E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Su Geçirmez Duraplasti Yapılmayan Dekompresif Kraniektomi Olgularındaki Klinik Tecrübemiz [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 131-133 | DOI: 10.14744/scie.2020.94547

Su Geçirmez Duraplasti Yapılmayan Dekompresif Kraniektomi Olgularındaki Klinik Tecrübemiz

Jülide Hazneci, Ali Borekci
SBÜ, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı su geçirmez duraplasti yapılmayan dekompresif kraniektomi (DK) olgularında komplikasyon oranlarını tespit etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde ameliyat edilen, 42 tane, su geçirmez duraplasti yapılmayan dekompresif kraniektomi olgusu geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 42 hastanın ortalama yaşı 62.7 (34–90), 32’si erkekti. Hastaların başvuru anındaki Glasgow Koma Skalası (GKS) skoru ortalama 7, ortalama orta hat şiftleri 12.1 mm ve DK yapılana kadar geçen süre ortalama 1.9 gün olarak tespit edildi. DK cerrahisi yapıldıktan en az 20 gün sonra hastaların 23 tanesi hayattaydı. Tüm hasta grubunda, toplam üç hastada (%7.1) yüzeysel yara yeri enfeksiyonu tespit edildi. İkisi erkek olan bu üç hastanın ortalama yaşı 65.3 idi. Komplike olan üç olgunun başvuru anındaki GKS skoru ortalama 7, ortalama orta hat şiftleri ve DK yapılana kadar geçen süre ortalama 3.3 gün olarak tespit edildi. Olguların hiçbirinde beyin apsesi, menenjit, beyin omurilik sıvısı (BOS) fistülü ve/veya yara iyileşme problem görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, su geçirmez duraplasti yapılmayan DK tekniği, yara yeri enfeksiyonları ve BOS fistülü gelişmesi açısından kabul edilebilir komplikasyon oranlarına sahiptir. Su geçirmez duraplasti yapılmayan DK tekniği, malign orta serebral arter enfartkı ve intraserebral hematom nedeniyle ameliyata alınan hastalarda çok hayati olan cerrahi süreyi kısaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dekompresif kraniektomi, duraplasti; komplikasyon; su geçirmez; su geçirmez olmayan.

Clinical Experience with Decompressive Craniectomy without Watertight Duraplasty

Jülide Hazneci, Ali Borekci
Department of Neurosurgery, University of Health Sciences, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study was designed to determine the incidence of complications occurring after a decompressive craniectomy (DC) without duraplasty.
METHODS: The data of 42 consecutive patients who underwent DC without watertight duraplasty were evaluated retrospectively and analyzed.
RESULTS: The average age of the study group patients was 62.7 years (range: 34–90 years) and 32 of the 42 patients of them were male. The mean Glasgow Coma Scale (GCS) score was 7, the mean midline shift was 12.1 mm, and the mean length of time from injury until DC was 1.9 days. Twenty-three patients were alive at least 20 days after DC. Antibiotherapy was used to treat a wound infection in 3 (7.1%) patients. Two of these 3 patients were male and the mean age was 65.3 years. The mean GCS score before surgery in this subset of complicated cases was 7, the mean midline shift was 15 mm, and the mean length of time until DC was 3.3 days. No other complications, such as brain abscess, meningitis, cerebrospinal fluid (CSF) fistula, or wound healing abnormalities were observed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: DC without watertight duraplasty had an acceptable incidence of postoperative complications. This technique reduces the surgical time of surgery, which can be vital in critical patients with malignant middle cerebral artery infarction or intracerebral hematoma.

Keywords: Complication, decompressive craniectomy; duraplasty; watertight; without watertight.

Jülide Hazneci, Ali Borekci. Clinical Experience with Decompressive Craniectomy without Watertight Duraplasty. South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 131-133

Sorumlu Yazar: Jülide Hazneci, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale