E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 34 (3)
Cilt: 34  Sayı: 3 - 2023
1.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Front Matter 2023-3

Sayfalar I - VIII

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Özofagus kanserinde multidisipliner yaklaşımın sürviye etkisi
The Impact of Multidisciplinary Approach on Survival in Esophageal Cancer
Mehmet Mustafa Altıntaş, Recep Demirhan, Ayhan Çevik
doi: 10.14744/scie.2023.98958  Sayfalar 189 - 193

3.
CURB-65 ve qCSI Skorlarının COVID-19 Hastalarında Yoğun Bakım İhtiyacını Öngörmedeki Yeterliliğinin Araştırılması
Determining the Adequacy of CURB-65 and qCSI Scores in Predicting the Necessity of the ICU for COVID-19 Patients
Elif Oymak, Rohat Ak, Nefise Büşra Çelik, Mahmut Altaş, Erdal Yilmaz, Avni Uygar Seyhan
doi: 10.14744/scie.2023.76258  Sayfalar 194 - 199

4.
Akut Pankreatitli Hastalarda Kan Grupları ve Mortalite Arasındaki İlişki
The Relationship between Blood Groups and Mortality in Patients with Acute Pancreatitis
İlkay Güler, İzzet Ustaalioğlu
doi: 10.14744/scie.2023.02212  Sayfalar 200 - 204

5.
Perioperatif Kemoterapi Alan Lokal İleri Mide Kanserli Hastalarda Psoas Kas İndeksinin Klinik Önemi
Clinical Significance of the Psoas Muscle Index in Patients with Locally Advanced Gastric Cancer Receiving Perioperative Chemotherapy
Ömer Aydıner, Akif Doğan, Özkan Alan, Sedat Yıldırım, Goncagül Akdağ, Zeynep Yüksel Yaşar, Mahmut Emre Yıldırım, Aysegul Karadayi Buyukozsoy, Hatice Odabas, Nedim Turan
doi: 10.14744/scie.2023.94695  Sayfalar 205 - 213

6.
İlk Epizod Psikoz Hastalarında İnflamasyon Belirteçlerinin Değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı Çalışma
Assessment of the Inflammatory Markers in Patients with First-episode Psychosis: A Comparative Study
Hidayet Ece Arat Çelik, Ayşe Ece Buyuksandalyaci Tunc, Burcu Kok Kendırlıoglu, Buğra Çetin, Esma Corekli Kaymakci, Şevin Demir, Suat Kucukgoncu
doi: 10.14744/scie.2023.36036  Sayfalar 214 - 219

7.
Ayak Bileği Rekonstrüksiyonunda Serbest Paraskapular ve Anterolateral Uyluk Fleplerinin Fonksiyonel ve Estetik Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of the Functional and Esthetic Outcomes of Free Parascapular and Anterolateral Thigh Flaps for Ankle Reconstruction
Çağla Çiçek
doi: 10.14744/scie.2023.46354  Sayfalar 220 - 227

8.
Spinal Anestezi Uygulanan Hastalarda Sirkadiyen Ritim ve Uyku Kalitesinin Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisi
Effect of Circadian Rhythm and Sleep Quality on Post-operative Pain in Patients with Spinal Anesthesia
Dilek Çay, Gülten Arslan, Banu Eler Çevik, Kemal Tolga Saraçoğlu
doi: 10.14744/scie.2023.48742  Sayfalar 228 - 235

9.
Vertikal Femur Boyun Kırıklarının Tedavisinde Fiksasyon Yöntemlerinin Sonlu Eleman Analizi ile Değerlendirilmesi
Assessment of Internal Fixation Implants for Treating Vertical Femoral Neck Fractures through Finite Element Analysis
Ersin Şensöz
doi: 10.14744/scie.2023.38436  Sayfalar 236 - 241

10.
Ayaktan Takip Edilen COVID-19 Hastalarında İnsomnia ve Etki Eden Faktörler
Insomnia and Influencing Factors in Nonhospitalized COVID-19 Patients
İlker Yılmam, Bilkay Serez Kaya, Ebru Çakır Edis, Habibe Tülin Elmaslar Mert, Yasemin Görgülü
doi: 10.14744/scie.2023.34735  Sayfalar 242 - 245

11.
Yoğun Bakım Ünitesinde Etkin Glisemik Kontrol Sağlayabiliyor muyuz? Nokta Prevalans Çalışması
Can we Provide Effective Glycemic Control in Intensive Care Unit? Point Prevalence Study
Yeliz Bilir, Yekbun Bulun, Fulya Ciyiltepe, Kemal Tolga Saraçoğlu
doi: 10.14744/scie.2023.47568  Sayfalar 246 - 251

12.
OGTT’yi Reddeden Hastalarda Açlık veya Tokluk Kan Şekeri Takibi Gestasyonel Diyabet Tanısında ve Komplikasyonlarını Öngörmede bir Yöntem Olarak Kullanılabilir mi?
Can Fasting or Post-prandial Blood Glucose Monitoring be used as a Method in the Diagnosis of Gestational Diabetes and Predicting its Complications in Patients who Refuse OGTT?
Gulchin Babayeva, Yunus Emre Purut
doi: 10.14744/scie.2023.95777  Sayfalar 252 - 257

13.
Maternal Subklinik Hipotiroidizmin Birinci Trimester Tarama Sonuçları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Exploring the Impact of Maternal Subclinical Hypothyroidism on First-trimester Screening Results
Aslı Tuğçe Delipınar, Sunullah Soysal, Kübra Çakar Yılmaz
doi: 10.14744/scie.2023.81489  Sayfalar 258 - 262

14.
Laparoskopik Kolesistektomide Port Yeri Lokal Anestezik Uygulaması ve Standart Analjeziklerin Postoperatif Ağrı Yönetimi Üzerine Etkileri: Prospektif, Karşılaştırmalı Bir Çalışma
The Effect of Port-Site Local Anesthetic Application and Standard Analgesics on Postoperative Pain Management in Laparoscopic Cholecystectomy: A Prospective, Comparative Study
Ahmet Başkent, Baver Barış
doi: 10.14744/scie.2023.45087  Sayfalar 263 - 267

15.
Akut Ağrı Şikayeti ile Acil Servise Başvuran Geriatrik ve Geriatrik Olmayan Hastalarda Ağrı Tedavisinin Karşılaştırılması
Comparison of Pain Management of Geriatric and Non-geriatric Patients who applied to the Emergency Department with Acute Pain
Emre Şancı, Onur Kocaman, Asım Enes Özbek
doi: 10.14744/scie.2023.58234  Sayfalar 268 - 272

16.
Evre II/III Mide ve Kolorektal Kanserli Hastalarda Ameliyat Öncesi Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Ameliyat Sonrası Sonuçlara Etkisi
Impact of the Preoperative Anxiety and Depression Levels on Postoperative Outcomes in Stage II/III Gastric and Colorectal Cancer Patients
Selçuk Gülmez, Arif Demirdas, Orhan Uzun, Aziz Serkan Senger, Sinan Ömeroğlu, Uğur Duman, Erdal Polat, Mustafa Duman
doi: 10.14744/scie.2021.04875  Sayfalar 273 - 278

17.
İmmünkompetan Bireylerde Postherpetik Nevralji İçin Risk Faktörleri
Risk Factors for Postherpetic Neuralgia in Immunocompetent Patients
Yasemin Nadir, Hüseyin Arslan
doi: 10.14744/scie.2021.43760  Sayfalar 279 - 282

18.
COVID-19 Pandemisinde Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan İdiopatik Ani İşitme Kaybı Hastalarında Önceden COVID-19 Geçirenlerin Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
Hyperbaric Oxygen Treatment for Post-COVID-19 Sudden Sensorineural Hearing Loss Patients
Selin Gamze Sümen, Bengusu Mirasoglu, Abdullah Arslan, Yavuz Aslan, Aslıcan Çakkalkurt
doi: 10.14744/scie.2023.68542  Sayfalar 283 - 288

OLGU SUNUMU
19.
Gebeliğin Üçüncü Trimesterinde Laparoskopik Yaklaşımla Tedavi Edilen Paratubal Kist ile Birlikte İzole Fallop Tüpü Torsiyonu: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
Isolated Fallopian Tube Torsion with a Paratubal Cyst Treated with Laparoscopic Approach in the Third Trimester of Pregnancy: A Case Report and Literature Review
Emine Eda Akalın, Münip Akalın, Hilal Levent, Tolga Taşçı
doi: 10.14744/scie.2023.02350  Sayfalar 289 - 294

LookUs & Online Makale