E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ambulansları ile Taşınan COVID-19 Olası ve Kesin Tanılı Hastaların Demografik Özelliklerinin İncelenmesi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 116-120 | DOI: 10.14744/scie.2021.54871

112 Acil Sağlık Hizmetleri Ambulansları ile Taşınan COVID-19 Olası ve Kesin Tanılı Hastaların Demografik Özelliklerinin İncelenmesi

Avni Uygar Seyhan1, Eren Usul2
1SBÜ, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
2Acil Tıp Kliniği, Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmadaki amacımız 112 acil sağlık hizmetlerine bağlı ambulanslar ile taşınan olası ve kesin tanılı koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) hastalarının demografik özelliklerinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma geriye dönük olarak COVID-19 tanısı veya şüphesi olup ambulans ile nakli sağlanmış hastaların verileri kullanılarak oluşturuldu. 11 Mart 2020–11 Mayıs 2020 tarihleri arasında Ankara 112 acil çağrı merkezine ulaşan tüm çağrılar incelendi,18 yaş üstü, ambulans ile taşınan tüm olgular çalışmaya alındı.
BULGULAR: Acil çağrı merkezinde sağlık ekibi tarafından yapılan değerlendirme sonucu 107.173 olguya ambulans görevlendirmesi yapılmıştı. 11.345 tane olası COVID-19 ön tanılı olgunun hastanelere transferi sağlandı. Bu hastaların 856’sı (%7.5) PCR sonucuna göre COVID-19 kesin tanısı aldı. COVID-19 tanısı alan hastaların %50.6’sı kadındı ve yaş ortalaması 50.6±18.7 idi. COVID-19 pozitif hastaların triaj kodları %57.1 sarı, %37.1 yeşil ve %5.7 kırmızı olarak değerlendirildi. COVID-19 pozitif hastaların %95.7’si kentsel olguydu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19’a bağlı enfeksiyonlar dünyaya hızla yayılarak pandemiye yol açmıştır. Hızla artan olgu sayıları ve virüsün yüksek morbidite oranı toplumda yaygın kaygı durumuna neden olmuştur. Olguların yaş ve cinsiyet dağılımları, sosyokültürel durumları ve semptomları gibi tanımlayıcı veriler hastalığın hangi popülasyonlarda daha sık görüldüğü ve risk gruplarını belirlemede faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Acil sağlık hizmetleri, COVID-19; epidemiyoloji; koronavirüs; pandemi.

Demographic Characteristics of Patients with Possible or Definitive COVID-19 Diagnosis Transported by 112 Emergency Health Services Ambulance

Avni Uygar Seyhan1, Eren Usul2
1Department of Emergency Medicine, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Sincan Dr. Nafiz Körez State Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to examine the demographic characteristics of possible and definitively diagnosed coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients transported by ambulance through the national 112 emergency health services telephone number.
METHODS: This study was conducted retrospectively using data from patients diagnosed with or suspected of having COVID-19 who were transported to hospital in Ankara by ambulance. Calls to the 112 emergency services call center between March 11, 2020 and May 11, 2020 were examined, and all of the relevant patients over the age of 18 transported by ambulance were included in the study.
RESULTS: Ambulances were dispatched to 107,173 cases during the study period. In all, 11,345 possible COVID-19 cases were transferred to hospitals and 856 (7.5%) of these patients were subsequently diagnosed with COVID-19 based on a polymerase chain reaction test. Of the patients diagnosed with COVID-19, 50.6% were women. The mean age of the entire group was 50.6±18.7 years. The triage code of the COVID-19-positive patients was 57.1% yellow, 37.1% green, and 5.7% red. Urban residents constituted 95.7% of the patients with a positive COVID-19 diagnosis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Infection with severe acute respiratory syndrome 2 virus, which causes COVID-19, spread quickly and was declared a pandemic in early 2020. The rapidly increasing case numbers and the high morbidity rate caused widespread anxiety. Descriptive data, such as age and gender distribution, sociocultural characteristics, and symptoms, of patients attended to by emergency medical service units will help to determine prevalence and risk, and provide important information for public health management.

Keywords: Coronavirus, COVID-19; emergency health services; epidemiology; pandemic.

Avni Uygar Seyhan, Eren Usul. Demographic Characteristics of Patients with Possible or Definitive COVID-19 Diagnosis Transported by 112 Emergency Health Services Ambulance. South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 116-120

Sorumlu Yazar: Avni Uygar Seyhan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale