Seyhan, Eren Usul
doi: 10.14744/scie.2021.54871  Sayfalar 116 - 120

4.
Seboreik Dermatit Tanılı Erişkin ve Çocuk hastalarda Demografik veri ve Mevsimsel Farklılıkların Değerlendirilmesi: Kesitsel, Tek merkezli, Hastane Bazlı Çalışma
Demographic Features and Seasonal Variation in Adult and Pediatric Seborrheic Dermatitis: A Cross-Sectional, Single-Center, Hospital-Based Study
Tugba Kevser Uzuncakmak, Samet Bayazıt, Özge Askin, Zekayi Kutlubay
doi: 10.14744/scie.2021.57441  Sayfalar 121 - 124

5.
Başarılı Spinal Anestezinin Belirleyicisi Olarak Perfüzyon İndeksi: Zamana Bağlı ROC Eğrisi Analizi
Perfusion Index As A Predictor of Successful Spinal Anesthesia: A Time-Dependent Receiver Operating Characteristics Curve Analysis
Nilay Boztaş, Sule Ozbilgin, Ayşe Karcı, Mert Akan, CEREN Aygün Muçuoğlu, Dilek Ömür Arça, Ahmet Naci Emecen
doi: 10.14744/scie.2021.90692  Sayfalar 125 - 130

6.
Su Geçirmez Duraplasti Yapılmayan Dekompresif Kraniektomi Olgularındaki Klinik Tecrübemiz
Clinical Experience with Decompressive Craniectomy without Watertight Duraplasty
Jülide Hazneci, Ali Borekci
doi: 10.14744/scie.2020.94547  Sayfalar 131 - 133

7.
Gebelikte Vajinismus Tedavisinin Özelliklerinin ve Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Characteristics and Clinical Outcomes of Vaginismus Treatment During Pregnancy
Süleyman Eserdag, Emine Eda Akalın
doi: 10.14744/scie.2020.03411  Sayfalar 134 - 140

8.
Üriner İnkontinanslı Kadın Multipl Skleroz Hastalarında Özürlülük Durumu ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
Correlation Between Disability Status and Quality of Life in Multiple Sclerosis Female Patients with Urinary Incontinence
Aybüke Ersin, Merve Alökten, Fatma Mutluay, Melih Tütüncü, Ugur Uygunoglu, Sabahattin Saip, Aksel Siva
doi: 10.14744/scie.2021.51423  Sayfalar 141 - 145

9.
Endometriyozis Takip ve Tedavisinde Üçüncül Merkez Deneyimleri
Tertiary Center Experience with the Treatment and Follow-Up of Endometriosis
Pınar Yalçn Bahat, Nura Fitnat Topbas Selcuki, Zelal Aydın, Aysegul Bestel, İsmail Özdemir
doi: 10.14744/scie.2021.83435  Sayfalar 146 - 149

10.
Kasık Fıtığının Laparoskopik ve Açık Mesh Onarımından Sonra Testis Fonksiyonları Üzerine Etkisi
Evaluation of Testicular Function after Laparoscopic and Open Mesh Repair of Inguinal Hernia
Mehmet Mustafa Altıntaş, Selçuk Kaya
doi: 10.14744/scie.2021.26122  Sayfalar 150 - 153

11.
İrritable Bağırsak Sendromu Olan Hastalarda D Tipi Kişilik Özelliklerinin Gastrointestinal Semptom Düzeyiyle İlişkisi
The Relationship between Type D Personality and Gastrointestinal Symptom Levels in Patients with Irritable Bowel Syndrome
Zeynep Erdoğan, Mehmet Ali Kurçer, Zeynep Özkan
doi: 10.14744/scie.2020.19327  Sayfalar 154 - 158

12.
Hafif İle Orta Şiddetli Akut Pankreatit Hastalarında Enflamatuvar Belirteçlerin Ayırt Ettirici Gücü: Ortalama Trombosit Hacmi, Nötrofil-Lenfosit Oranı, Lenfosit-Monosit Oranı, Nötrofil-Monosit Oranı
The Discriminative Power of Inflammatory Markers in Patients with Mild-To-Moderate Acute Pancreatitis: Mean Platelet Volume, Neutrophil-Lymphocyte Ratio, Lymphocyte-Monocyte Ratio, and Neutrophil-Monocyte Product
Ebru Unal Akoglu, Serdar Özdemir, Rohat Ak, Tuba Cimilli Ozturk
doi: 10.14744/scie.2021.63626  Sayfalar 159 - 164

13.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Esnek Bronkoskopinin Önemi
The Value of Flexible Bronchoscopy in the Neonatal Intensive Care Unit
Emine Atağ, Tuba Kockar Kizilirmak, Özge Meral, Hüseyin Arslan, Esra Yayla Korkmaz, Edanur Merttürk, Fusun Unal, Semra Gündoğdu, Binay Vatansever, Sedat Öktem
doi: 10.14744/scie.2021.85698  Sayfalar 165 - 169

14.
Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Sistemik Skleroza Bağlı Deri Kalınlığına Olumlu Etkisi Olabilir: Dört Hasta ile Deneyim
Hyperbaric Oxygen Therapy May Have a Favorable Affect on Skin Thickness in Systemic Sclerosis: Experience with Four Patients
Mehmet Engin Tezcan, Selin Gamze Sümen
doi: 10.14744/scie.2021.62207  Sayfalar 170 - 175

15.
Total Laparoskopik Histerektomi Sırasında Mesane Yaralanmasının Laparoskopik Yönetimi
Laparoscopic Management of Bladder Injury During Total Laparoscopic Hysterectomy
Emre Mat, Gazi Yıldız, Gulfem Basol, Didar Kurt, Betul Kuru, Elif Cansu Gundogdu, Onder Sakin, Umit Cabus, Pınar Yıldız, Ahmet Kale
doi: 10.14744/scie.2021.86094  Sayfalar 176 - 180

16.
Adenotonsillektomide Nötrofil-Lenfosit Oranı, Trombosit-Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacminin Cerrahi Karar ve Takipteki Etkinliği
The Effect of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio, Platelet-to-Lymphocyte Ratio, and Mean Platelet Volume in Surgical Decision and Follow-up of Adenotonsillectomy
Hacer Baran, Melis Demirağ Evman, Hakan Avcı
doi: 10.14744/scie.2021.30633  Sayfalar 181 - 186

17.
Öncelik 3 (Yeşil Alan) Kodlu Hastaların Acil Servise Başvurma Sebepleri ve Acil Servisin Yoğunluğuna Etkileri
The Reasons of Apply to the Emergency Department By Priority 3 (Green Tags) Coded Patients and the Effects on the Intensity of the Emergency Department
Erdal Yılmaz
doi: 10.14744/scie.2021.73644  Sayfalar 187 - 194

18.
Anorektal Cerrahiler için Rejyonel Anestezi: En İyi Çözüm Nedir?
Regional Anesthesia for Anorectal Surgeries: What is the Best Solution?
Tahsin Şimşek, Ayten Saracoglu, Ülgen Zengin, Mehmet Yılmaz, Kemal Saracoglu
doi: 10.14744/scie.2021.27122  Sayfalar 195 - 200

19.
Türkiye’de Fundus Fotoğrafının İlk Teletıp Uygulamasının Diyabetik Retinopati Tanısında Etkinliği
The Efficiency of First Telemedicine Application of Fundus Photograph for the Diagnosis of Diabetic Retinopathy in Turkey
Meltem Sertbas, Ozden Ezgi Uner, Yasar Sertbas, Serkan Elarslan, Rahime Gozkan, Melike Kotan, Asligul Ardic, Volkan Kızılay, Banu Açıkalın, Nalan Okuroglu
doi: 10.14744/scie.2021.68916  Sayfalar 201 - 204

20.
Periferik Anjiopati (Diabetik Ayak) Nedeniyle Ayakta Nekroz ve Yarası Nedeniyle Alt Ekstremite Amputasyonu Yapılan Hastaların Yaşam Kalitelerin Belirlenmesi
Determination of Quality of Life of Patients Undergoing Lower Extremity Amputation Due to Peripheral Angiopathy (Diabetic Foot)
Zeki Taşdemir
doi: 10.14744/scie.2020.60251  Sayfalar 205 - 210

21.
Situs İnversus Totalis ve Splenozisli Hastada Stend Yerleştirme Tekniği ile ERCP
Technique for ERCP and Stent Placement in a Patient with Situs Inversus Totalis and Splenosis
Rahmi Irmak
doi: 10.14744/scie.2020.71677  Sayfalar 211 - 213

OLGU SUNUMU
22.
Hemoptizinin Nadir Nedenlerinden Kaynaklanan Pulmoner Müsinöz Kistik Neoplazm
Pulmonary Mucinous Cystic Neoplasm From Rare Causes of Hemoptysis
Serkan Bayram, Onur Derdiyok, Ayşe Ersev, Serdar Evman, Volkan Baysungur
doi: 10.14744/scie.2021.13284  Sayfalar 214 - 216

LookUs & Online Makale