E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Ekstrapulmoner Sarkoidozda Birden Fazla Organ Tutulumu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2018; 29(1): 30-35 | DOI: 10.14744/scie.2018.42650

Ekstrapulmoner Sarkoidozda Birden Fazla Organ Tutulumu

Emine Aksoy1, Eylem Tunçay1, Birsen Ocakli1, Sümeyye Alparslan Bekir1, Sinem Güngör1, Fatma Tokgöz Akyıl1, Pakize Sucu1, Dilek Yavuz1, Murat Yalçınsoy2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Malatya

GİRİŞ ve AMAÇ: Sarkoidozda pulmoner tutulumla beraber ekstrapulmoner tutulum sık görülür. Deri, göz ve periferik lenf nodları akciğerler dışında en sık tutulum yeridir ve birden fazla organ aynı zamanda tutulabilir. Bu çalışmada ekstrapulmoner sarkoidozlu olgular tutulum yerleri açısından incelendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1994–2015 arasında sarkoidoz tanısı ile takip edilen hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Çalışmada sarkoidoz ekstrapulmoner tutulum tanısı olan olguların demografik özellikleri; semptomları, organ tutulum yer ve sayılar, tanı yöntemleri ve süreleri kaydedildi. Hastaların cildiye, göz ve kardiyoloji konsültasyonları yapıldı ve akciğer grafisi, yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT) ve batın ultrasonografi (USG) istendi.
BULGULAR: Üç yüz otuz yedi hastanın 144’ünde ekstrapulmoner tutulum saptandı, olguların %92’sinde pulmoner tutulum ile birlikteydi. Ortalama yaşı 43, %75 kadındı. En sık tutulum şekli eritema nodozum dışı cilt tutulumu (n=41), eritema nodozum (n=37), karaciğer (n=24), lenf nodu (n=20), dalak (n=18) ve tükrük bezi-parotis (n=15) idi. En sık tanı yöntemleri 41 hastada mediastinoskopi, 23 hastada cilt biyopsisi ve 19 hastada transbronşial akciğer biyopsisiydi. İki hastada dört, üç hastada üç ayrı bölgede olmak üzere 26 (%18) hastada birden fazla tutulum saptandı. Birden fazla tutulum olan hastaların ikisi evre 0, 14’ü evre 1, dokuzu evre 2 ve biri evre 3 idi. Hastalarda saptanan ortalama tanı süresi 24 gündü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sarkoidoz tanısı konulan olguda ekstrapulmoner tutulum varlığında birden fazla organda tutulum olabileceği akılda tutulmalı ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler bu yönde yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ekstrapulmoner tutulum, sarkoidoz; tanı.

Extrapulmonary Sarcoidosis with Multiple-Organ Involvement

Emine Aksoy1, Eylem Tunçay1, Birsen Ocakli1, Sümeyye Alparslan Bekir1, Sinem Güngör1, Fatma Tokgöz Akyıl1, Pakize Sucu1, Dilek Yavuz1, Murat Yalçınsoy2
1Department of Chest Diseases, University of Health Sciences Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pulmonary Disease, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

INTRODUCTION: In cases of pulmonary sarcoidosis, extrapulmonary involvement is not uncommon. The skin, eyes, and lymph nodes are the most common sites of extrapulmonary involvement, and multiple organs may be involved at the same time. In this study, patients with extrapulmonary sarcoidosis were investigated in terms of the localization of involvement.
METHODS: Patients diagnosed with sarcoidosis between 1994 and 2015 were evaluated retrospectively. Demographic characteristics, symptoms, organ involvement, diagnostic methods, and the length of time between the diagnosis of sarcoidosis and additional organ involvement were recorded. The patients were consulted to the departments of dermatology, ophthalmology, and cardiology, and a chest X-ray, high-resolution computed tomography, and abdominal ultrasound examinations were performed.
RESULTS: Extrapulmonary involvement was detected in 144 of a total of 337 sarcoidosis patients. In 92% of those patients with extrapulmonary involvement, there was accompanying pulmonary involvement. Women made up 75% of the group, and the mean age was 43 years. The most commonly detected extrapulmonary involvement was of the skin (n=41), followed by erythema nodosum (n=37), and involvement of the liver (n=24), lymph nodes (n=20), spleen (n=18), and salivary/parotid gland (n=15). The most frequent diagnostic method used was mediastinoscopy (n=41), followed by a skin biopsy (n=23), and a transbronchial lung biopsy (n=19). Of the 26 (18%) patients who had multiple-organ involvement, 2 were diagnosed as stage 0, 14 were stage 1, 9 were stage 2, and 1 was stage 3. The mean length of time before a diagnosis of extrapulmonary involvement was 24 days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: If there is extrapulmonary involvement in a case of sarcoidosis, it should be kept in mind that more than 1 organ system may be involved and the relevant additional tests may be required.

Keywords: Diagnosis, extrapulmonary involvement; sarcoidosis.

Emine Aksoy, Eylem Tunçay, Birsen Ocakli, Sümeyye Alparslan Bekir, Sinem Güngör, Fatma Tokgöz Akyıl, Pakize Sucu, Dilek Yavuz, Murat Yalçınsoy. Extrapulmonary Sarcoidosis with Multiple-Organ Involvement. South Clin Ist Euras. 2018; 29(1): 30-35

Sorumlu Yazar: Emine Aksoy, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale