E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 15 (3)
Cilt: 15  Sayı: 3 - 2004
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Yanık Kontraktürüne Bağlı Oluşan Tek Taraflı Meme Deformitelerinin Düzeltilmesinde Klinik Deneyimlerimiz
Our Clinical Experiences With Unilateral Breast Deformities Due To Burn Contracture
Asuman Sevin, Gökhan Adanalı, Okan Özgür Özturan, Orgun Deren, Bülent Özdoğan
Sayfalar 133 - 136

2.
Yüksek Psa Değeri Büyük Hacimli Ve Semptomatik Prostat Hiperplazili Hastalarin Cerrahi Tedavisine Engel Mi? Olgunun Retrospektif İncelenmesi
Does The High Psa Value Pose An Obstacle For The Surgical Treatment Of Patients With High Volume And Symptomatic Prostate Hyperplasia? Retrospective Analysis Of 231 Cases
Cemal Göktaş, Önder Cangüven, Mustafa Bülbül, Erkan Hirik, Selami Albayrak
Sayfalar 137 - 139

3.
Miyokard İnfarktüsünde Akut Faz Reaktanı Olarak Serum Sialik Asit Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluatıon Of Serum Sıalıc Acıd Levels As An Acute Phase Reactant In Myocardıal Infarctıon
Berna Aslan, Nihal Yücel, Nezaket Eren, Fezan Karman, Şebnem Çiğerli, Fatma Turgay
Sayfalar 140 - 143

4.
Apendektomilerde Steril Yapişkan Örtülerin Kullanimi
Sterile Adhesive Drapes Usage In Appendectomies
Barış Tüzün, Selahattin Vural, Murat Çağ, Nimet Süslü, Feyyaz Onuray, Cem Gezen, Orhan Şad
Sayfalar 144 - 146

5.
AKUT GASTROENTERİTLİ OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF OUR PATIENTS WITH ACUTE GASTROENTERITIS
Sedat Öktem, Gülnur Tokuç, Şihmir Şimşek, Mesut Zeren, Özlem Bostan, Perran Boran, Engin Tutar, Selda Ağzıkuru, Özlem Ketenci
Sayfalar 147 - 150

6.
LOKAL 5-FLUOROURASİL UYGULANMASININ TENDON İYİLEŞMESİNDE ADEZYON AZALTICI ETKİSİ: DENEYSEL ÇALIŞMA
DECREASE IN ADHESION FORMATION BY LOCAL APPLICATION OF 5-FLUOROURACIL ON TENDON HEALING: IN VITRO STUDY
Güner Uysal, Aykut Mısırlıoğlu, Selçuk Öztunç, Tayfun Aköz
Sayfalar 151 - 154

7.
PYELOPLASTİ OPERASYONLARINDA POLİETİLEN BESLENME TÜPÜ İLE DİVERSİYON: PRATİK, ETKİN VE UCUZ
POLYETHYLENE FEEDING TUBE DIVERSION IN PYELOPLASTY OPERATIONS: PRACTICAL, EFFECTIVE AND CHEAP
Cemal Göktaş, Önder Cangüven, Göksel Ayköse, Selami Albayrak
Sayfalar 155 - 157

8.
LARİNGOSKOPİ VE TRAKEAL ENTÜBASYONA BAĞLI HEMODİNAMİK YANITIN ÖNLENMESİNDE SUFENTANİL, LİDOKAİN VE MAGNEZYUM SÜLFATIN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF SUFENTANIL, LIDOCAINE AND MAGNESIUM SULPHATE FOR ATTENUATION HEMODYNAMIC RESPONSE TO LARYNGOSCOPY AND TRACHEAL INTUBATION
Gülten Arslan, Tamer Kuzucuoglu, Hüsnü Süslü, Hüseyin Özkan, Hakan Korucu, Zuhal Arıkan
Sayfalar 158 - 161

9.
KÜNT KARIN TRAVMALI HASTALARIN HEMODİNAMİK STABİLİTE VE KARIN MUAYENESİ İLE TAKİBİ MÜMKÜN MÜ?
IS IT POSSIBLE TO FOLLOW UP THE PATIENTS WITH BLUNT ABDOMINAL TRAUMA WITH HEMODYNAMIC STABILITY AND PHYSICAL EXAMINATION
Tarık Gandi Çinçin, Cem Gezen, Mustafa Öncel, Ayhan Erdemir, Selahattin Vural, Gülay Dalkılıç, Feyyaz Onuray, Barış Tuzun, Murat Karakoç
Sayfalar 162 - 165

OLGU SUNUMU
10.
İZOLE MEDULLA SPİNALİS TUTULUMU OLAN NÖRO-BEHÇET SENDROMU: OLGU SUNUMU
ISOLATE SPINAL CORD INVOLVEMENT IN NEURO-BEHÇET SYNDROME: CASE REPORT
Murat Çabalar, Murat Örten, Hüsniye Aslan, Orhan Yağız, Burak Ahmet Bilgin
Sayfalar 166 - 169

11.
KATALAZ NEGATİF STAPHYLOCOCCUS AUREUS'A BAĞLI BİR YUMUŞAK DOKU İNFEKSİYONU: OLGU SUNUMU
SOFT TISSUE INFECTION DUE TO CATALASE-NEGATIVE STAPHYLOCOCCUS AUREUS: CASE REPORT
Öznur Ak, Nur A Benzonana, İlker İ Balkan, Serdar Özer
Sayfalar 170 - 171

12.
GEÇ TANI KONAN TRAVMATIK DIAFRAGMA RÜPTÜRÜNE SEKONDER BARSAK OBSTRÜKSIYONU: OLGU SUNUMU
INTESTINAL OBSTRUCTION SECONDARY TO MISDIAGNOSED TRAUMATIC DIAPHRAGMA RUPTURE: CASE REPORT
Fazlı Cem Gezen, Barış Tuzun, Selahattın Vural, Nımet Süslü, Feyyaz Onuray, Erhan Tuncay, Cengız Menteş
Sayfalar 172 - 174

13.
HEPATIK AKTINOMIKOZ: OLGU SUNUMU
HEPATIC ACTINOMYCOSIS: CASE REPORT
Sevınç Hallaç Keser, Nımet Karadayı, Dılek Yavuzer, Hakan Karabulut, Cumhur Selçuk Topal, Necmı Kurt
Sayfalar 175 - 177

14.
HAVAYOLU OBSTRUKSIYONU YARATAN PARAFARENGEAL PLEOMORFIK ADENOM: OLGU SUNUMU
PARAPHARYNGEAL PLEOMORPHIC ADENOMA WHICH CAUSES AIRWAY OBSTRUCTION: CASE REPORT
Sedat Aydın, İlter Tezer, Mehmet Eken, Arıf Şanlı
Sayfalar 178 - 180

15.
ROZIGLITAZONA BAĞLI HEPATOTOKSISITE: OLGU SUNUMU
ROSIGLITAZONE RELATED HEPATOTOXICITY: CASE REPORT
Ahmet Akın, Rahmı Irmak, Özgür Keşkek, Dıdem Aydın, Hasan Kılıç
Sayfalar 181 - 182

16.
ÖVERDE LEIOMYOM: OLGU SUNUMU
LEIOMYOMA LOCALIZED AT OVARY: CASE REPORT
Aysel Kara Çağlar, Pınar Tuzlalı, A Ender Yumru, Murat Bozkurt, Nusret Erdoğan
Sayfalar 183 - 185

17.
Malakoplaki: Olgu sunumu
Malacoplakia: Case report
Nagihan Özdemir Barışık, Nimet Karadayı, Sevinç Hallaç Keser, Cem Cahit Barışık, Hakan Karabulut, Önder Cangüven
Sayfalar 186 - 188

18.
BAKLOFEN ENTOKSIKASYONU: OLGU SUNUMU
BACLOFEN INTOXICATION: CASE REPORT
Barm Çevik, Ayşegül Çizen, Serhan Çolakoğlu, Tülın Yollu Atakan, Hülya Büyükkırlı, Yasın Yener
Sayfalar 189 - 190

DERLEME
19.
Periferik Vertigoya Yaklaşım
Periferik Vertigoya Yaklaşım
Başak Bolluk, Nursel Aydın
Sayfalar 191 - 194
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Yoğun Bakım İnfeksiyonları
Yoğun Bakım İnfeksiyonları
Elif Bombacı, Banu Çevik, Serhan Çolakoğlu
Sayfalar 195 - 198
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
Nozokomiyal Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları
Nozokomiyal Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları
Serap Gençer, Serdar Özer
Sayfalar 199 - 203
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale