E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 13 (1)
Cilt: 13  Sayı: 1 - 2002
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
HİPERTANSİF ANNE BEBEKLERİNDEKİ NÖTROPENİ
NEUTROPENIA ASSOCIATED WITH MATERNAL HYPERTENSION
Olgun Göktaş, Gülnur Tokuç
Sayfalar 1 - 2

2.
ENDOSERVİKAL SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNDE CHLAMYDİA TRACHOMATİS ANTİJENİ ARANMASINDA İKİ FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF TWO METHODS FOR DETECTION OF CHLAMYDIAE TRACHOMATIS ANTIGEN IN ENDOSERVICAL SPECIMENS
Demet Kaya, Uzay Yıldırım, Elif Öztürk, İdris Şahin, Şükrü Öksüz, Ali Alhan
Sayfalar 3 - 5

3.
DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. DAHİLİYE KLİNİĞİNDE İZLENEN HODGKİN LENFOMALI OLGULARIN KLİNİK VE PATOLOJİK VERİLERİNİN VE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE CLINICAL AND PATHOLOGICAL DATA AND THERAPY RESULTS OF THE HODGKIN'S LYMPHOMA CASES TREATED IN THE FIRST INTERNAL MEDICINE CLINIC AT DR. LUTFI KIRDAR KARTAL TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL
Şenol Güler, Taflan Salepçi, Haluk Sargın, Yener Koç, Ali Yayla
Sayfalar 6 - 8

4.
AKNE VULGARİSÜ KADIN HASTALARDA SEKS HORMONLARININ SERUM DÜZEYLERİ
SERUM SEX HORMONE LEVELS IN FEMALE PATIENTS WITH ACNE VULGARIS
Asiye Nesrin Aksoylar, Özer Arıcan, Macit Koldaş, Aynur Karaoğlu
Sayfalar 9 - 13

5.
PTERİJİUMUN ÇIPLAK SKLERA YÖNTEMİYLE EKSİZYONU SONRASI REKÜRRENSİ
THE RECURRENCE RATES IN PTERYGIUM EXCISION USING THE BARE SCLERA TECHNIQUE
Nazan Yılmazok, Yasin Yılmaz, Pınar Varcan, Anıl Kubaloğlu, Yusuf Özertürk
Sayfalar 14 - 15

6.
LARİNGOSKOPİ VE ENDOTRAKEAL ENTÜBASYONA KARŞI GELİŞEN HEMODİNAMİK YANITIN ÖNLENMESİNDE REMİFENTANİL, ALFENTANİL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF REMIFENTANIL, ALFENTANIL, FENTANYL IN ATTENUATION OF THE HAEMODYNAMIC RESPONSE TO LARYNGOSCOPY AND ENDOTRACHEAL INTUBATION
Ahmet Gezer, Gülten Arslan, Gülcan Berkel, Özlem Sezen, Tayfun Gürsu, Zuhal Arıkan
Sayfalar 16 - 19

7.
REKÜRREN PTERİJİUMDA LİMBAL-KONJUNKTİVAL OTOGREFT TRANSPLANTASYONU
LIMBAL-CONJUNCTIVALAUTOGRAFT TRANSPLANTATION FOR TREATMENT OF RECURRENT PTERYGIUM
Nazan Yılmazok, Anıl Kubaloğlu, Zeynep Eren, Yusuf Özertürk
Sayfalar 20 - 22

8.
ÜRETRAL DEFEKT OLUŞTURULMUŞ KÖPEKLERDE EVERTE EDİLMİŞ VEN GREFTİ KULLANIMI
THE USE OF EVERTED VEIN GRAFT IN DOGS WITH CONSTITUTED URETHRAL DEFECTS
Alper Sayharman, Osman Metin, Fatih Tarkan, Aydın Özgül, Uğur Kuyumcuoğlu
Sayfalar 23 - 26

9.
İleri primer pterijiumda limbal-konjunktival otogreft transplantasyonu
Limbal-conjunctival autograft transplantation in advanced primary pterygium
Nazan Yılmazok, Anıl Kubaloğlu, Burak Özdemir, Yusuf Özertürk
Sayfalar 27 - 29

10.
5-18 YAŞ ÇOCUKLARDA BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ
GROWING EVALUATION IN CHILDREN AGED BETWEEN 5-18
Nurhan İnce
Sayfalar 30 - 34

11.
PREDİYALİZ DÖNEMDEKİ VE HEMODİYALİZE ALINAN KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLGULARINDA PLAZMA TÜMÖR NEKROZİS FAKTÖR-ALFA (TNF-ALFA DÜZEYLERİ
PLASMA TUMOR NECROSIS FACTOR-ALFA (TNF-ALFA) LEVELS IN PREDIALYSIS AND HAEMODIALYSED CHRONIC RENAL FAILURE PATIENTS
Erdoğan Parlak, Mehmet Çobanoğlu, Mustafa Tekçe, Haluk Sargın, Yener Koç, Ali Yayla
Sayfalar 35 - 38

OLGU SUNUMU
12.
BEHÇET HASTALARINDA ANESTEZİ UYGULAMASI: OLGU SUNUMU
ANESTHETIC MANAGEMENT IN BEHÇET'S DISEASE: CASE REPORT
Gülşen Bosna, Neşe Aydın
Sayfalar 39 - 40

13.
LATİSSİMUS DORSİ KAS-DERİ FLEBİ İLE TRAVMATİK MEME DEFEKTİ ONARIMI
TRAUMATIC BREAST RECONSTRUCTION WITH LATISSIMUS DORSI MUSCULOCUTANEOUS FLAP
Ramazan Erkin Ünlü, Eksal Kargı, Elmas Abacı, Bülent Erdoğan, Ömer Şensöz
Sayfalar 41 - 43

14.
OSTEOGENEZİS İMPERFEKTA VE ANESTEZİ: OLGU SUNUMU
OSTEOGENESIS IMPERFECTA AND ANAESTHESIA: CASE REPORT
Hakan Erkal, Feriha Temizel, Yaman Özyurt, Güneş Çelik, Zuhal Arıkan
Sayfalar 44 - 45

15.
PERİNEAL TRAVMAYA BAĞLI NADİR BİR YÜKSEK AKIMLI PRİAPİZM OLGUSU
A HIGH FLOW PRIAPISM CASE RESULTING FROM PERINEAL TRAUMA
Yusuf Ö İlbey, Cemal Göktaş, Muhammed Kuvel, Selami Albayrak
Sayfalar 46 - 47

16.
WİLM'S TÜMÖRÜ VE ANESTEZİ: OLGU SUNUMU
WILM'S TUMOUR AND ANESTHESIA: CASE REPORT
Mehmet Otuzbir, Deniz Doğu, Selda İtez, İbrahim Büyükkömürcü, Aydın Özgül, Zuhal Arıkan
Sayfalar 48 - 50

17.
AKUT KARINI TAKLİT EDEN BİR ERİŞKİN PRİMER MEGAÜRETER OLGUSU
PRIMARY MEGAURETER IN ADULT MIMICKING ACUTE ABDOMEN: CASE REPORT
Yusuf Ö İlbey, Selami Albayrak, Cemal Göktaş, Rahim Horuz
Sayfalar 51 - 52

18.
AKCİĞER VE KARACİĞER KİST HİDATİK OLGUSUNDA PEROPERATİF ANAFİLAKTİK ŞOK
PERIOPERATIVE ANAPHYLACTIC SHOCK IN THE CASE WITH CYST HYDATID IN LIVER AND LUNG
Mehmet Otuzbir, Gülten Arslan, Gülgüle Ersoy, İbrahim Büyükkömürcü, Tamer Kuzucuoğlu, Zuhal Arıkan
Sayfalar 53 - 55

19.
YÜKSEK DOZ TRAMADOL: OLGU SUNUMU
TRAMADOL OVERDOSE: CASE REPORT
Gülcan Berkel Yıldırım, Buket Kocaman, Yaman Özyurt, Özlem Karakaya Sezen, Ahmet Gezer, Zuhal Arıkan
Sayfalar 56 - 57

DERLEME
20.
GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ TANISINDA UTRASONOGRAFİNİN ÖNEMİ
Mehmet Erdem, Güven Bulut, Deniz Gülabi, Göksel Çakar
Sayfalar 58 - 61
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
VİTİLİGODA TEDAVİ
Özer Arıcan
Sayfalar 62 - 67
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi hastane afet organizasyon planı
Disaster organization plan of the hospital for Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital
Recep Demirhan, Güven Bulut, Yaman Özyurt, Muzaffer Yıldız, Mustafa Işık
Sayfalar 68 - 74
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale