E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Yoğun Bakım Hastalarında Anemi Ve Transfüzyon Tedavisi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2005; 16(1): 7-12

Yoğun Bakım Hastalarında Anemi Ve Transfüzyon Tedavisi

Banu Çevik, Serhan Çolakoğlu, Cenk İlham, Ayşegül Çizen, Tülin Yollo Atakan, Elif Bombacı
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

AMAÇ: Anemi yoğun bakım hastalarında sık karşılaşılan ve çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebilen bir durumdur. Bu hastalarda tam kan ve eritrosit süspansiyonu, taze donmuş plazma, trombosit süspansiyonu gibi kan ürünlerinin kullanımı sıktır. Bu çalışmada yoğun bakım hastalarındaki kan ve kan ürünleri transfüzyonu uygulamalarımızın araştırılması amaçlandı. Üç ay süresince 24 saatten uzun yatan ve transfüzyon uygulanan hastaların yaş, cinsiyet, “Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE II)” ve “Sequential Organ Failure Assessment (SOFA)” skorları, yatış süreleri, transfüzyon sayısı ve endikasyonları ile hasta mortalitesi kaydedildi. Yirmi hasta (6 kadın, 14 erkek; yaş ortalaması 54.8±21.28 yıl) çalışma süresince takip edildi. Ortalama APACHE II skoru 16.95±5.86, ortalama SOFA skoru 8.8±2.06 olarak hesaplandı. Toplam 280 transfüzyon uygulandı. Bunların 41’i (%14.65) eritrosit süspansiyonu ve 45’i (%16.07) tam kandı. Bu transfüzyonların 50’sinde (%58.14) hemoglobin değeri 9 g/dL’nin altında idi. Toplam 119 (%42.5) ve 75 (%26.78) transfüzyon ise sırasıyla trombosit süspansiyonu ve taze donmuş plazma idi. Trombosit transfüzyonu, trombosit sayısı 100x109 /L olacak şekilde yapıldı. Transfüzyonun en sık nedenleri düşük hemoglobin seviyesi, akut kanamalar, düşük trombosit sayısı ve uzamış protrombin zamanı idi. Hastaların ortalama yatış süresi 14.65±7.52 gün ve mortalite oranı %60 olarak belirlendi. Yoğun bakım hastalarının anemiyi tolere etmesi hastanın klinik durumuna ve eşlik eden hastalıklarına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğinden normovoleminin sağlanması temel hedeflerdendir.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Anemi/kan/etyoloji/tedavi, kan transfüzyonu/istatistik ve sayısal veri; hemoglobin/analiz; yoğun bakım.

Anemıa And Transfusıon Therapy In Crıtıcally Ill Patıents

Banu Çevik, Serhan Çolakoğlu, Cenk İlham, Ayşegül Çizen, Tülin Yollo Atakan, Elif Bombacı
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

OBJECTIVE: Anemia is a common finding in critically ill patients and there are multiple causes. Whole blood and blood components and therapy with transfusion of red cells, plasma and platelets are commonly used in critical care. This prospective observational study was conducted to assess the transfusion practice in critically ill patients. Data was collected for a 3-month period on age, gender, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE II) and Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) scores, length of stay, number of transfusions, transfusion indications and mortality throughout Intensive Care Unit (ICU) stay for all patients who stayed for longer than 24 h. Twenty patients (6 female, 14 male with a mean age of 54.8±21.28 years) were enrolled in the study. The mean APACHE II was 16.95±5.86 and SOFA scores were 8.8±2.06. The number of total transfusion amount was 280. The average pretransfusion hemoglobin concentration was less than 9 g/dL in 50 episodes (58.14%) of 41 red blood cell (14.65%) and 45 whole blood transfusions (16.07%). Total 119 (42.5%) and 75 (26.78%) of transfusions were platelets and fresh frozen plasma, respectively. Most platelet transfusions were administered until the level of 100x109 /L was attained. The common indications for transfusion were low hemoglobin, acute hemorrhage, low platelet counts and prolonged prothrombin time. Mean length of stay in Intensive Care Unit was 14.65±7.52 days and mortality rate was 60%. Since the abilities of the patients to tolerate anemia depend on their clinical conditions and the presence of any significant co-morbidity; maintenance of circulating volume is of paramount importance.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Anemia/blood/etiology/therapy, blood transfusion/statistics & numerical data; hemoglobins/analysis; intensive care.

Banu Çevik, Serhan Çolakoğlu, Cenk İlham, Ayşegül Çizen, Tülin Yollo Atakan, Elif Bombacı. Anemıa And Transfusıon Therapy In Crıtıcally Ill Patıents. South Clin Ist Euras. 2005; 16(1): 7-12

Sorumlu Yazar: Banu Çevik, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale