E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 16 (3)
Cilt: 16  Sayı: 3 - 2005
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Travmatik Diyafragma Yaralanmaları
Traumatıc Dıaphragm Injurıes
Fazlı Cem Gezen, Selahattin Vural, Mustafa Öncel, Feyyaz Onuray, Alpay Örki, Erhan Tunçay, Engin Baştürk, Bayça Taşkara, Cengiz Menteş
Sayfalar 117 - 121

2.
Tek Gözlü Hastalarda Katarakt Cerrahisi Sonuçları
Results Of Cataract Surgery In Monocular Patıents
Arzu Taşkıran Çömez, Yelda Buyru Özkurt, Levent Akçay, Ömer Kamil Doğan
Sayfalar 122 - 126

3.
Spinal Anestezide Hiperbarik Bupivakaine Eklenen Fentanil Ve Sufentanilin Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparıson Of Fentanyl And Sufentanıl Added To Hyperbarıc Bupıvacaıne For Spınal Anesthesıa
Yaman Özyurt, Hakan Erkal, Gülten Arslan, Selda İtez, Zuhal Arıkan
Sayfalar 127 - 131

4.
On Yıllık Stoma Komplikasyonları Deneyimimiz
Stoma Complıcatıons In Ten Years
Gülay Dalkılıç, Cengiz Menteş, Murat Çalıkapan, Feyyaz Onuray, Hakan Acar, Canan Arslan, Selahattin Vural
Sayfalar 132 - 135

5.
Fotokoagülasyona Yanıt Vermeyen Diyabetik Diffüz Maküla Ödeminde İntravitreal Triamsinolon Asetonidin Anatomik Ve Görsel Prognoza Etkisi
The Effect Of Intravıtreally Admınıstered Trıamcınolone Acetonıde On Anatomıc And Vısual Prognosıs In Dıffuse Dıabetıc Macular Edema Resıstant To Photocoagulatıon
İbrahim Arif Koytak, Yasin Yılmaz, Ekrem Kurnaz, Burak Özdemir, Yusuf Özertürk
Sayfalar 136 - 142

6.
Konservatif Tedaviyle Düzelme Elde Edilemeyen Konjenital Pes Ekinovarusta Cerrahi Tedavi
Surgıcal Treatment Of Congenıtal Pes Equınovarus That Cannot Be Corrected By Conservatıve Methods
Güven Bulut, Gökçe Mik, Gültekin Çeçen, Erman Yanık, Muzaffer Yıldız
Sayfalar 143 - 146

7.
Whipple prosedürü uygulanan 25 ardışık hastanın değerlendirilmesi
Evaluation of 25 consequitive patients undergone Whipple procedure
Hasan Fehmi Küçük, Levent Kaptanoğlu, Hüseyin Uzun, Hüseyin Akyol, Oğuzhan Aziz Torlak, Elif Çolak, Necmi Kurt
Sayfalar 147 - 152

OLGU SUNUMU
8.
Yoğun Bakım Hastalarında Strese Bağlı Mukozal Kanamalar
Stress-Related Mucosal Dıseases In Crıtıcally Ill Patıent
Banu Çevik, Ayşegül Çizen, Arzum Örskıran, Erhan Çıplaklıgil, Elif Bombacı, Serhan Çolakoğlu
Sayfalar 153 - 157

9.
Asitle Başvuran Bir Antifosfolipid Sendromu Olgusu
A Case Of Prımary Antıphospholıpıd Syndrome Presentıng Wıth Ascıtes
Ahmet Akın, Songül Aktaş, Didem Aydın, Hasan Kılıç, Özgür Keşkek, Rahmi Irmak
Sayfalar 158 - 160

DERLEME
10.
Hipertansiyon ve Anestezi
Hipertansiyon ve Anestezi
Tamer Kuzucuoğlu, Esra Onuray, Zuhal Arıkan
Sayfalar 161 - 167
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale