E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Adenotonsillektomide Nötrofil-Lenfosit Oranı, Trombosit-Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacminin Cerrahi Karar ve Takipteki Etkinliği [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 181-186 | DOI: 10.14744/scie.2021.30633

Adenotonsillektomide Nötrofil-Lenfosit Oranı, Trombosit-Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacminin Cerrahi Karar ve Takipteki Etkinliği

Hacer Baran, Melis Demirağ Evman, Hakan Avcı
SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Adenotonsillektomi ve tonsillektomi en yaygın cerrahi prosedürlerdir. Nötrofil/lenfosit oranı, trombosit/lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacmi enflamasyon belirteçleri olarak kullanılabilir. Çalışmanın amacı, adenotonsillektomi ve tonsillektomi hastalarında bu enflamatuvar belirteçlerin değerlerinin takipte etkili olup olmayacağını veya cerrahi karar için gösterge faktör olup olmadığını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kronik tonsillit ve tonsil hipertrofisi nedeniyle ameliyat edilen 194 hastanın tıbbi kayıtları ve ameliyat öncesi kan değerleri geriye dönük olarak incelendi. Ameliyat sonrası birinçi ayda tam kan hücresi sayısı (CBC) değerleri değerlendirildi. Kontrol grubu olarak pediatri kliniği tarafından takip edilen normal değerlere sahip 83 hastanın CBC kayıtları alındı.
BULGULAR: Çalışma grubundaki 194 hastanın ameliyat öncesi nötrofil/lenfosit oranı değerleri ameliyat sonrası değerlere göre anlamlı olarak yüksekti. Trombosit/lenfosit oranı değerleri önemli ölçüde farklı değildi. Ortalama trombosit hacmi açısından ameliyat öncesi, sonrası ve kontrol grupları 3 grupta istatistiksel olarak birbirinden farklıydı. Parametreler enfeksiyon sayıları açısından incelendiğinde nötrofil/lenfosit oranı, trombosit/lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacmi değerleri açısından gruplar arasında anlamlı farklılık gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Adenotonsillektomi ve tonsillektomi hastalarında tekrarlayan enfeksiyon sayısı, nötrofil/lenfosit oranı, trombosit/lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacmi açısından ameliyat öncesi ve sonrası değerler açısından anlamlı farklılık yaratmadı. Ancak cerrahi işlem uygulanan hastalarda nötrofil/lenfosit oranı normal popülasyonda ve ameliyat sonrası dönemde ameliyat öncesi döneme göre anlamlı olarak daha yüksekti. Bu nedenle nötrofil/lenfosit oranı’nın tonsillit hastalarında enflamatuvar bir belirteç olarak kullanılabileceğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kronik tonsillit, nötrofil-lenfosit oranı; ortalama-trombosit- hacmi; tonsillektomi; trombosit-lenfosit oranı.

The Effect of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio, Platelet-to-Lymphocyte Ratio, and Mean Platelet Volume in Surgical Decision and Follow-up of Adenotonsillectomy

Hacer Baran, Melis Demirağ Evman, Hakan Avcı
Department of Otorhinolaryngology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Adenotonsillectomy/tonsillectomy are among the most widely used surgical procedures in ENT. The aim of the study is to compare the pre- and post-operative values of neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), platelet/lymphocyte ratio (PLR), and mean platelet volume (MPV) according to the number of recurrent infections and to determine its relation to the normal population.
METHODS: Complete blood cell values of 194 patients who underwent surgery for chronic tonsillitis and tonsillar hypertrophy as a study group, 83 patients with normal values as control group were analyzed for NLR, PLR, and mean platelet volume. Annual number of infections and blood parameters were compared before and after surgery.
RESULTS: Pre-operative NLR values of 194 patients in the study group were significantly higher than the post-operative values. In terms of MPV, pre-operative, post-operative, and control groups were statistically different from each other in 3 groups. When the parameters were examined in terms of number of infections, no significant difference was observed between groups in terms of NLR, PLR, and MPV values.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We did not found any relationship between the annual number of infections and inflammatory blood parameters. Therefore, in terms of the number of infections per year, these parameters are not significantly valuable. However, in patients who underwent surgical procedures, NLR was significantly higher in the normal population and postoperatively than in the pre-operative period. Therefore, we believe the NLR may be used as an inflammatory marker in tonsillitis patients.

Keywords: Chronic tonsillitis, mean platelet volume, neutrophil-tolymphocyte ratio; plateletto-lymphocyte ratio; tonsillectomy.

Hacer Baran, Melis Demirağ Evman, Hakan Avcı. The Effect of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio, Platelet-to-Lymphocyte Ratio, and Mean Platelet Volume in Surgical Decision and Follow-up of Adenotonsillectomy. South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 181-186

Sorumlu Yazar: Hacer Baran, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale