E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Primer Total Diz Protezi Öncesinde Bilgisayarlı Tomografi Yardımıyla Ölçülen Transepikondiler Aks İle Cerrahi Transepikondiler Aksın Karşılaştırılması [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2017; 28(4): 278-282 | DOI: 10.14744/scie.2018.02411

Primer Total Diz Protezi Öncesinde Bilgisayarlı Tomografi Yardımıyla Ölçülen Transepikondiler Aks İle Cerrahi Transepikondiler Aksın Karşılaştırılması

Zeki Taşdemir1, Güven Bulut1, Özgür Baysal2, Hüseyin Bilğehan Çevik1, Nurzat Elmalı3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Kars Harakani Devlet Hastanesi-ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Kars, Türkiye
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı primer total diz protezi (TDP) uygulamalarında posterior kondiler çizgi (PCL) ve cerrahi sırasındaki anatomik transepikondiler aks (saTEA) çizgisi arasındaki açı ile ameliyat öncesi bilgisiyarlı tomografi (BT) çekilmiş hastalarda klinik anatomik transepikondiler aks (caTEA) arasındaki açı uyumluluğunun araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2013–2015 yılları arasında primer TDP yapılan ve preoperatif diz BT’si mevcut olan hastalar değerlendirildi. Ameliyat sırasında distal femur kesisini takiben kesi yüzeyine kalem ve cetvel ile PCL ve saTEA çizgileri çizildi ve dijital kamera ile kaydedildi. “Picture Archiving Communication Systems” (PACS) üzerinde BT aksiyel femur kesitlerinde, lateral epikondil çıkıntısının en belirgin olduğu bölgeden medial epikondilin en uç noktasına çekilen çizgi (caTEA) ile posterior kondillerden geçen çizgi (PCL) arasındaki açı belirlendi.
BULGULAR: Dokuz hastanın (1 erkek, 8 kadın; ortalama yaş 67 [59–80 yaş]) dokuz dizi çalışma grubunu oluşturdu. Fotoğraflar ve BT’de aksiyel kesit üzerinde yapılan ölçümler değerlendirildiğinde, saTEA çizgisi PCL çizgisiyle kıyaslandığında dokuz dizde (%100) dış rotasyon, ortalama açı 2.67±1.41° (1°–6°) olduğu; ameliyat öncesi BT ile yapılan ölçümlerde de dokuz dizde dış rotasyon, ortalama açı 4.67±1.41° (2°–7°)olduğu tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Total diz protezi ameliyatı sırasında femoral komponentin rotasyonunun tespitinde kullanılan saTEA ile ameliyat öncesi BT’de ölçülen caTEA arasında fark bulunmuştur. Bu iki teknikten birinin diğerinin sonucunu kontrol etmek için kullanılması güvenlidir. Gelecekte yapılabilecek olan kişiye özgü anatomik protezlerde BT ile yapılan ölçümlerin yeri olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Femoral komponent, posterior kondiler aks; rotasyonel dizilim; transepikondiler aks; total diz protezi.

Comparison of the Transepicondylar Axis Measured Using Computed Tomography Before Primary Total Knee Arthroplasty and the Surgical Measurement

Zeki Taşdemir1, Güven Bulut1, Özgür Baysal2, Hüseyin Bilğehan Çevik1, Nurzat Elmalı3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Kars Harakani State Hospital, Kars, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Bezmialem Foundation University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study was to evaluate the consistency of the angle between the posterior condylar line (PCL) and the transepicondylar axis (TEA) measured during surgery (sTEA) with that of the clinical transepicondylar axis (cTEA) measured using computerized tomography (CT) before primary total knee arthroplasty (TKA).
METHODS: The records of patients who had undergone primary TKA between 2013 and 2105 and with a preoperative CT measurement of the knee were evaluated. During surgery, following the distal femoral incision, PCL and sTEA lines were drawn on the surface with a ruler and a pencil and recorded with a digital camera. The angle between the cTEA, or the line joining the most prominent points of the medial and lateral epicondyles, and the PCL was measured using a picture archiving communication system (PACS).
RESULTS: The study group consisted of 9 knees of 9 patients (1 male, 8 female; mean age: 67 years, range: 59–80 years). The photographs indicating the angle between the sTEA line and the PCL revealed external rotation in 9 knees (100%), with a mean angle of 2.67±1.41° (range: 1–6°). The preoperative axial CT images also demonstrated external rotation in 9 knees (100%), with a mean angle of 4.67±1.41° (range: 2–7°).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was a difference between the sTEA, which is used to determine the rotation of femoral component during TKA, and the cTEA measured preoperatively using CT. It is safe to use 1 of these 2 techniques to check the result of the other. In the future, measurements made using CT will be used to design personalized anatomical prostheses.

Keywords: Femoral component, posterior condylar axis, rotational alignment, transepicondylar axis; total knee arthroplasty.

Zeki Taşdemir, Güven Bulut, Özgür Baysal, Hüseyin Bilğehan Çevik, Nurzat Elmalı. Comparison of the Transepicondylar Axis Measured Using Computed Tomography Before Primary Total Knee Arthroplasty and the Surgical Measurement. South Clin Ist Euras. 2017; 28(4): 278-282

Sorumlu Yazar: Zeki Taşdemir, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale