E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Endometriyozis Takip ve Tedavisinde Üçüncül Merkez Deneyimleri [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 146-149 | DOI: 10.14744/scie.2021.83435

Endometriyozis Takip ve Tedavisinde Üçüncül Merkez Deneyimleri

Pınar Yalçn Bahat1, Nura Fitnat Topbas Selcuki2, Zelal Aydın1, Aysegul Bestel1, İsmail Özdemir1
1SBÜ, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul, Turkey
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Endometriyozis, üreme çağındaki kadınların %10’unu etkileyen kronik bir hastalıktır. Belirsiz patofizyoloji nedeniyle, küratif bir tedavi seçeneği mevcut değildir. Bu nedenle hastalıkla ilgili klinik deneyim ve artan bilgi birikimi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, uzun dönem klinik stratejileri değerlendirmek için üçüncü basamak bir jinekoloji kliniğinde endometriyozis hastalarının demografik özelliklerini, semptomlarını, tıbbi alımını, analjezik ihtiyacını ve tedavi yöntemlerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu geriye dönük tanımlayıcı olgu çalışması, üçüncü basamak bir jinekoloji kliniğinde gerçekleştirildi. Kasım 2012 ile Temmuz 2020 arasında bir veri tabanı araştırması yapıldı ve toplam 1098 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, gravite, parite, ameliyat öyküsü ve demografik özellikleri kaydedildi. Tanı yöntemleri, tıbbi ve cerrahi tedavi stratejileri, hastanede kalış süresi ve analjezik ilaç ihtiyacı için medikal dosyalar tarandı.
BULGULAR: Sekiz yüz yetmiş üç hasta evre 3 hastalığa sahipken, sadece altı hastaya evre 4 hastalık teşhisi konmuştur. Hastaların %47’si ultrason ile, %53’ü cerrahi olarak teşhis edildi. Hastalar cerrahi tekniklere göre değerlendirildiğinde 144 hastaya laparoskopik, 235 hastaya laparotomi yapıldı. Laparoskopi sonrası ortalama hastanede kalış süresi 2.68±1.02, laparotomi sonrası ortalama süre 3.45±1.69 olarak hesaplandı. Tıbbi tedavi stratejileri açısından kayıtların incelenmesi, 110 hastanın kombine oral kontraseptif (KOK), 36’sının progesteron ve 525’inin dienogest aldığını ortaya koydu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Endometriyozisin iyileştirici tedavisi için büyük bir arayış bir süredir devam etse de, tedavi seçenekleri yıllar içinde büyük ölçüde değişmedi. Cerrahların tecrübesi arttıkça, endometriyozis cerrahisinde laparotominin yerini laparoskopik cerrahi almıştır. Ayrıca tıbbi tedavi seçenekleri olarak progestinler daha fazla önem kazanmıştır. Bununla birlikte, tedavi stratejilerine bakılmaksızın, endometriyozis hastalarının hala uzun süreli tedavilere ve takiplere ihtiyacı vardır.

Anahtar Kelimeler: Endometriozis, endometriozis cerrahisi; hormon tedavisi; kombine oral kontraseptif; progestin.

Tertiary Center Experience with the Treatment and Follow-Up of Endometriosis

Pınar Yalçn Bahat1, Nura Fitnat Topbas Selcuki2, Zelal Aydın1, Aysegul Bestel1, İsmail Özdemir1
1Department of Obstetrics and Gynecology, University of Health Sciences, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, University of Health Sciences, Istanbul Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Endometriosis is a chronic disease that affects 10% of women of reproductive age. No curative treatment is currently available due to the as yet unclear pathophysiology. Therefore, clinical experience and additional knowledge of the disease has great value. This study was an investigation of the demographic characteristics, symptoms, medication use, analgesic need, and treatment methods of endometriosis patients at a tertiary gynecological clinic in order to evaluate long-term clinical strategies.
METHODS: This retrospective, descriptive case study was conducted at a tertiary gynecological clinic. A database search of records from November 2012 to July 2020 yielded a total of 1098 patients for initial inclusion in the study. Age, gravidity, parity, surgical history, and demographic characteristics were recorded, as well as the diagnostic methods, medical and surgical treatment strategies, hospitalization duration, and need for analgesic medication.
RESULTS: In all, 873 patients had stage 3 disease and 6 patients were diagnosed with stage 4 disease. Of the study group, 47% of the patients were diagnosed using ultrasound and 53% were diagnosed surgically. An assessment of the surgical techniques used revealed that 144 patients underwent laparoscopic surgery while 235 underwent a laparotomy. The mean duration of hospitalization following a laparoscopy was 2.68±1.02 days, whereas the mean length of stay following a laparotomy was 3.45±1.69 days. Analysis of the medical treatment strategies applied indicated that 110 patients were given a combined oral contraceptive (COC), 36 received progesterone, and 525 were treated with dienogest.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although there has been an ongoing search for a curative treatment for endometriosis for some time, the treatment options have not changed dramatically over the years. Laparoscopic surgery has largely taken the place of a laparotomy as surgeons became more experienced and progestins have gained more importance as a medical treatment option. However, at present, regardless of treatment strategy, endometriosis still requires a long period of treatment and follow-up.

Keywords: Combined oral contraceptive, endometriosis; endometriosis surgery; hormonal therapy; progestin.

Pınar Yalçn Bahat, Nura Fitnat Topbas Selcuki, Zelal Aydın, Aysegul Bestel, İsmail Özdemir. Tertiary Center Experience with the Treatment and Follow-Up of Endometriosis. South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 146-149

Sorumlu Yazar: Pınar Yalçn Bahat, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale