E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Göz İçi Lens Materyalinin Arka Kapsül Kesafeti Üzerine Etkisi* [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(1): 17-21

Göz İçi Lens Materyalinin Arka Kapsül Kesafeti Üzerine Etkisi*

Arzu Taşkıran Çömez, Yelda Buyru Özkurt, Onur Karadağ, Ömer Kamil Doğan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Göz Hastalıkları Kliniği

AMAÇ: Çalışmamızda katarakt cerrahisi sonrası üçüncü yılda görülen arka kapsül kesafeti (AKK) ile göz içi lens (GİL) materyali arasındaki ilişki araştırıldı. S.B. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göz Kliniği’nde; katarakt cerrahisi ile birlikte arka kamara göz içi lens (AK GİL) implantasyonu uygulanan, yaşları 43 ile 89 (ortalama 65.2) arasında değişen 988 hastanın 1274 gözü Mart 1999-Mart 2004 tarihleri arasında AAK gelişimi açısından geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaşı, katarakt tipi, GİL tipi ve ameliyat sonrası 1., 3., 6. ay, 1. ve 3. yıldaki AKK sıklığı kaydedildi. Fakoemülsifikasyon yapılan 1014 gözün 976’sına (%96.2) hidrofilik akrilik, (grup A); 38’ine (%3.75) hidrofobik akrilik (grup B) lens implante edildi. Ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu (EKKE) uygulanan 260 göze ise polimetilmetakrilat (PMMA) yapıda GİL (grup C) implante edildi. Ameliyat sonrası 3. yıldaki AKK; A grubundaki 976 gözün 29’unda (%2.97); B grubundaki 38 gözün 1’inde (%2.63); C grubunda ise 260 gözün 18’sinde (%6.90) görüldü. Çalışmamızda hidrofobik akrilik lenslerde AKK görülme oranı; hidrofilik akrilik ve PMMA lenslerden daha düşük olarak bulunmuştur.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Lens kapsülü, katarakt; akrilik; polimetilmetakrilat; göz içi lens.

The Effect Of The Intraocular Lens Materıal On Posterıor Capsular Opacıfıcatıon

Arzu Taşkıran Çömez, Yelda Buyru Özkurt, Onur Karadağ, Ömer Kamil Doğan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Göz Hastalıkları Kliniği

OBJECTIVE: The relationship between intraocular lens (IOL) material and posterior capsular opacification (PCO) rate that occurred in the third year after cataract operation were evaluated. 1274 eyes of 988 patients aged between 43 and 89 years (mean 65.2), who had undergone cataract surgery with posterior chamber intraocular lens implantation in M.O.H. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital 1st Eye Clinic were evaluated between March 1999 and March 2004 retrospectively. The age of the patients, the type of the cataract, the type of the IOL and PCO rates in the postoperative 1st, 2nd, 6th months, 1st and 3rd years were recorded. In 976 of 1014 eyes (96.2%) undergone phacoemulsification, hydrophilic acrylic (Group A) and in the rest 38 eyes (3.75%) hydrophobic acrylic intraocular lenses (Group B) were implanted. In 260 eyes (20.40%) undergone extracapsular cataract extraction, polymethylmethacrylate (PMMA) lenses were implanted (Group C). PCO rates in the 3rd year postoperatively were 29 eyes out of 976 eyes (2.97%) in group A; 1 eye out of 38 eyes (2.63%) in group B and 18 eyes out of 260 eyes (6.90%) in group C. We concluded that PCO rates in hydrophobic acrylic lenses were lower than the hydrophilic acrylic lenses and PMMA lenses.


METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Lens capsule, cataract; acrylic; polymethylmethacrylate; intraocular lens.

Arzu Taşkıran Çömez, Yelda Buyru Özkurt, Onur Karadağ, Ömer Kamil Doğan. The Effect Of The Intraocular Lens Materıal On Posterıor Capsular Opacıfıcatıon. South Clin Ist Euras. 2006; 17(1): 17-21

Sorumlu Yazar: Arzu Taşkıran Çömez
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale