E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 30 (2)
Cilt: 30  Sayı: 2 - 2019
KLINIK VE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR
1.
Pnömonektomide Alfa Atrial Natriüretik Hormonun Rolü: Deneysel Çalışma
The Role of Alpha Atrial Natriuretic Hormone in Pneumonectomy: An Experimental Study
Murat Akkuş, Yener Yörük
doi: 10.14744/scie.2019.07769  Sayfalar 101 - 106

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Preeklamptik Anne Bebeklerinde Kordon Kanı D Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Cord Blood Vitamin D Level in Neonates of Preeclamptic Mothers
Didem Arman, Secil Ercin, Sevilay Topcuoğlu, Ayşem Kaya, Fahri Ovalı, Guner Karatekin
doi: 10.14744/scie.2019.72692  Sayfalar 107 - 111

3.
Plörodez İşlemi Yapılan Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Quality of Life in Patients with Pleurodesis
Hasan Ersöz, Hatice Dayılar Candan
doi: 10.14744/scie.2019.92300  Sayfalar 112 - 117

4.
Generalize Eklem Hipermobilitesi ile Servikal Disk Dejenerasyonu ve Boyun Ağrısı İlişkisi: Bir Multidisipliner Klinik Çal
The Relationship Between Generalized Joint Hypermobility and Cervical Disc Degeneration, Neck Pain: A Multidisciplinary Clinical Study
Neşe Keser, Esin Derin Çiçek, Arzu Atıcı, Pınar Akpınar, Ozge Gülsüm İlleez, Ahmet Eren Seçen
doi: 10.14744/scie.2019.49469  Sayfalar 118 - 123

5.
Huzursuz Bacak Sendromu İle Anksiyete, Depresyon ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
The Relationship Between Restless Legs Syndrome and Anxiety, Depression, and Quality of Life
Şenay Aydın, Cengiz Özdemir
doi: 10.14744/scie.2019.93511  Sayfalar 124 - 129

6.
Filodes Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşımın Önemi
Is the Surgical Approach Very Important to Treatment for Phyllodes Tumors?
Muhammet Fikri Kündeş, Kenan Çetin, Selçuk Kaya, Hasan Fehmi Küçük
doi: 10.14744/scie.2019.80774  Sayfalar 130 - 134

7.
Laparoskopik Girişlerde Veress İğnesi ile Direkt Trokar Girişlerini Karşılaştıran Randomize Kontrollü Çalışma
A Randomized Controlled Trial Comparing Laparoscopic Access with the Direct Trocar and Veress Neddle
İsmail Ertuğrul
doi: 10.14744/scie.2019.83702  Sayfalar 135 - 139

8.
Tiroglossal Duktus Kist ve Fistül Hastalarının Tanısal ve Cerrahi Değerlendirmesi: Yedi Yıllık Deneyimimiz
Diagnostic and Surgical Evaluation of Patients with Thyroglossal Duct Cysts and Fistulas: 7-Year Experience At Our Clinic
Melis Demirağ Evman, Hacer Baran, Hakan Avcı, Sedat Aydın
doi: 10.14744/scie.2018.97720  Sayfalar 140 - 143

9.
Hepatit B’ye Bağlı Sirotik Hastalarda Kas Kitlesi ile İnsülin Direnci Arasındaki İlişki
Relationship Between Muscle Mass and Insulin Resistance in Cirrhotic Patients with Hepatitis B
Eyüp Sami Akbaş, Betül Ayaz, Beyza Selin Haksever, Sema Basat
doi: 10.14744/scie.2019.03164  Sayfalar 144 - 150

10.
Sarkoidozda Görülen Lenfopeni Hastalık Aktivitesi İle İlişkilimidir?
Is Lymphopenia Detected in Sarcoidosis Associated with the Disease Activity?
Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan, Elif Torun Parmaksız, Nesrin Kıral, Recep Demirhan, Ali Fidan, Seda Beyhan Sağmen
doi: 10.14744/scie.2019.88700  Sayfalar 151 - 157

11.
Pulmoner Tromboemboli ve Mortalitesinin Mevsimsel ve Meteorolojik Faktörler ile İlişkisi
Relationship Between Pulmonary Thromboembolism, its Mortality and Seasonal, Meteorological Factors
Seda Beyhan Sağmen, Sevda Cömert, Nesrin Kıral, Gamze Çelik Türnüklü, Coşkun Doğan, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan
doi: 10.14744/scie.2019.98700  Sayfalar 158 - 162

12.
Rokuronyum Kullanılan Yenidoğanlarda Sugammadeks İle Nöromusküler Blokajın Geri Döndürülmesi: Retrospektif Çalışma
Retrospective Study of the Restoration of Neuromuscular Blockage with Sugammadex in Newborns Who Used Rocuronium
Hacer Şebnem Türk, Leyla Kılınç, Pınar Sayın, Sibel Oba
doi: 10.14744/scie.2019.05025  Sayfalar 163 - 166

13.
Obstrüktif Uyku Apnesi Teşhisinde Daha Ucuz ve Basit Bir Yöntem Olan Portable Monitörler Kullanılabilir mi?
Use of Portable Monitors as a Cheap and Simple Method in Obstructive Sleep Apnea Diagnosis
Sema Saraç, Gülgün Çetintaş Afşar
doi: 10.14744/scie.2018.28190  Sayfalar 167 - 170

14.
Beyin Kavernomlarında Stereotaktik Radyocerrahi: Tek Merkez Deneyimi
Stereotactic Radiosurgery in Brain Cavernomas: Single-Center Experience
Gökhan Yaprak, Alaattin Özen, Harun Demir, Fuzuli Tuğrul, Şule Karabulut Gül, Naciye Işık
doi: 10.14744/scie.2019.20053  Sayfalar 171 - 174

OLGU SUNUMU
15.
Yanık Hasarı Trombotik Trombositopenik Purpuraya Yol Açar mı?
Can Burn Injury Cause Thrombotic Thrombocytopenic Purpura?
Mehmet Akif Öztürk, Nisa Babacanlar, Cafer Akkoz, Ali Özdemir
doi: 10.14744/scie.2019.74046  Sayfalar 175 - 177

16.
Açık Kolesistektomi Cerrahisinde Analjezi İçin Aralıklı Olarak Bolus Dozda Erektör Spina Plan Bloğu: Bir Olgu Sunumu
Use of Intermittent Bolus Erector Spinae Plane (ESP) Block for Analgesia in Open Cholecystectomy: A Case Report
Peter Merjavy
doi: 10.14744/scie.2019.82621  Sayfalar 178 - 180

17.
Rekürrens Masif Hemoptizi Etiyolojisinde Olağanüstü Neden: Hughes-Stovin Sendromu
An Extraordinary Cause in the Etiology of Recurrent Massive Hemoptysis: Hughes–Stovin Syndrome
Onur Derdiyok, Hakan Yılmaz, Serdar Evman, Volkan Baysungur
doi: 10.14744/scie.2019.47550  Sayfalar 181 - 183

18.
Fetal Nöroblastom; Prenatal Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Fetal Neuroblastoma: Prenatal Ultrasonography and Magnetic Resonance Imaging Findings
Serdar Aslan, Mesut Ozturk, Meltem Ceyhan Bilgici, Dilek Saglam, Handan Celik, Ayhan Dagdemir
doi: 10.14744/scie.2019.18189  Sayfalar 184 - 186

19.
Ciltalti Amfizemi: Eksternal Dakriyosistorinostomi Sonrasi Gelişen Nadir Bir Komplikasyon
Subcutaneous Emphysema: An Unusual Complication Following External Dacryocystorhinostomy
Özlen Rodop Özgür, Seyhan Kocabaş, Ümit Çallı
doi: 10.14744/scie.2019.29591  Sayfalar 187 - 189

LookUs & Online Makale