E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science İrritable Bağırsak Sendromu Olan Hastalarda D Tipi Kişilik Özelliklerinin Gastrointestinal Semptom Düzeyiyle İlişkisi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 154-158 | DOI: 10.14744/scie.2020.19327

İrritable Bağırsak Sendromu Olan Hastalarda D Tipi Kişilik Özelliklerinin Gastrointestinal Semptom Düzeyiyle İlişkisi

Zeynep Erdoğan1, Mehmet Ali Kurçer2, Zeynep Özkan
1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Zonguldak, Türkiye
2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Halk Sağlığı Bölümü, Zonguldak, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışmanın amacı, irritable bağırsak sendromu (IBS) hastalarında D tipi kişilik ile gastrointestinal semptomlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, bir üniversite hastanesinin gastroenteroloji polikliniğinde IBS tanısı alan hastalarla yapıldı. Çalışmanın evrenini, 15 Şubat 2019 ve 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında poliklinikte IBS tanısı konan 192 hasta, örneklemini 168 hasta oluşturdu. Veriler bir Hasta Tanıtım Formu, Gastrointestinal Semptom Derecelendirme Ölçeği (GSRS) ve D-14 Kişilik Tipi Ölçeği (DS-14) kullanılarak toplandı.
BULGULAR: İrritable bağırsak sendromu hastalarının %70.8’inde tip D kişiliği vardır. D Tipi kişiliğe sahip olan hastaların GSRS toplam puanı (p<0.0001) ve alt boyutlarından reflü (p<0.0001), diyare (p=0.01), karın ağrısı (p=0.001), konstipasyon (p=0.001), hazımsızlık (p=0.004) puanları D tipi kişiliğe sahip olmayan hastalara göre anlamlı derecede yüksekti. Çoklu regresyon analizi yapıldığında; reflü hariç tüm alt boyut ve GSDÖ toplam puanının %20 oranında (R2=0.203, p=0.000) belirleyicilik rolü olduğu bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada IBS tanısı alan bireylerde D tipi kişilik oranının %70.8 olduğu, gastrointestinal semptomlardan karın ağrısı, reflü, diyare, hazımsızlık ve konstipasyonun D tipi kişiliği olan bireylerde olmayanlara göre daha fazla görüldüğü saptandı.

Anahtar Kelimeler: D tipi kişilik, gastrointestinal semptom; gastrointestinal sistem; irritable bağırsak sendromu.

The Relationship between Type D Personality and Gastrointestinal Symptom Levels in Patients with Irritable Bowel Syndrome

Zeynep Erdoğan1, Mehmet Ali Kurçer2, Zeynep Özkan
1Bulent Ecevit University, Ahmet Erdoğan Vocational School of Health Services, Zonguldak, Turkey
2Department of Public Health, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this descriptive and cross-sectional study was to examine the relationship between type D personality and gastrointestinal symptoms in patients with irritable bowel syndrome (IBS).
METHODS: A total of 168 of 192 patients who presented at the gastroenterology polyclinic of a university hospital between February 15 and May 15, 2019 and were diagnosed with IBS were enrolled. The data were collected using a patient identification form, the Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS), and the Type D Scale-14 (DS-14) personality assessment.
RESULTS: Of the IBS patients studied, 70.8% had type D personality. The GSRS total score of the patients with type D personality (p=0.001), as well as their reflux (p=0.001), diarrhea (p=0.01), abdominal pain (p=0.001), constipation (p=0.001), and indigestion (p=0.004) subdimension scores were statistically significantly higher than those without type D personality. Multiple regression analysis indicated that the GSRS total score and all subdimension scores except reflux had a predictive value of 20% (R2=0.203; p<0.0001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In all, 70.8% of individuals diagnosed with IBS were classified as type D personality. The gastrointestinal symptoms of abdominal pain, reflux, diarrhea, indigestion, and constipation were more prevalent among individuals with type D personality compared with other personality types.

Keywords: Gastrointestinal symptom, gastrointestinal system; irritable bowel syndrome; type D personality.

Zeynep Erdoğan, Mehmet Ali Kurçer, Zeynep Özkan. The Relationship between Type D Personality and Gastrointestinal Symptom Levels in Patients with Irritable Bowel Syndrome. South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 154-158

Sorumlu Yazar: Zeynep Erdoğan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale