E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 16 (2)
Cilt: 16  Sayı: 2 - 2005
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Yumuşak Doku İçindeki Radyoopak Yabancı Cisimlerin Stereotaksik Yöntemle Çıkarılması
Removal Of Radıopaque Foreıgn Bodıes Embedded Wıthın The Soft Tıssues By Stereotaxıc Approach
Tarık Gandi Çinçin
Sayfalar 59 - 62

2.
%0.025’lik Ketotifen Fumaratın Mevsimsel Allerjik Konjonktivit Tedavisindeki Kısa Ve Uzun Süreli Etkinliği
Short Tıme And Long Tıme Effıcacy Of Ketotıfen Fumarate O.O25% In The Treatment Of Seasonal Allergıc Conjunctıvıtıs
Özlen Özgür, Yelda Özkurt, Kurtuluş Yıldız, Özgül Karacan, Ömer Kamil Doğan
Sayfalar 63 - 67

3.
Diyabetik Nefropatinin Değerlendirilmesinde Serum Beta 2-Mikroglobülin Düzeyinin Önemi
The Role Of Beta 2-Mıcroglobulın In The Assessment Of Dıabetıc Nephropathy
Rahmi Irmak, Ahmet Akın, Zeki Aydın, Didem Aydın, Teslime Ayaz, Muharrem Koçar, Nurhan Biriz, Mustafa Yaylacı
Sayfalar 68 - 71

4.
Fitobezoar Nedeniyle Oluşan Mekanik Bağırsak Tıkanıklığı Olguları*
Mechanıcal Intestınal Obstructıon Cases Due To Phytobezoar
Nejdet Bildik, Mustafa Gülmen, Ayhan Çevik, Hüseyin Ekinci, Erdem Öztürk, Mehmet Altıntaş
Sayfalar 72 - 75

5.
İntrakaviter Brakiterapide A Noktası Kullanımı, Yüksek Biyolojik Efektif Doz Değeri Ve Rektal Komplikasyon İle İlişkisi
Use Of Poınt A In Intracavıtary Brachytherapy, Hıgh Bıologıc Effectıve Dose Value And It’s Relatıonshıp Wıth Rectal Complıcatıons
Sevgi Özden, Alpaslan Mayadağlı, Zerrin Özgen, Hazan Bayraktar, Berrin Yılmaz, Nural Öztürk, Makbule Eren
Sayfalar 76 - 81

6.
Katarakt Hastalarında Aköz Hümör İmmünglobülin G Seviyelerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Yaş, Cinsiyet Ve Katarakt Olgunluğu İle İlişkisi
The Relatıon Between The Changes In Aqueous Immunglobulın G Levels And Age, Gender And The Maturıty Of Cataract
Ekrem Kurnaz, Anıl Kubaloğlu, Serhun Tacer, Arif Koytak, Yasin Yılmaz, Erol Coşkun, Yusuf Özertürk
Sayfalar 82 - 86

7.
Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu Ameliyatından Sonra Hasta Yakınmalarının Değerlendirilmesi
Evaluatıon Of Patıent’s Complaınts After Laparoscopıc Nıssen Fundoplıcatıon
Hasan Fehmi Küçük, Oğuzhan Aziz Torlak, Hüseyin Akyol, Sadık Bingül, Necmi Kurt
Sayfalar 87 - 92

OLGU SUNUMU
8.
Ciddi solunum sıkıntısı ile seyreden Charge Sendromu olgusu
Charge Association with severe respiratory distress
Sedat Öktem, Gülnur Tokuç, Özlem Ketenci, Kadriye Cantürk
Sayfalar 93 - 97

9.
Dirsek Ekleminde Valgus İnstabilitesi Radius Başı Kırığına Yatkınlığı Artırır Mı? (Olgu Sunumu)
Is Valgus Instabılıty In The Elbow Joınt Prone To Radıal Head Fracture? (Case Report)
Halil Bekler, Alper Gökce, Tahsin Beyzadeoğlu, Fatih Parmaksızoğlu
Sayfalar 98 - 101

10.
Temporal Bölgede Dural Metastatik Prostat Adenokarsinomu: Olgu Sunumu
Temporal Dural Metastasıs Of Prostatıc Adenocarcınoma: A Case Report
Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Bilge Bilgiç, Çiçek Bayındır, Mustafa Bozbuğa
Sayfalar 102 - 105

11.
Parotis Bezi Kaynaklı Miyoepitelyoma: Olgu Sunumu
Myoepıthelıoma Of The Parotıd Gland: Case Report
Ümit Hardal, Mehmet Eken, Ziya Bozkurt, Cenk Evren, Resul Öztürk
Sayfalar 106 - 108

DERLEME
12.
Kültüre Özgü Ruhsal Bozukluklar
Kültüre Özgü Ruhsal Bozukluklar
Melek Zeynep Saygın, Selen İlhan Alp
Sayfalar 109 - 116
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale