E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 15 (1)
Cilt: 15  Sayı: 1 - 2004
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
YILLAR BAZINDA TRAVMATİK DALAK PATOLOJİLERİNDEKİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARIMIZ
OUR APPROACH TO SPLENIC TRAUMAS ACCORDING TO YEARS
Cengiz Menteş, Ayhan ErdemÎr, Erhan Tuncay, Cem F Gezen, Feyyaz Onuray, Selahattin Vural
Sayfalar 1 - 4

2.
DORSAL LUMBOTOMİ: MİNİMAL İNVAZİV BİR İNSİZYON
DORSAL LUMBOTOMY: A MINIMALLY INVASIVE INCISION
Cemal Göktaş, Önder Cangüven, Rahim Horuz, Selami Albayrak
Sayfalar 5 - 7

3.
HODGKİN DIŞI LENFOMALI HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN VE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF CLINICAL DATAS AND TREATMENT RESULTS OF PATIENTS WITH NON-HODGKIN LYMPHOMA
Hülya Karaoğlu, Mahmut Gümüş, Haluk Sargın, Yener Koç, Şenol Güler, Aslıhan Topal, Mustafa Tekçe, Taflan Salepçi, Ali Yayla
Sayfalar 8 - 10

4.
DANDY-WALKER MALFORMASYONUNDA ENDOSKOPİK III VENTRİKÜLOSTOMİNİN ROLÜ
THE ROLE OF ENDOSCOPIC THIRD VENTRICULOSTOMY IN DANDY-WALKER MALFORMATION
Burak O Boran, Adnan Dağçınar, M Memet Özek
Sayfalar 11 - 13

5.
KRONİK EPİGASTRİK AĞRI VE DİSPEPSİ YAKINMASI OLAN HASTALARDA MALİGNİTE AÇISINDAN ENDOSKOPİK BİYOPSİNİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF ENDOSCOPIC BIOPSY TO DETERMINE MALIGNANCY IN PATIENTS WITH CHRONIC EPIGASTRIC PAIN AND DYSPEPTIC COMPLAINTS
Selahattin Vural, Samettin Çil, Tank Gandi Cincin, Ayhan Erdemir, Nimet Süslü, Feyyaz Onuray
Sayfalar 14 - 17

6.
PEDİATRİK GÖZ CERRAHİSİ: LARİNGEAL MASKE UYGULAMASININ 575 OLGUDA DEĞERLENDİRİLMESİ
PEDIATRIC EYE SURGERY: RETROSPECTIVE EVALUATION OF LARYNGEAL MASK INSERTION IN 575 CASES
Hakan Erkal, Yaman Özyurt, Güften Arslan, Tamer Kuzucuoğlu, Feriha Temizel, Zuhal Arıkan
Sayfalar 18 - 20

7.
TORAKOLOMBER BÖLGE VERTEBRA KIRIKLARINDA TRANSPEDİKÜLER FİKSASYON İLE POSTERİOR ENSTRUMANTASYON VE FÜZYON SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF RESULTS OF TRANSPEDICULAR FIXATION WITH POSTERIOR INSTRUMENTATION AND FUSION IN THORACOLUMBAR REGION VERTEBRA FRACTURES
Gültekin S Çeçen, H Yener Erken, Muzaffer Yıldız, Erman Yanık, Güven Bulut
Sayfalar 21 - 24

8.
SİRKUMSİZYON SONRASI AĞRI KONTROLÜNDE YARARLI BİR UYGULAMA: TOPİKAL LİDOKAİN JEL
AN EFFECTIVE METHOD FOR PAIN CONTROL AFTER CIRCUMCISION: TOPICAL LIDOCAIN GEL
Cemal Göktaş, Önder Cangüven, Rahim Horuz, Selami Albayrak
Sayfalar 25 - 27

9.
POSTERİOR YAKLAŞIM İLE ÖPERE EDİLEN DÖRT RETROREKTAL TÜMÖR VAKASI İÇEREN OLGU SERİSİ
FOUR RETRORECTAL TUMOR CASES OPERATED VIA POSTERIOR APPROACH
Ayhan Erdemir, Cengiz Menteş, Feyyaz Onuray, Cem Gezen, Mustafa Öncel, Selahattin Vural
Sayfalar 28 - 30

10.
ENDOSKOPIK III. VENTRİKULOSTOMİNİN TEKRARI
REPEAT ENDOSCOPIC THIRD VENTRICULOSTOMY
Burak O Boran, Adnan Dağçınar, M Memet Özek
Sayfalar 31 - 32

11.
GERİATRİK HASTALARDA DESFLURAN VE SEVOFLURANIN HEMODİNAMİ, DERLENME VE KOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF DESFLURAN AND SEVOFLURAN ON HEMODYNAMIC VARIABLES, POSTOPERATIF RECOVERY AND COGNITIVE FUNCTIONS IN GERIATRIC PATIENTS
Feriha Temizel, Deniz Doğu, Gülcan B Yıldırım, Gülten Arslan, Güneş S Çelik, Zuhal Arıkan
Sayfalar 33 - 36

12.
FOURNİER GANGRENİ: ONBİR OLGULUK DEĞERLENDİRME
FOURNIER GANGRENE: EVALUATION OF ELEVEN CASES
Cemal Göktaş, Önder Cangüven, Erkan Hirik, Selami Albayrak
Sayfalar 37 - 38

13.
BENİGN TİROİD NODULU NEDENİYLE ÖPERE EDİLEN HASTALARDA İNSİDENTAL MALİGNİTE ORANIMIZ
INCIDENTAL MALIGNANCY RATES IN PATIENTS OPERATED DUE TO BENIGN THYROID NODULES
Selahattin Vural, Feyyaz Onuray, Cem Gezen, Nimet Süslü, Barış Tuzun, Cengiz Menteş, Erhan Tuncay
Sayfalar 39 - 41

OLGU SUNUMU
14.
HEREDİTER SENSORYAL NÖROPATİLİ ÇOCUKTA KRONİK KALKANEUS OSTEOMİYELİTİNİN TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
TREATMENT OF CHRONIC CALCANEAL OSTEOMYELITIS IN A HEREDITARY SENSORY NEUROPATHIC CHILD: CASE REPORT
Güven Bulut, Erman Yanık, Gökçe Mık, Önder Ofluoğlu, Muzaffer Yıldız
Sayfalar 42 - 44

15.
MAKSİLLER VE MANDİBULER TUTULUMLU SANTRAL DEV HÜCRELİ GRANÜLOM: OLGU SUNUMU
CENTRAL GIANT CELL GRANULOMA INVOLVING BOTH MAXILLA AND MANDIBULA: CASE REPORT
Temel Coşkuner, Elif Yasul, Mahmut Özkırış, Süheyl Haytoğlu, Şeref Ünver
Sayfalar 45 - 47

16.
İNGUİNAL FITIK ÜZERİNE KUNT TRAVMA NEDENİYLE İNCE BARSAK YARALANMASI: İKİ OLGU
SMALL BOWEL INJURY DUE TO BLUNT INGUINAL HERNIA TRAUMA: TWO CASES
Selahattin Vural, Barış Tuzun, Gülay Dalkılıç, Burak Demirca, Nimet Süslü, Atilla Kurt
Sayfalar 48 - 49

17.
ÇOCUKTA İHMAL EDİLMİŞ POSTEROLATERAL DİRSEK ÇIKIĞI VE MEDİAL EPİKONDİLİN İNTRA-ARTİKÜLER ENTRAPASYONU: OLGU SUNUMU
NEGLECTED POSTEROLATERAL ELBOW DISLOCATION AND INTRAARTICULAR ENTRAPMENT OF MEDIAL EPICONDYLE: CASE REPORT
Güven Bulut, Davud Yasmin, Önder Ofluoglu, Sırrı Aksu, Muzaffer Yıldız
Sayfalar 50 - 52

18.
VOMERONAZAL OYUK: OLGU SUNUMU
VOMERONASAL PIT: CASE REPORT
Sedat Aydın, Arif Şanlı, Resul Öztürk, Özlem Çelebi
Sayfalar 53 - 54

DERLEME
19.
VİTİLİGODA ETYOLOJİ, PATOGENEZ VE KLİNİK
Özer Arıcan
Sayfalar 55 - 60
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
AĞRISIZ DOĞUM (PAIN RELIEF IN LABOR)
Tamer Kuzucuoğlu, Hakan Erkal, Yaman Özyurt, Erhan Çıplaklıgil, Zuhal Arıkan
Sayfalar 61 - 64
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
MALİGN HASTALIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE TC-99M MIBI SİNTİGRAFİSİ
Güzin Töre
Sayfalar 65 - 68
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale