E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Mid-trimester servikal uzunluk ile erken doğum ve maternal özellikleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(2): 183-188 | DOI: 10.14744/scie.2022.38233

Mid-trimester servikal uzunluk ile erken doğum ve maternal özellikleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Pınar Yıldız1, Rukiye Açış2, Esra Keles3, Gazi Yıldız4, Emre Mat3, Kazibe Koyuncu4, Rezzan Berna Baki4, Özgür Kartal5, Alev Esercan6, Pınar Birol4, Ahmet Kale4
1Lokman Hekim Hastanesi İstanbul, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İstanbul 34912, Türkiye
2Tuzla Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İstanbul 34947, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Anabilim Dalı, İstanbul 34668, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İstanbul 34668, Türkiye
5Özel Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İstanbul 34843, Türkiye
6Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Şanlıurfa 63040, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı 2. trimesterdaki servikal uzunluk ile preterm doğum ve maternal özellikler arasındaki ilişki değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, hastanemiz antenatal polikliniğine 20-24. gebelik haftalarında başvuran servikal uzunluk ölçümü yapılan 98 gebe çalışmaya dahil edildi. Yaş, vücut kitle indeksi (VKİ), obstetrik öykü, gravida, parite ve abort sayıları kaydedildi. Preterm doğum grubu 37. gestasyonel hafta öncesi doğum, term doğum grubu 37. gestesyonel hafta sonrası doğum olarak tanımlandı.
BULGULAR: Çalışma grubunda 77 (%78.6) gebe 37. gebelik haftasından sonra 21 (%21.4) gebe ise 37. gebelik haftası öncesinde doğum yaptı. Servikal uzunluk 14 (%14.3) hastada 25 mm’den kısa, 84 (%85.7) hastada ise 25 mm’den uzun olarak tespit edildi. On iki (%12.24) hastamız-da preterm doğum öyküsü mevcuttu. Preterm doğum oranı servikal uzunluğu 25 mm’den kısa olan grupta anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). Yaş, VKİ seviyeleri ile servikal uzunluk arasında anlamlı ilişki tespit edildi (p<0.05). Preterm/term doğum ve parite sayısı arasında ilişki tespit edilemedi (p<0.05). Preterm ve term doğum oranları ile VKİ arasında anlamlı ilişki tespit edildi (p<0.05). Preterm doğum öyküsü varlığında preterm doğum oranı anlamlı olarak artmaktadır (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Servikal hunileşme, preterm doğum öyküsü ve obezite varlığı 2. trimester servikal uzunluğunun kısa olması ile ilişkili tespit edildi. Bu nedenle bu hasta gruplarında 20-24. gebelik haftalarında rutin servikal uzunluk ölçümü yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, preterm doğum; servikal uzunluk; ultrasonografi.

The Relationship between Mid-trimester Cervical Length and Pre-term Delivery and Maternal Characteristics

Pınar Yıldız1, Rukiye Açış2, Esra Keles3, Gazi Yıldız4, Emre Mat3, Kazibe Koyuncu4, Rezzan Berna Baki4, Özgür Kartal5, Alev Esercan6, Pınar Birol4, Ahmet Kale4
1Lokman Hekim Hospital Istanbul, Department of Obstetrics and Gyne-cology, İstanbul, Türkiye
2Tuzla State Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, İstanbul, Türkiye
3University of Health Sciences, Kartal Lütfi Kırdar City Hospital, Department of Gynecologic Oncology, İstanbul, Türkiye
4University of Health Sciences Turkey Turkey, Kartal Lütfi Kırdar City Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, İstanbul, Türkiye
5Private Obstetrics and Gynecology Clinic, İstanbul, Türkiye
6Şanliurfa Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Şanlıurfa, Türkiye

INTRODUCTION: The study aimed to investigate the relationship between mid-trimester cervical length and pre-term delivery and maternal characteristics.
METHODS: Cervical length measurement was carried out in 98 pregnant women who presented to antenatal outpatient clinic between 20 and 24th weeks’ pregnancy. Age, obstetric history, gravida, parity, the number of abortion, and body mass index (BMI) were also recorded. Births before 37th week formed preterm birth group, and those after 37th week formed term birth group.
RESULTS: Of pregnant women included in the study, 77 (78.6%) gave birth after 37th week of pregnancy, while 21(21.4%) gave birth before 37th week of pregnancy. Fourteen cases (14.3%) with cervical length under 25 mm, while 84 (85.7%) cases with cervical length over 25 mm. Twelve (12.24%) of the study group had a history of preterm birth. Of these cases, 11 (91.7%) had a recurrent pre-term birth. The rate of pre-term birth was higher in cases with a cervical length less than 25 mm compared to other cases (p<0.05). There was a significant relation between cervical length and age and BMI levels (p<0.05). No significant relation was found between parity and term and pre-term births (p>0.05). There was a significant relation between BMI and term and pre-term birth rates (p<0.01). The rate of pre-term birth was significantly higher in cases with previous history of pre-term birth (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Mid-trimester short cervical length associated with presence of funneling, his-tory of preterm birth, and obesity. Both a history of pre-term birth and a short cervix were associated with preterm birth. Therefore, in this patient group, routine cervical length measurement at 20–24 pregnancy weeks is recommended.

Keywords: Cervical length, pregnancy; preterm birth; ultrasonography.

Pınar Yıldız, Rukiye Açış, Esra Keles, Gazi Yıldız, Emre Mat, Kazibe Koyuncu, Rezzan Berna Baki, Özgür Kartal, Alev Esercan, Pınar Birol, Ahmet Kale. The Relationship between Mid-trimester Cervical Length and Pre-term Delivery and Maternal Characteristics. South Clin Ist Euras. 2023; 34(2): 183-188

Sorumlu Yazar: Gazi Yıldız, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale