E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi

Dergi Hakkında
Southern Clinics of Istanbul Eurasia - SCIE (önceki adı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi - The Medical Journal of Kartal Training and Research Hospital), Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından tüm hekimler, doktorlar, tıp araştırmacıları ve sağlık çalışanları için İngilizce dilinde dört sayı hâlinde yayınlanan hakemli bir genel tıp dergisidir. Dergide güncel tıp bilimleri ve teknolojisindeki gelişmeler ve ilerlemeler bildirilmektedir. Dergi, tıp alanındaki temel ve klinik çalışmaları kapsamaktadır. Klinik alan ile ilgili olan ve bu alanda öneriler sunan makaleler tercih edilmektedir.

Dergiye klinik ve temel araştırma makaleleri, olgu sunumları, kişisel klinik ve teknik notlar ve Editöre mektuplar şeklinde katkıda bulunulabilir. Dergide aynı zamanda orijinal çalışmalara veya değerlendirmelere ilişkin kısa raporlar, kitap incelemeleri ve bilimsel toplantılara ilişkin tutanaklara da yer verilmektedir. Baş Editör yazarlardan ek veriler, bilgiler veya makalelerle ilgili tamamlayıcı materyaller talep edebilir; yazarlar bu talepleri yerine getirmelidir.

Makaleler, www.icmje.org adresinde yer alan ve Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Kurulu tarafından düzenli olarak güncellenen Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gereken Standartlara uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Etik
SCIE, Yayın Etiği Komitesi tarafından olası bilimsel suistimal ve yayın etiği ihlali durumlarını idare etmek amacıyla geliştirilen akış çizelgelerini takip etmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen www.publicationethics.org adresini ziyaret edin.
İnsan denekler içeren araştırmalardan elde edilen verilerin sunulduğu tüm makalelerde katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onamlarının alındığına ve çalışmanın bir hastane etik kurulu veya eşdeğer bir kurul tarafından onaylandığına dair bir ifade yer almalıdır. Bu kurul onayı makale ile birlikte sunulmalıdır. Olgu sunumlarının yazarları, raporda yer alan deneğin veya deneklerin ya da hastanın yasal temsilcilerinin makalenin yayımlanmasına ilişkin yazılı onamlarını sunmalıdır.

Tüm çalışmalar, en son revizyon tarihli Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi ile uyumlu şekilde yürütülmelidir. Hasta gizliliği, tüm dünyada kabul edilen ilkeler ve kurallara uygun şekilde korunmalıdır. Hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren makalelerde çalışma protokolünün kurum bünyesindeki hayvan deneyleri etik kurulu tarafından onaylandığına ve çalışmanın Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, Deney ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Omurgalıların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, Laboratuvar Hayvanları Biliminin Temel İlkeleri ve Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı El Kitabı dâhil olmak üzere uluslararası kabul görmüş ilkeler ile uyumlu şekilde yürütüldüğüne dair bir ifade yer almalıdır. Yazarlardan, makale ile birlikte etik kurul onayını da göndermeleri şiddetle talep edilmektedir. Ayrıca, insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmaları sunan makalelerde ağrı ve çekilen acının giderilmesi için atılan adımlar belirtilmeli ve işlemler açıklanmalıdır.

Makale gönderimi ve değerlendirme süreci
Derginin resmi dili İngilizcedir. Makaleler sadece İngilizce dilinde gönderilmelidir. Yeterli önceliğe sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bir ilk değerlendirme ve eleme sürecinin ardından makaleler en az iki hakem tarafından kör hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Tüm inceleme sürecini değerlendiren ve analiz eden Editör bir makalenin kabul edilmesi, reddedilmesi veya gözden geçirilmesinin tavsiye edilmesi konusunda nihai bir karar verir. Editör gözden geçirilmiş bir makaleyi reddetme hakkına sahiptir.

Açık Erişim ve Ortak Kullanım İzinleri

Açık Erişim
SCIE Dergisi açık erişimli bir dergidir; bu, kullanıcıların tüm içeriğe ücretsiz olarak ulaşabileceği anlamına gelir. Okuyucular, yayıncı ya da yazarın izni olmaksızın, makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir veya diğer yasal amaçlar için kullanabilir. Bu, BOAI açık erişim tanımı ile uyumludur.

Ortak Kullanıcı İzinleri
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) Ticari olmayan amaçlar için, makalenin dağıtılıp kopyalamasına, makale değiştirilmediği sürece ve yazar(lar)a atıf yapılması koşuluyla, bir çalışmaya dahil edilmesine izin verir.

Telif hakkı - Yazarların onayı - Çıkar çatışması
Yazarlar, araştırmanın sonuçlarını veya bilimsel yargıyı etkileyebilecek finansal ilişki, çıkar çatışması ve birbiriyle yarışan çıkarlara yönelik tüm konuları açıklamalıdır. Tüm katkılar veya sponsorluklar, finansal ilişkiler ve çıkar çatışması alanları makalenin gönderilmesi sırasında, ilgili her türlü belgenin talep edildiğinde Dergiye gönderileceğine dair tam güvence verilerek, editöre gönderilen ayrı bir yazı içerisinde net bir şekilde açıklanmalıdır.

Makaleler, yazarlar tarafından imzalanan Telif Hakkı-Yazarların Onayı-Çıkar Çatışması Mektubu ile birlikte gönderilmelidir. Bu mektubun bir örneğini web sitesinde bulabilirsiniz. Dergi bu mektubu alana kadar makale değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

Yazı İşleri ofisi gönderilen tüm makaleleri intihal ve kopyalamaya karşı inceler. Etik bir sorun tespit edildiği takdirde yazı işleri ofisi Yayın Etiği Komitesi ilkeleri doğrultusunda hareket edecektir.

Makalenin gönderilmesi
SCIE yalnızca resmi web sitesi üzerinden çevrim içi gönderimleri kabul eder (lütfen bağlantıya tıklayın: https://www.journalagent.com/scie/); posta ile gönderilen basılı makaleleri reddeder. Tüm makaleler, yukarıda verilen web sitesinin ana sayfasında yer alan “Çevrim içi makale gönderimi” simgesine tıklanarak Journal Agent isimli çevrim içi gönderim sistemi üzerinden gönderilir. Bu sistem her bir adımda yönergeler sunmaktadır, ancak daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
ÖNEMLİ NOT: Sorumlu yazar makaleyi göndermeden önce tüm yazarlar ORCİD kimlik numarası edinmeli ve bu numarayı sorumlu yazara iletmelidir.

Makale hazırlama
Yazar(lar), “yazarlığın kabul edilmesi ve telif hakkı anlaşmasının transferi”nde “çalışmanın tasarlanması”, “verilerin toplanması”, “verilerin analizi”, “makalenin yazımı” ve “veriler ile analizlerin doğruluğunun onaylanması” şeklinde belirtilen 5 adımdan en az 3’üne dâhil olduklarını beyan etmelidirler. Bu ön koşulu yerine getirmeyen kişiler yazar olarak ifade edilmemelidir.

Çok merkezli veya çok disiplinli çalışmalar için her bir yazarın yukarıda bahsedilen 5 aşama ile ilgili olarak yaptıkları katkılar açıkça belirtilmelidir. Yazar sayısı çok fazla olan bu tür çok merkezli veya çok disiplinli çalışmalar için editör yazar sayısının düşürülmesini talep etme hakkına sahiptir.

Makalelerin düzeni aşağıdaki sırada olmalıdır: başlık sayfası, özet, ana metin, kaynakça ve her bir dizgi ayrı bir sayfada olmak üzere tablolar.

Başlık sayfası: Bu sayfa yalnızca çalışmanın içeriğini daha iyi yansıtmak amacıyla dikkatli bir şekilde seçilen makale başlığını içermelidir. Yazar isimleri başlık sayfasında ve sonraki sayfalarda yer almamalıdır.

Özet: Özet bölümü 300 kelimeyi geçmemelidir. Bu bölüm aşağıdaki başlıklar kullanılarak dört paragraf hâlinde düzenlenmelidir: Amaçlar, Yöntemler, Bulgular ve Sonuç. Olgu sunumlarının özet bölümleri yapılandırılmamalıdır.

Ana metin: Makalenin ana metni Giriş, Hastalar/Materyaller ve Yöntemler, Bulgular ve Tartışma bölümlerinden oluşur. Klinik çalışmalar için “Hastalar ve yöntemler”, hayvan ve laboratuvar çalışmaları için “materyaller ve yöntemler” başlıkları kullanılmalıdır.

Giriş bölümünde makalenin amacı açıkça belirtilir ve en ilgili literatürün kısa bir özeti verilir.

Hastalar/Materyaller ve Yöntemler bölümünde çalışma evreni ve deseni belirtilir ve kullanılan teknikler, materyaller ve yöntemler hakkında yeterli bilgi verilir. Ayrıca kullanılan istatistiksel yöntemler net bir şekilde açıklanır.

Bulgular bölümünde çalışmanın bulguları hakkında ayrıntılı bir rapor verilmelidir. Veriler, tercihen Derginin sayfa düzenini aşmayan tablolar veya resimler içinde kısa ve öz bir şekilde sunulmalıdır.

Tartışma bölümünde ise temel olarak çalışmanın bulgularına dayalı olarak varılan sonuçlar ile en güncel araştırmalardan konu ile ilgili alıntılar yer almalıdır.

Makale Türleri
Araştırma Makaleleri: Orijinal araştırmalara dayanan yeni sonuçlar sağladığından en önemli makale türüdür. Orijinal makalelerin ana metni Giriş, Yöntemler, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar alt başlıklarıyla yapılandırılmalıdır. Sözcük sayısı ve özellikler için lütfen aşağıdaki Tablo 1'e bakınız. İstatistiksel analiz genellikle sonuçları desteklemek için gereklidir. İstatistiksel analizler uluslararası istatistik raporlama standartlarına uygun olarak yapılmalıdır (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Statistical guidelines for contributors to medical journals. Br Med J 1983:7;1489–93). İstatistiksel analizler hakkında bilgi Materyaller ve Yöntemler bölümünde ayrı bir alt başlık ile sağlanmalı ve süreç boyunca kullanılan istatistiksel yazılım belirtilmelidir. Birimler Uluslararası Birimler Sistemine (SI) uygun olarak hazırlanmalıdır. Makalenin kısıtlılıkları, sakıncalar ve eksik yönler, sonuç paragrafından önce Tartışma bölümünde belirtilmelidir.

Kısa Raporlar: Kısa raporlar odaklanmış bir mesaj taşır. Olgu serileri de kısa rapor olarak kabul edilmektedir. Kısa raporlar en fazla 1500 kelimeyle sınırlıdır; en fazla 1 tablo ve 3 figür ve 10-12 kaynak içermelidir. Özet 150 kelimeye kadar yapılandırılmamış bir metin olmalıdır. Ana metin ise ve “Giriş, Yöntemler, Sonuçlar ve Tartışma” olarak yapılandırılmalıdır.

Derleme Makaleleri: Belirli bir alan hakkında kapsamlı bilgi sahibi olan ve bilimsel geçmişi yüksek atıf potansiyeli olan yazarlar tarafından hazırlanan derlemeler memnuniyetle kabul edilmektedir. Bu yazarlardan makale kabul şekli davet yöntemiyle de olabilir. Derlemeler, bir konunun klinik pratikteki mevcut bilgi düzeyini tanımlamalı, tartışmalı ve değerlendirmeli ve gelecekteki çalışmaları yönlendirmelidir. Ana metin Giriş, Klinik ve Araştırma Sonuçları ve Sonuç bölümlerini içermelidir. Özet en fazla 250 kelimeden oluşacak şekilde yapılandırılmalıdır. Metinler için kelime limiti referanslar hariç 1200'dür. Maksimum referans sayısı 10'dur.

Olgu Sunumları: Dergide olgu sunumları için sınırlı alan mevcuttur; tanı ve tedavide zorluk teşkil eden, yeni tedaviler sunan veya literatürde yer almayan bilgileri ortaya koyan nadir olgu veya durumlar hakkında eğitici olgu sunumları kabul edilir. Olgu sunumu, Giriş, Olgu Sunumu ve Tartışma alt başlıklarını içermelidir. İlginç ve sıra dışı resimler değerlendirme sürecinde bir avantajdır. Özet en fazla 150 kelimeden oluşacak şekilde yapılandırılmalıdır. Metinler için kelime limiti referanslar hariç 4000'dir.

Editöre Mektuplar: Bu yazı türü, daha önce yayınlanmış bir makalenin önemli kısımlarını, gözden kaçan yönlerini veya eksik kısımlarını tartışır. Derginin dikkatini çekebilecek konular başta olmak üzere, okuyucuların dikkatini çekebilecek konular hakkında makaleler, özellikle eğitici konularda Editöre Mektup şeklinde sunulabilir. Okuyucular, yayınlanmış yazılar hakkındaki yorumlarını Editöre Mektup olarak da sunabilirler. Özet, Anahtar Sözcükler ve Tablolar, Şekiller, Görüntüler ve diğer medya eklenmemelidir. Metin alt başlıkları içermemelidir. Yorum yapılan makaleye bu yazının içinde uygun şekilde atıfta bulunulmalıdır. Kelimelerin limiti 500, referansların limiti ise 5'tir.

Tablo 1. Makale türleri için sınırlamalar

Makale türü Sözcük sınırı Özet sınırı Kaynak sınırı Tablo sınırı Şekil sınırı
Araştırma Makalesi 3500 250 (Yapılandırılmış) 30 6 6
Kısa Raporlar 1500 150 12 1 3
Derleme 4000 250 (Yapılandırılmamış) 40 6 6
Olgu Sunumu 1200 150 (Yapılandırılmamış) 10 1 3
Editöre Mektup 550 Özet yok 5 Tablo yok Şekil yok

Kaynakça: Kaynaklar metin içerisinde geçtikleri sıraya göre numaralandırılmalıdır. Kaynakça bölümünde yalnızca yayımlanmış veya baskıda olan makaleler yer almalıdır. Yayımlanmamış veriler veya kişisel olarak kurulan iletişim kaynakça bölümünde yer almamalıdır. Kaynakça stili, en güncel Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gereken Standartlarda önerilen “Citing Medicine-The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers” () içerisinde ayrıntılı şekilde açıklanan standartlara uygun olmalıdır. Bu standartlar, http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html adresinde kısaca verilmiştir. Dergi başlıkları Index Medicus indeksine göre kısaltılmalıdır. Bu Derginin başlığı “South Clin Ist Euras” şeklinde kısaltılmaktadır.

Stil ve noktalama aşağıda özetlenen formatlarda olmalıdır:
Standart dergi makalesi:
Napolitano LM, Corwin HL. Efficacy of red blood cell transfusion in the critically ill. Crit Care Clin 2004;20:255-68. Altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri sıralanmalıdır; aksi takdirde ilk altı isim yazılarak geri kalanı “et al.” şeklinde kısaltılmalıdır.

Baskı öncesi çevrim içi olarak sunulan makaleler:
Rupprecht H, Heppner HJ, Wohlfart K, Türkoglu A. The geriatric polytrauma: Risk profile and prognostic factors. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2017 Jan 05. doi: 10.5505/tjtes.2016.77177. [Baskı öncesi çevrim içi olarak sunulan makale].

Bireysel olarak yazar(lar):
Enzingerz FM, Weiss SW. Soft tissue tumors. St. Louis: Mosby; 1995. p. 27-50. Yazar olarak editör(ler) ve derleyici(ler): Günal İ, Barton NJ, Çallı İ, editors. Current management of scaphoid fractures. Twenty questions answered. London: The Royal Society of Medicine Press; 2002.

Kitap bölümü:
Henick DK, Kennedy DW. Fungal sinusitis. In: Stankiewicz JA, editor. Advanced endoscopic sinus surgery. St Louis: Mosby; 1995. p. 69-80.

Konferans bildirisi:
Kouzelis A, Matzaroglou C, Kravvas A, Mylonas S, Megas P, Gliatis J. Anterior cruciate ligament reconstruction: patellar tendon autogaft versus four strand hamstring tendon. In: Proceedings of the 9th Turkish Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery Congress; 2008 Oct 14-18; İstanbul, Türkiye. p. 223. Yayımlanmamış konferans bildirileri kaynakçada yer almamalıdır. Kaynakların doğrudan kullanımı şiddetle önerilmektedir. Yazarlardan belirli kaynakların ilk ve son sayfalarını sunmaları istenebilir. Yazar(lar) bu talebi yerine getirene kadar makalenin yayınlanması askıya alınacaktır.

Sayı ve tablolar
Makaleye eşlik eden tüm resimlerden (fotoğraflar, grafikler ve çizimler) “şekil” olarak bahsedilmelidir. Tüm şekiller ardışık olarak numaralandırılmalıdır ve tüm şekillerden metin içinde bahsedilmelidir. Şekil yazıları metnin sonuna eklenen ayrı bir bölümde verilmelidir. Her bir şekil, en az 9×13 cm boyutlarında, 300 dpi veya daha yüksek çözünürlükte ve “jpeg” formatında ayrı bir dijital dosya şeklinde hazırlanmalıdır. Tüm resimler özgün olmalıdır. Başka bir yerde yayımlanmış olan resimler orijinal telif hakkı sahibinin yazılı izni ile birlikte sunulmalıdır.
İnsan deneklerine ilişkin tanınabilir fotoğraflar için hastanın kendisi veya yasal temsilcisi tarafından imzalanan yazılı izin sunulmalıdır. Aksi takdirde kimlik tespitinin önlenmesi için hastaların isimleri veya gözleri kapatılmalıdır. Mikroskop fotoğraflarında boyama ve büyütme ile ilgili bilgiler yer almalıdır.
Yazarın isteği üzerine renkli baskılar yayınlanmak üzere dikkate alınacaktır, ancak renkli resimlerin baskısına yönelik ilave masraflardan yazarlar sorumludur. Tablolar, sayfanın üst kısmında yer almak üzere metin dosyasının sonunda ya da ek bir dosyada, her bir tablo ayrı ayrı sayfada olacak şekilde hazırlanmalıdır. Tablolar ek bir dosya halinde sunulduğu takdirde tablo başlıkları ana metin dosyasında ayrı bir sayfada verilmelidir.

Editöre Mektup: Editöre mektuplar 350 kelimeyi geçmemelidir.

Kaynakça: Kaynaklar metin içerisinde geçtikleri sıraya göre numaralandırılmalıdır. Kaynakça bölümünde yalnızca yayımlanmış veya baskıda olan makaleler yer almalıdır. Yayımlanmamış veriler veya kişisel olarak kurulan iletişim kaynakça bölümünde yer almamalıdır. Kaynakça stili, en güncel Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gereken Standartlarda önerilen “Citing Medicine-The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers” (http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine) içerisinde ayrıntılı şekilde açıklanan standartlara uygun olmalıdır. Bu standartlar, http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html adresinde kısaca verilmiştir. Dergi başlıkları Index Medicus indeksine göre kısaltılmalıdır. Bu Derginin başlığı “South Clin Ist Euras” şeklinde kısaltılmaktadır.

Stil ve noktalama aşağıda özetlenen formatlarda olmalıdır:
Standart dergi makalesi:
Napolitano LM, Corwin HL. Efficacy of red blood cell transfusion in the critically ill. Crit Care Clin 2004;20:255-68.
Altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri sıralanmalıdır; aksi takdirde ilk altı isim yazılarak geri kalanı “et al.” şeklinde kısaltılmalıdır.

Baskı öncesi çevrim içi olarak sunulan makaleler:
Rupprecht H, Heppner HJ, Wohlfart K, Türkoglu A. The geriatric polytrauma: Risk profile and prognostic factors. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2017 Jan 05. doi: 10.5505/tjtes.2016.77177. [Baskı öncesi çevrim içi olarak sunulan makale].

Bireysel olarak yazar(lar):
Enzingerz FM, Weiss SW. Soft tissue tumors. St. Louis: Mosby; 1995. p. 27-50.
Yazar olarak editör(ler) ve derleyici(ler):
Günal İ, Barton NJ, Çallı İ, editors. Current management of scaphoid fractures. Twenty questions answered. London: The Royal Society of Medicine Press; 2002.

Kitap bölümü:
Henick DK, Kennedy DW. Fungal sinusitis. In: Stankiewicz JA, editor. Advanced endoscopic sinus surgery. St Louis: Mosby; 1995. p. 69-80.

Konferans bildirisi:
Kouzelis A, Matzaroglou C, Kravvas A, Mylonas S, Megas P, Gliatis J. Anterior cruciate ligament reconstruction: patellar tendon autogaft versus four strand hamstring tendon. In: Proceedings of the 9th Turkish Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery Congress; 2008 Oct 14-18; İstanbul, Türkiye. p. 223. Yayımlanmamış konferans bildirileri kaynakçada yer almamalıdır.
Kaynakların doğrudan kullanımı şiddetle önerilmektedir. Yazarlardan belirli kaynakların ilk ve son sayfalarını sunmaları istenebilir. Yazar(lar) bu talebi yerine getirene kadar makalenin yayınlanması askıya alınacaktır.

Sayı ve tablolar
Makaleye eşlik eden tüm resimlerden (fotoğraflar, grafikler ve çizimler) “şekil” olarak bahsedilmelidir. Tüm şekiller ardışık olarak numaralandırılmalıdır ve tüm şekillerden metin içinde bahsedilmelidir. Şekil yazıları metnin sonuna eklenen ayrı bir bölümde verilmelidir. Her bir şekil, en az 9×13 cm boyutlarında, 300 dpi veya daha yüksek çözünürlükte ve “jpeg” formatında ayrı bir dijital dosya şeklinde hazırlanmalıdır.
Tüm resimler özgün olmalıdır. Başka bir yerde yayımlanmış olan resimler orijinal telif hakkı sahibinin yazılı izni ile birlikte sunulmalıdır.
İnsan deneklerine ilişkin tanınabilir fotoğraflar için hastanın kendisi veya yasal temsilcisi tarafından imzalanan yazılı izin sunulmalıdır. Aksi takdirde kimlik tespitinin önlenmesi için hastaların isimleri veya gözleri kapatılmalıdır. Mikroskop fotoğraflarında boyama ve büyütme ile ilgili bilgiler yer almalıdır.
Yazarın isteği üzerine renkli baskılar yayınlanmak üzere dikkate alınacaktır, ancak renkli resimlerin baskısına yönelik ilave masraflardan yazarlar sorumludur. Tablolar, sayfanın üst kısmında yer almak üzere metin dosyasının sonunda ya da ek bir dosyada, her bir tablo ayrı ayrı sayfada olacak şekilde hazırlanmalıdır. Tablolar ek bir dosya halinde sunulduğu takdirde tablo başlıkları ana metin dosyasında ayrı bir sayfada verilmelidir.

Kontrol listesi
Ön yazı
Tüm yazarlar tarafından imzalandı
Önceki yayınlardan / sunumlardan bahsedildi
Fon kaynağından bahsedildi
Çıkar çatışmalarından bahsedildi
Tüm yazarların ORCİD kimlik numarası var

Yazarlar
Soyadı ve adı, (uygun olduğunda) ikinci adının baş harfi ile birlikte verildi
Sorumlu yazar ile bu yazarın e-posta adresi verildi
Yazar sayısı talimatlara göre sınırlandı
Başlık sayfası dışında kimlik belirtilmedi (ör. Yöntemler bölümünde kurum adı, önceki çalışmadan "çalışmamız” olarak bahsedilmesi, şekil etiketlerinde isimler, fotoğraflarda kurum adı gibi).

Sunum ve format
Çift boşluk
Tüm kenarlardan 2 cm boşluk bırakıldı
Sayfanın altına sayfa numarası eklendi
Başlık sayfasında istenen tüm bilgiler verildi
Özet sayfasında makalenin tam adı verildi
Özet sunuldu (özgün makaleler, meta-analizler (Arka plan, yöntemler, Bulgular, Sonuçlar) ve inceleme makaleleri (Amaç, Veri kaynakları, Çalışma seçimi, Bulgular, Sonuç) için 300 kelimelik yapılandırılmış özet)
Anahtar kelimeler verildi (üç veya en fazla altı kelime) Giriş kısa ve dikkat çekici olmalı. Makalenin amacı belirtilmeli ve çalışma veya gözlemlerin gerekçesi özetlenmelidir. Yalnızca tamamen ilgili olan referanslar verilmelidir.
Metin içinde alıntı yapılan kaynaklar noktalama işaretlerinden sonra verilmelidir.
Kaynaklar Derginin talimatlarına göre verildi, noktalama işaretleri kontrol edildi

Dil ve dil bilgisi
Homojen Olarak Amerikan İngilizcesi
Standart bir ölçüm birimi olmadığı sürece başlıkta, özette, anahtar kelimelerde ve metinde ilk kullanımda her bir kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır. 1 ile 10 arasındaki rakamlar yazıyla yazıldı
Cümle başında yer alan sayılar yazıyla yazıldı
Makale yazım, dil bilgisi ve noktalama hatalarına karşı kontrol edilmelidir.
Bir marka ismi kullanıldığı takdirde üreticinin ismi ve adresi belirtilmelidir (şehir ve eyalet/ülke).
Tür isimleri italik yazılmalıdır.

>Tablolar ve şekiller
Tablolarda ve grafiklerde ve metin içinde tekrar yok
Grafiklerin oluşturulduğu asıl numaralar verildi
Gerekli şekiller verildi ve yüksek kalite sağlandı (renk)
Tablo ve şekil numaraları Arap rakamları ile yazıldı (Roma rakamları değil)
Fotoğrafların arkasına etiketler yapıştırıldı (hiçbir isim yazılmadı)
Hastaların mahremiyeti korundu (izin alınmadığı takdirde)
Ödünç alınan şekiller/tablolar için itibar mektubu verildi
Tablo içinde kullanılan her bir kısaltmanın açılımı dipnot şeklinde verilmelidir.

Editör: Recep DEMİRHAN
Adres: Kartal Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Denizer Cad., No: 1, 34865 Cevizli, İstanbul
Telefon 1: 0 216 441 39 00 ( 23 311 )
Telefon 2: 0 216 458 30 00 ( 23 311 )
E-mail: [email protected], [email protected]
Yayıncı: KARE Yayıncılık
Adres: Concord istanbul, Dumlupınar Mah. Cihan Sk. No: 15 B Blok Da: 162, 34720 Kadıköy, İstanbul-Türkiye
Telefon: +90-216-550 61 11
Fax: +90-216-550 61 12
E-mail: [email protected]

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale