E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 17 (1)
Cilt: 17  Sayı: 1 - 2006
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Primer Açık Açılı Glokomda Fundus Floresein Anjiyografi
Fundus Fluoresceın Angıography In Prımary Open-Angle Glaucoma
Yasin Yılmaz, Arif Koytak, Ekrem Kurnaz, Kazım Erol, Yasin Çınar, Yusuf Özertürk
Sayfalar 1 - 5

2.
Akut Karın Tanısında Periton-Plazma Laktik Asit Farkının Önemi
The Importance Of Perıtonea-Plasma Lactıc Acıd Value Dıfference In Dıagnosıs Of Acute Abdomen
Tarık Gandi Çinçin, Ayhan Erdemir, Cengiz Menteş, Nimet Süslü, Erhan Tunçay
Sayfalar 6 - 12

3.
Parotis Bezi Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Yeri
Status Of Fıne-Needle Aspıratıon Bıopsy Of Parotıd Gland Mass
Sedat Aydın, Ümit Hardal, Arif Şanlı, Cenk Evren, Aylin Ege Gül
Sayfalar 13 - 16

4.
Göz İçi Lens Materyalinin Arka Kapsül Kesafeti Üzerine Etkisi*
The Effect Of The Intraocular Lens Materıal On Posterıor Capsular Opacıfıcatıon
Arzu Taşkıran Çömez, Yelda Buyru Özkurt, Onur Karadağ, Ömer Kamil Doğan
Sayfalar 17 - 21

5.
Memenin Palpe Edilemeyen Lezyonlarında Tel İle İşaretleme
Wıre Localızatıon In Non-Palpable Breast Lesıons
Gülay Dalkılıç, Turgay Erginel, Hakan Acar, Fazlı Cem Gezen, Engin Baştürk, Selahattin Vural, Mustafa Gülmen
Sayfalar 22 - 24

6.
Yüksek Riskli Glokom Olgularında Mitomisin-C İle Yapılan Trabekülektomilerde Serbestleştirilebilen Sütür Uygulaması
Trabeculectomy Wıth Releasable Sutures And Mıtomycın-C In Hıgh Rısk Glaucoma
Ekrem Kurnaz, Anıl Kubaloğlu, Yasin Yılmaz, Arif Koytak, Yusuf Özertürk
Sayfalar 25 - 30

OLGU SUNUMU
7.
Dev Kondiloma Aküminata (Buschke-Löwenstein Hastalığı): Olgu Sunumu
Gıant Condylomata Acumınata (Buschke-Lowensteın Dısease): Case Report
Orhan Şad, Nejdet Bildik, Ayhan Çevik, Hüseyin Ekinci, Mehmet Altıntaş, Mustafa Gülmen
Sayfalar 31 - 35

8.
Kronik D Vitamini Kullanımına Bağlı Gelişen Klinik Komplikasyonlar: Olgu Sunumu
Clınıcal Complıcatıons Due To Chronıc Vıtamın D Usage (Case Report)
Hikmet Tekçe, Tamer Alıcı, Hülya Bahadır Çolak, Özlem Özentürk, Seyhun Kürşat
Sayfalar 36 - 41

9.
Birden Çok Odakta Eş Zamanlı Fitobezoar, Gözden Kaçabilen Bir Antite: Olgu Sunumu
Multıfocal Sımultaneous Phytobezoar, An Unusual Entıty: Case Report
Oğuzhan Dinçel, Erdem Kınacı, Seher Şirin, Erhan Ayşan, Arslan Kaygusuz
Sayfalar 42 - 45

10.
Frontal Sinüs Mukoseli
Frontal Sınus Mucoceles
Ziya Bozkurt, Özlem Çelebi, Günay Ateş, Alev Oktay
Sayfalar 46 - 49

DERLEME
11.
Kolon Kanserinde Tarama ve Takip
Screenıng And Surveıllance For Colorectal Cancer
Feza Hüseyin Remzi, Mustafa Öncel
Sayfalar 50 - 57
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale