E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 - 1993
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
TİROİDEKTOMİNİN KEMİK MİNERAL DANSİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
EFFECTS OF THYROIDECTOMY ON BONE, MINERAL DENSITY
Sedat Varol, Orhan Ünal, Mesut Ünsal
Sayfalar 369 - 371

2.
DUODENAL ÜLSER, GASTRİTİS, ÜLSERSİZ DİSPEPSİDE HELİCOBACTER PYLORİ SIKLIĞI
THE FREQUENCY OF HELICOBACTER PYLORI IN DUODENAL ULCER, GASTRITIS, NON-ULCER DYSPEPSIA
İbrahim Karadağ, Birsel Kavaklı, Selahattin Ertürk, Ali Yayla
Sayfalar 372 - 374

3.
116 BÖBREK İĞNE BİOPSİSİ MATERYALİNDE HİSTOPATOLOJİK VE İMMUNOFLOURESAN DEĞERLENDİRME
HISTOPATHOLOGICAL AND IMMUNOFLOURESCANCE EVALUATION OF 116 NEEDLE BIOPSY MATERIALS REMOVED FROM KIDNEY
Nimet Karadayı, Dilek Yavuzer, Ümit İnce, Funda Türkmen
Sayfalar 375 - 377

4.
PERİNATAL ASFİKSİDE RİSK FAKTÖRLERİ VE ASFİKSİNİN PROGNOZU
THE RISK FACTORS AND PROGNOSIS OF PERINATAL ASPHYXIA
Güner Karatekin, Oya Çetinkaya, Türkan Dağoğlu, Yalçın Eğeci, Nedim Samanci
Sayfalar 378 - 380

5.
OPERABİL TORASİK ÖZEFAGUS KARSİNOMLARINDA TORAKOTOMİSİZ TOTAL ÖZEFAJEKTOMİ
TOTAL ESOPHAGECTOMY WITHOUT THORACOTOMY IN OPERABLE THORACIC ESOPHAGEOUS CARCINOMAS
Tayfun Yücel, Ayhan Çevik, Mehmet Toprak, Ömer Ayçan, Aydan Sungurtekin, Zeki Memiş, Mustafa Gülmen
Sayfalar 381 - 384

6.
DUODENAL ÜLSER TEDAVİSİNDE RANİTİDİN HİDROKLORÜR İLE ALINAN KLİNİK VE ENDOSKOPİK SONUÇLAR
THE CLINICAL AND ENDOSCOPIC RESULTS OF THE RANITIDINE HYDROCHLORID THERAPY IN DUODENAL ULCER
Birsel Kavaklı, Selahattin Ertürk, Ali Yayla, Necmi Kurt, Mustafa Gülmen
Sayfalar 385 - 386

LookUs & Online Makale