E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Hafif İle Orta Şiddetli Akut Pankreatit Hastalarında Enflamatuvar Belirteçlerin Ayırt Ettirici Gücü: Ortalama Trombosit Hacmi, Nötrofil-Lenfosit Oranı, Lenfosit-Monosit Oranı, Nötrofil-Monosit Oranı [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 159-164 | DOI: 10.14744/scie.2021.63626

Hafif İle Orta Şiddetli Akut Pankreatit Hastalarında Enflamatuvar Belirteçlerin Ayırt Ettirici Gücü: Ortalama Trombosit Hacmi, Nötrofil-Lenfosit Oranı, Lenfosit-Monosit Oranı, Nötrofil-Monosit Oranı

Ebru Unal Akoglu1, Serdar Özdemir2, Rohat Ak3, Tuba Cimilli Ozturk1
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Turkey
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hafif akut pankreatiti (AP) orta düzey AP’den ayıran kesin parametreler hala belirsizdir. Bu çalışmanın birincil amacı, hafif ila orta-ağır AP hastalarında enflamatuvar belirteçlerinin ayırt ettirici gücünü değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: AP tanısı alan hastaların klinik bilgileri ve hastalık başı ile remisyon anındaki enflamatuvar belirteç düzeyleri geriye dönük tek merkezli olarak toplandı. Enflamatuvar parametreler – Ortalama trombosit hacmi (MPV), nötrofil-lenfosit oranı (NLR), nötrofil-monosit ürünü (NMP), trombosit-lenfosit oranı (PLR) – elektronik veritabanından elde edildi. Acil servise başvuru günü belirti başlangıcı olarak kabul edildi ve hastanın ağrısız olduğu ve oral beslenmeye başladığı gün remisyon tarihi olarak kabul edildi. Hasta gruplarının klinik değerlik ölçütleri (duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif olabilirlik olasılıkları) hesaplandı.
BULGULAR: Toplam 217 AP hastası belirlendi, 34’ü (%15.7) veri eksiği nedeniyle dışlandı ve çalışma popülasyonu 183 AP hastasından (%84.3) oluştu. Gözden geçirilmiş Atlanta Sınıflamasına göre, 142 (%77.6) hasta hafif AP (MAP) ve 39 (%21.3) hasta orta-ağır AP (MSAP) idi. MAP grubunda ortanca nötrofil ve lenfosit sayıları, PLR, NLR, NMP, anlamlı olarak yüksek, LMR ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olarak belirlendi. Remisyon anında, ortanca MPV düzeyi anlamlı olarak daha yüksek iken (p=0.0062) ortanca beyaz küre sayısı (WBC) anlamlı derecede daha düşüktü (p<0.0001). Aynı eğilim, MPV ve WBC için de MAP grubunda gözlendi, ancak MSAP-SAP grubunda MPV için mevcut değildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tüm enflamatuvar belirteçlerin ve oranların hafif ve orta-şiddetli AP grupları arasında anlamlı derecede farklı olduğunu bulduk. NLR gruplar arasında ayrım yapma yönünden en güçlü belirteçti. Başlangıçtan remisyona kadar, MPV değişimi anlamlı değilken, WBC’de değişimi, AP ciddiyetine bakılmaksızın, anlamlı ve önemliydi.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, enflamatuvar parametreler; skorlama sistemleri.

The Discriminative Power of Inflammatory Markers in Patients with Mild-To-Moderate Acute Pancreatitis: Mean Platelet Volume, Neutrophil-Lymphocyte Ratio, Lymphocyte-Monocyte Ratio, and Neutrophil-Monocyte Product

Ebru Unal Akoglu1, Serdar Özdemir2, Rohat Ak3, Tuba Cimilli Ozturk1
1Department of Emergency Medicine, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The exact parameters that differentiate mild Acute pancreatitis (AP) from moderate AP are still unclear. The primary aim of this study was to evaluate the prognostic utility of recently used inflammatory parameters in AP patients.
METHODS: We retrospectively collected the level of inflammatory parameters of patients who were diagnosed with acute pancreatitis at the onset and remission of the disease. The inflammatory parameters – Mean platelet volume (MPV), neutrophile-lymphocyte ratio (NLR), neutrophil-monocyte product (NMP), platelet-lymphocyte ratio (PLR) - were derived from the electronic patient database. The day of the presentation to the Emergency Department (ED) was accepted as the day of the symptom onset, and the day when the patient declared to be pain-free and started to take oral nutrition was accepted as the date of remission. We also calculated the clinical utility metrics such as positive and negative likelihood ratios at this threshold.
RESULTS: A total of 217 AP patients were retrieved from the system, and the final study population consisted of 183 AP (84.3%). According to revised Atlanta Classification, 142 (77.6%) patients were Mild AP (MAP) and 41 (22.4%) were Moderate and Severe AP (MSAP-SAP). Median neutrophil and lymphocyte counts, PLR, NLR, NMP were all significantly higher, and LMR was significantly lower in MAP group. At remission, the median MPV level was significantly higher (p=0.0062), and median WBC level was significantly lower (p<0.0001). The same trend was observed in MAP group for both MPV and WBC, but not present for MPV in MSAP-SAP group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that all inflammatory markers and ratios were significantly different between MAP and MSAP groups. Among those markers, NLR was the most powerful to discriminate between those groups. During AP from onset to remission, the changes in MPV had no benefit but the change in WBC was significant regardless of AP severity.

Keywords: Acute pancreatitis, inflammatory parameters; severity scoring.

Ebru Unal Akoglu, Serdar Özdemir, Rohat Ak, Tuba Cimilli Ozturk. The Discriminative Power of Inflammatory Markers in Patients with Mild-To-Moderate Acute Pancreatitis: Mean Platelet Volume, Neutrophil-Lymphocyte Ratio, Lymphocyte-Monocyte Ratio, and Neutrophil-Monocyte Product. South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 159-164

Sorumlu Yazar: Ebru Unal Akoglu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale