E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 31 (1)
Cilt: 31  Sayı: 1 - 2020
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Septal Deviasyon Ameliyatı Geçirecek Hastalarda Zor Entübasyon İnsidansının ve Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Prospektif Kontrollü Çalışma
Determination of the Difficult Intubation Incidence and its Affecting Factors in Patients Undergoing Septal Deviation Surgery – Prospective Controlled Trial
Demet Altun, Achmet Ali, Levent Aydemir, Nil Kırşan, Mukadder Orhan Sungur, Emre Çamcı
doi: 10.14744/scie.2019.55477  Sayfalar 1 - 7

2.
Uterin Sarkomlar: Tek Merkezin 10 Yıllık Deneyimi
Uterine Sarcomas: 10 Years of Experience at a Single Institution
Gazi Yıldız, Elif Cansu Gündoğdu, Gülfem Başol, Emre Mat, Ahmet Kale
doi: 10.14744/scie.2019.43660  Sayfalar 8 - 15

3.
Postpartum Hemorajide Mens Dönemi Menometroraji Predispozan Bir Faktör müdür? Prospektif Bir Çalışma
Does Abnormal Uterine Bleeding in Menstrual Cycles Predispose Postpartum Bleeding? A Prospective Study
Ali Doğukan Anğın, Kazibe Koyuncu, İsmet Gün, Lokman Tekin Ertekin, Önder Sakin, Emine Eda Akalın, Muzaffer Seyhan Cikman, Ahmet Kale, Engin Ersin Şimşek
doi: 10.14744/scie.2019.48303  Sayfalar 16 - 20

4.
Perkütan Nefrolitotomi De İki Farklı Renal Dilatasyon Tekniği: One-Shot Dilatasyon ve Ardışık Dilatasyon
Two Different Renal Dilatation Techniques in Percutaneous Nephrolithotomy: One-Shot Dilation vs. Sequential Dilation
Hüseyin Aydemir, Fikret Halis
doi: 10.14744/scie.2019.29292  Sayfalar 21 - 25

5.
Ameliyat Öncesi Hava Yolu Yönetimi Kontrol Listesi: Video Bazlı Geribildirim İle Bilginin Klinik Pratiğe Kazandırılması
Preoperative Airway Management Checklist: The Transfer of Knowledge Into Clinical Practice by Video-based Feedback
Tahsin Şimşek, Mehmet Yılmaz, Ayten Saraçoğlu, Kemal Tolga Saraçoğlu
doi: 10.14744/scie.2019.82787  Sayfalar 26 - 30

6.
Radikal Sistoprostatektomi ve Ortotopik Neobladder Komplikasyonlarının Standardize Edilmiş Bir Metodolojiye Göre Sınıflandırılması
Reporting Complications in Radical Cystoprostatectomy and Orthotopic Neobladder in Male Patients Using a Standard Reporting Methodology
Orkunt Özkaptan, Alkan Çubuk, Muhsin Balaban, Cüneyd Sevinç, Osman Murat İpek, Tahir Karadeniz
doi: 10.14744/scie.2020.86547  Sayfalar 31 - 35

7.
Selülit Olgularında Akut Faz Reaktanlarının Bakteremiyi Belirlemedeki Yeri ve Kültürlerin Tanısal Yararının Değerlendirilmesi
The Role of Acute-Phase Reactants in Determining Bacteremia and Evaluation of Diagnostic Benefits of Cultures in Cellulitis Cases
Kübra Demir Önder, Nefise Öztoprak, Filiz Kızılateş, Ayşegül Seremet Keskin
doi: 10.14744/scie.2019.24085  Sayfalar 36 - 41

8.
Kalp Yetersizliğinde Erken Mortalite Belirteci Olarak Kortizol
Cortisol as a Predictor of Early Mortality in Heart Failure
Mehmet Yamak, Hatice Tükenmez, Meltem Sertbaş, Mehmet Akif Tükenmez, Süleyman Ahbab, Hayriye Esra Ataoğlu
doi: 10.14744/scie.2019.29981  Sayfalar 42 - 45

9.
Retinal Ven Tıkanıklığı Hastalarında İntraviteral Deksametazon İmplant Sonrası Multifokal Elektroretinogram Değişiklikleri
Macular Electrophysiology After Intravitreal Dexamethasone Implant in Patients with Branch Retinal Vein Occlusion
Muhammed Nurullah Bulut, Ümit Çallı, Ulviye Kıvrak, Kezban Bulut, Güzide Akçay
doi: 10.14744/scie.2019.65002  Sayfalar 46 - 49

10.
Diyabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Başlangıç Retina Hacminin Görsel Sonuç Üzerindeki Etkisi
The Impacts of Baseline Retinal Volume on Visual Outcomes in the Treatment of Diabetic Macular Edema
Mümin Hocaoğlu, Mehmet Giray Ersöz, Murat Karaçorlu
doi: 10.14744/scie.2019.36854  Sayfalar 50 - 53

11.
Klebsiella Pneumoniae Bakteriyemilerinde Karbapenem Direnci İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Risk Factors for Carbapenem-Resistant Klebsiella Pneumoniae Bacteremia
Pınar Kıran, Serap Gencer, Ayşe Batırel
doi: 10.14744/scie.2019.48569  Sayfalar 54 - 58

12.
Yaşlanan Erişkin Polio Popülasyonunda Femur Kırıklarının Tedavisi: 13 Olgunun Geriye Dönük Değerlendirilmesi
Management of Femoral Fractures in Aging Adult Polio Population: A Retrospective Review of 13 Cases
Hüseyin Bilgehan Çevik, Engin Eceviz, Selim Ergün, Seyit Ali Gümüştaş
doi: 10.14744/scie.2019.95967  Sayfalar 59 - 63

13.
Astım Kontrol Testi’ni Kim Yapmalı: Hasta? Hekim?
Who should Perform the Asthma Control Test: Patient? Physician?
Seda Beyhan Sagmen, Sevda Şener Cömert, Coşkun Doğan, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan, Banu Musaffa Salepci, Nesrin Kıral
doi: 10.14744/scie.2019.42243  Sayfalar 64 - 68

14.
Hasta Tutum ve Davranışlarının Hasta Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of the Patients’ Attitudes and Behaviors Concerning Patient Safety
Tunçay Palteki, Haydar Sur, Gulay Yazici, Engin Ersin Şimşek, Yusuf Baktır
doi: 10.14744/scie.2020.80299  Sayfalar 69 - 74

OLGU SUNUMU
15.
Ağırlık Kaldırma Sonrası Şilotoraks: Nadir Bir Etiyoloji
Chylothorax Due to Weight Lifting: A Rare Etiology
İlker Kolbaş, Yelda Tezel, Tuğba Cosgun, Volkan Baysungur, Çagatay Tezel
doi: 10.14744/scie.2019.73792  Sayfalar 75 - 77

16.
MI Sonrası Gelişen Spinal İnfarkt: Bir Olgu Sunumu
Spinal Infarction Following Myocardial Infarction: A Case Report
Avni Uygar Seyhan, Semih Korkut, Erdal Yılmaz, Nurhayat Başkaya, Nihat Müjdat Hökenek, Hatice Kübra Önder, Nefise Çelik
doi: 10.14744/scie.2019.59454  Sayfalar 78 - 79

17.
Okronotik Artropati: İki Olgu Sunumu
Ochronotic Arthropathy: A Report of Two Cases
Selma Şengiz Erhan, Sevinç Hallaç Keser, Kubilay Gülsever, Sibel Sensu
doi: 10.14744/scie.2019.38257  Sayfalar 80 - 83

18.
Deri Şarbonu Şüphesi Uyandıran Streptococcus Pyogenes’e Bağlı Gelişen Ektima
Ecthyma due to Streptococcus Pyogenes Mimicking Cutaneous Anthrax
Ayşe Karaaslan, Ceren Çetin, Yasemin Akın, Ayşe Adak, Gülhan Turan, Özge Karataş
doi: 10.14744/scie.2019.22043  Sayfalar 84 - 86

EDITÖR'DEN
19.
Postoperative Analgesia after Cardiac Surgery: Is there a Safe Alternative to Opioids?
Vedat Eljezi
doi: 10.14744/scie.2019.38278  Sayfalar 87 - 88
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale