E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 29 (4)
Cilt: 29  Sayı: 4 - 2018
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Küçük kesiden lentikül ekstraksiyonu ameliyatı sonrası erken dönemde görme keskinliği: Düşük orta miyopi ve yüksek miyopinin karşılaştırılması
Visual acuity after small incision lenticule extraction in the early postoperative period: Low myopia versus moderate to high myopia
Dilek Yaşa, Cem Kesim, Alper Ağca, Ceren Yeşilkaya, Yusuf Yıldırım, Burçin Kepez Yıldız, Ahmet Demirok
doi: 10.14744/scie.2018.69875  Sayfalar 221 - 224

2.
İskemik inme hastalarında aspirin direnci
Aspirin resistance in patients with ischemic stroke
Anıl Bulut, Sultan Çağırıcı, Vildan Yayla, Murat Çabalar, Songül Şenadım
doi: 10.14744/scie.2018.40427  Sayfalar 225 - 229

3.
Hastane ilişkili hiponatremi gelişimi öncesinde yatan hastalara uygulanan tedavilerin etkileri
The effect of treatments administered to hospitalized patients before development of Hospital Related Hyponatremia
Zeynep Ece Demirbaş, Gülizar Şahin, Kadir Kayataş, Mehmet Tepe, Yasemin Özgür, Seher Tanrıkulu, Refik Demirtunç
doi: 10.14744/scie.2018.30301  Sayfalar 230 - 234

4.
Türk ve Mülteci Gebeler Arasındaki Toxoplasma gondii, Rubella ve Sitomegalovirus Seroprevalansı: Retrospektif Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Seroprevalence of Toxoplasma gondii, Rubella and Cytomegalovirus Among Pregnant Refugees and Turkish Women: A Retrospective Comparative Study
Lütfiye Nilsun Altunal, Ayşe Banu Esen, Gül Karagöz, Kadriye Kart Yaşar
doi: 10.14744/scie.2018.66375  Sayfalar 235 - 239

5.
Kliniğimizde Gastroözofageal Reflü Hastalığına Güncel Yaklaşımın Ve Uygulanan Anti-Reflü Cerrahisinin Sonuçlarının Değerlendirmesi
Our Approach to Gastroesophageal Reflux Disease and Surgical Treatment Results
Selçuk Kaya, Önder Altın
doi: 10.14744/scie.2018.75437  Sayfalar 240 - 243

KLINIK VE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR
6.
Nötrofil Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranının Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Bell Paralizili Hastlarda Önemi
The Implication of Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Platelet to Lymphocyte Ratio between Diabetic and Non-Diabetic Bell’s Palsy Patients
Melis Demirağ Evman, Hakan Avcı, Sedat Aydın
doi: 10.14744/scie.2018.85547  Sayfalar 244 - 247

ARAŞTIRMA MAKALESI
7.
Romatoid Artrit ve Kollagen vasküler Hastalıklarda solunum sistemi semptomu varlığında inflamatuar belirteçler farklı mıdır.?
Rheumatoid Arthritis and Collagen Vascular In inflammatory disease symptoms, inflammatory markers are different in the presence of respiratory system symptoms
Armağan Fatma Hazar
doi: 10.14744/scie.2018.32932  Sayfalar 248 - 253

8.
Matür Yenidoğanlarda Doğumdan Sonraki İlk 24 Saatte Göz İçi Basıncı ve Santral Korneal Kalınlık Değerlerinin Değişimi
The Changes in Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in The First 24 Hours of Life of Full-term Newborns
Dilber Çelik Yaprak, Işıl Kutlutürk Karagöz, Ahmet Elbay, Bilge Tanyeri Bayraktar, Gökhan Kılıç
doi: 10.14744/scie.2018.69885  Sayfalar 254 - 257

9.
Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Diabetik Ayak Ülserleri Üzerinde Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Hyperbaric Oxygene Therapy On Diabetic Foot Ulcers
Ayşe Serra Özel, Lütfiye Nilsun Altunal, Zeynep Şule Çakar, Merve Çağlar Özer
doi: 10.14744/scie.2018.57070  Sayfalar 258 - 261

10.
Amfizemi olan KOAH tanılı hastalar ev tipi noninvaziv mekanik ventilasyon cihazı kullanımı konusunda daha mı uyumsuz?
Are patients with COPD with emphysema more incompatible with home-use non-invasive mechanical ventilation?
Emine Aksoy, Birsen Ocaklı
doi: 10.14744/scie.2018.86648  Sayfalar 262 - 267

11.
Gastrointestinal Cerrahi Geçirmiş Kritik Hastalarda Erken İntraabdominal Enfeksiyonun Tanısında C-Reaktif Protein ve Prokalsitoninin Rolü
The Role Of The C-Reactive Protein and Procalcitonin in The Early Diagnosis Of Intraabdominal Infection in Critical Patients With A History of Gastrointestinal Surgery
Mustafa Altınay, Surhan Çınar, Mustafa Akker, Hacer Şebnem Türk
doi: 10.14744/scie.2018.37029  Sayfalar 268 - 275

12.
İnguinal Hernisi olan 115 Hastanın Total Ekstraperitoneal (TEP) Fıtık Tamirinin Cerrahi Sonuçları
Surgical Results of Total Ekstraperitoneal (TEP) Hernia Repairs in 115 Inguinal Hernia Patients
Önder Altın, Selçuk Kaya
doi: 10.14744/scie.2018.19484  Sayfalar 276 - 279

13.
Metastatik Kolorektal KanserTanılı Geriatrik Grupta Kemoterapinin Malnütrisyon Üzerine Etkisi
The Effect Of Chemotherapy On Malnutrition In Geriatric Group With Metastatic Colorectal Cancer
Esat Namal
doi: 10.14744/scie.2018.63625  Sayfalar 280 - 284

14.
İnatçı flank ağrısı olan gebelerde üreteral stent uygulanımı: Klinik deneyimlerimiz
Ureteral stent insertion in pregnants with intractable flank pain: A clinical experience
Utku Can, Murat Tuncer, Fehmi Narter, Kubilay Sabuncu, Kemal Sarıca
doi: 10.14744/scie.2018.26349  Sayfalar 285 - 289

15.
Yaşlılarda Kalsiyum+Vitamin D Tedavisine Uyum
Compliance Of Calcium+Vitamin D Treatment Among Elderly
Aylin Sarı
doi: 10.14744/scie.2018.68077  Sayfalar 290 - 294

16.
Çocuklarda anal fissürün epidemiyolojisi ve ilişkili olduğu hastalıklar
Anal fissure epidemiology and related diseases in children
Mustafa Yaşar Özdamar, Erkan Hirik
doi: 10.14744/scie.2018.84803  Sayfalar 295 - 300

17.
Spinal anestezide farklı boyutta enjektörlerin etkinlik ve yan etkilerinin karşılaştırılması.
Comparison of the efficiency and side effects of different size syringes in spinal anesthesia.
Fatih Doğu Geyik, Yücel Yüce, Kutlu Hakan Erkal, Banu Eler Çevik, Necati Çıtak
doi: 10.14744/scie.2018.10820  Sayfalar 301 - 307

OLGU SUNUMU
18.
Dizartri ve Üriner İnkontinans ile Gelen Akut Aort Disseksiyonu
Acute Aorta Dissection Associated With Dysarthria And Urinary İncontinence
Avni Uygar Seyhan, Erdal Yılmaz, Hatice Kübra Önder Karagöz, Münire Hande Gölgeli, Serdar Hekimsoy, Semih Korkut
doi: 10.14744/scie.2018.54765  Sayfalar 308 - 309

19.
Dev Antrokoanal polip: Olgu sunumu
Giant Antrochoanal polyp: case report
Sedat Aydın, Doğan Çakan, Seva Öztürk, Kayhan Başak
doi: 10.14744/scie.2018.98698  Sayfalar 310 - 312

20.
Transplante Böbrekte Hemolitik Üremik Sendrom Gelişimi: Tifoid Ateş; Olgu Sunumu Nedeniyle Literatürün Gözden Geçirilmesi
Development Of Haemolytic Uremic Syndrome İn Renal Transplant Recipient: Typhoid Fever; A Case Report And Brief Summary Of The Literature.
Yasemin Özgür, Seher Tanrıkulu, Zeynep Ece Demirbaş, Yasemin Kaldırım, Murat Gücün, Gülizar Şahin
doi: 10.14744/scie.2018.19483  Sayfalar 313 - 316

LookUs & Online Makale