E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 30 (1)
Cilt: 30  Sayı: 1 - 2019
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Sarkoidozda Endobronşiyal Ultrasonografinin Tanı Değeri ve Tanıyla İlişkili Faktörler
Diagnostic Value of Endobronchial Ultrasonography in Sarcoidosis and Factors Associated with Diagnosis
Önder Çetin, Benan Niku Çağlayan, Sevda Şener Cömert, Banu Musaffa Salepçi, Ferhan Karataş
doi: 10.14744/scie.2018.36025  Sayfalar 1 - 7

2.
Patolojik Meme Başı Akıntılı Hastaların Cerrahi Seçiminde Duktoskopinin Etkisi
The Effect of Ductoscopy in the Surgical Selection of Patients with Pathological Nipple Discharge
Kenan Çetin
doi: 10.14744/scie.2018.96967  Sayfalar 8 - 13

3.
Böbrek Nakli Olan Hastalarda Greft Fonksiyon Göstergesi Olarak Demir Parametreleri
Iron Parameters as a Graft Function Indicator in Renal Transplant Recipients
Yasemin Özgür, MURAT GÜCÜN, Seher Tanrıkulu, Zeynep Ece Demirbas, nuran gamze erkılınç, İzzet Titiz, Gülizar Şahin
doi: 10.14744/scie.2018.26928  Sayfalar 14 - 19

KLINIK VE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR
4.
Acil Servisten Kulak Burun Boğaz Kliniğine Yönlendirilen Hastaların Profil Dağılımı
Distribution of Patients Referred From the Emergency Department to the Otolaryngology Clinic
Melis Demirağ Evman, Hakan Avcı, Sedat Aydın
doi: 10.14744/scie.2018.36449  Sayfalar 20 - 22

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Subakromiyal Sıkışma Sendromu Tedavisinde Kinezyo Bantlama ve Ekstrakorporeal Şok Dalgası Tedavisinin Kaşılaştırılması
Comparison Between Kinesio Taping and Extracorporeal Shockwave Therapy in Treatment of Subacromial Impingement Syndrome
Müge Kepekçi, Berna Ürkmez, Yaşar Keskin, Teoman Aydın
doi: 10.14744/scie.2018.72691  Sayfalar 23 - 28

6.
Hekimlerin İnfluenza Aşısı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Physicians’ Knowledge, Attitudes, and Behavior Regarding Influenza Vaccination
Ayşe Serra Özel, Merve Çağlar Özer, Zeynep Şule Çakar, Lütfiye Nilsun Altunal, Şenol Çomoğlu, Sinan Öztürk, Pınar Öngürü, Ayten Kadanalı
doi: 10.14744/scie.2018.32032  Sayfalar 29 - 32

7.
Cerrahi Video İçerikli Platformlar Ürologlar İçin Kullanışlı ve Yeterli mi?
Are Video Surgery Platforms Adequate and Useful to Urologists?
Utku Can, Fehmi Narter
doi: 10.14744/scie.2018.51523  Sayfalar 33 - 37

8.
Pulmoner Rehabilitasyona Bağlı Kazanımlar İlk Ayda da Devam Eder Mi?
The Gains Related to Pulmonary Rehabilitation will Continue in the First Month Following Rehabilitation or not?
İpek Özmen, Elif Yıldırım, Meral Karakış, Rüya Aydın, Murat Öztürk
doi: 10.14744/scie.2018.25238  Sayfalar 38 - 42

9.
Böbrek Nakli Alıcılarında Malignite
Malignancy in Renal Transplant Recipients
Ergün Parmaksız, Meral Meşe, Serkan Feyyaz Yalın, Ali Burak Haras, Okan Akyüz, Zerrin Bicik Bahçabaşı
doi: 10.14744/scie.2018.46330  Sayfalar 43 - 46

10.
Eskişehir’deki (Türkiye) Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Yaşlı Hastaların Geriatrik Deri Hastalıklarının Prevalansı
Prevalence of Geriatric Dermatoses Among Elderly Patients Treated at the Dermatology Outpatient Clinic in Eskisehir, Turkey
Hamza Yıldız
doi: 10.14744/scie.2019.46855  Sayfalar 47 - 51

11.
Lenf Nodu Patolojilerinin Tanısında İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi: Histopatolojik Tanılar ile Korelasyon
Fine-Needle Aspiration Cytology in the Diagnosis of Lymph Nodes: Correlation with Histopathological Diagnosis
Ayşegül Aksoy Altınboğa, Gökhan Yüce
doi: 10.14744/scie.2019.14622  Sayfalar 52 - 59

12.
Medial Açık Kama Yüksek Tibial Osteotomi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Medial Open-Wedge High Tibial Osteotomy Results
Özgür Erdoğan, Hakan Serhat Yanık
doi: 10.14744/scie.2019.75047  Sayfalar 60 - 63

13.
Alt Dudak Skuamöz Hücreli Karsinom Olgularında Boyun Diseksiyonu Endikasyonları: 96 Olgu Üzerindeki Klinik Tecrübelerimiz
Neck Dissection Indications in Lower Lip Squamous Cell Carcinoma Cases: Our Experience in 96 Cases
Fatih Irmak, Selami Serhat Şirvan, Çağatay Öner, Soysal Baş, Zeliha Gül, Ayşin Karasoy
doi: 10.14744/scie.2019.85047  Sayfalar 64 - 68

14.
Akut ve Perfore Apandisitlerde Laparoskopik Apendektomi: Karşılaştırmalı Analiz
Laparoscopic Appendectomy for Acute and Perforated Appendicitis: A Comparative Analysis
Mustafa Celalettin Haksal, Nuri Okkabaz
doi: 10.14744/scie.2018.75537  Sayfalar 69 - 72

15.
Obstrüktif Sol Kolon ve Rektum Kanserinde Ameliyat Öncesi Köprüleme ya da Palyasyon Amaçlı Endoskopik Stent Uygulaması
Preoperative Endoscopic Stent Application for Bridging or Palliative Purposes in Obstructive Left Colon and Rectal Tumors
Selçuk Kaya, Önder Altın
doi: 10.14744/scie.2019.02418  Sayfalar 73 - 76

16.
İnmede Üriner İnkontinansın Yaşam Kalitesi ve Fonksiyonel Duruma Etkisinde Cinsiyetin Rolü
Role of Gender in the Quality of Life and Functional Status in Stroke Patients with Urinary Incontinence
Başak Bilir Kaya, Selin Süslü
doi: 10.14744/scie.2019.03521  Sayfalar 77 - 82

DERLEME
17.
Primer İmmün Yetersizlik Hastalıklarına Güncel Yaklaşım
Current Approach to Primary Immunodeficiency Diseases
Öner Özdemir
doi: 10.14744/scie.2019.29290  Sayfalar 83 - 90

OLGU SUNUMU
18.
CyberKnife Radyo Cerrahiyle Tedavi Edilen Bir Hipotalamik Hamartom Olgusunda Mortaliteye Neden Olan Bir Nörolojik Komplikasyon Örneği
Neurological Complication Leading to Mortality After CyberKnife Radiosurgery for Hypothalamic Hamartoma
Gökhan Yaprak, Ahmet Kasım Kılıç, Naciye Işık, Özgür Ozan Şeşeoğulları
doi: 10.14744/scie.2018.57338  Sayfalar 91 - 93

19.
Harap Akciğerli Olguda Videotorakoskopik Sağ Pnömonektomi
Videothoracoscopic Right Pneumonectomy for Destroyed Lung
İlker Kolbaş, Çağatay Tezel, Serdar Evman, Serkan Bayram, Volkan Baysungur
doi: 10.14744/scie.2019.85520  Sayfalar 94 - 96

20.
Çoklu Pulmoner Nodüllerin Nadir Bir Nedeni: Benign Metastaz Yapan Leiomyomun Bilgisayarlı Tomografi Özellikleri
A Rare Cause of Multiple Pulmonary Nodules: Computed Tomography Features of Benign Metastasizing Leiomyoma
Serdar Aslan, Muzaffer Elmalı
doi: 10.14744/scie.2018.29484  Sayfalar 97 - 99

LookUs & Online Makale