E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Anorektal Cerrahiler için Rejyonel Anestezi: En İyi Çözüm Nedir? [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 195-200 | DOI: 10.14744/scie.2021.27122

Anorektal Cerrahiler için Rejyonel Anestezi: En İyi Çözüm Nedir?

Tahsin Şimşek1, Ayten Saracoglu2, Ülgen Zengin2, Mehmet Yılmaz3, Kemal Saracoglu1
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Marmara üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Anorektal bölge ameliyatlarında farklı bölgesel anestezi teknikleri kullanılmaktadır. İdeal anestezi yöntemi yeterli analjezi sağlamalı, hasta konforu ve güvenliğini artırmalı, erken mobilizasyona imkan vermelidir. Bu çalışmanın amacı, kaudal blok ve saddle blok tekniklerinin ameliyat sonrası analjezik tüketimi, analjezik ajan ihtiyacı olan hasta sayısı ve başlangıç analjezik gereksinim zamanı üzerine olan etkilerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya elektif anorektal cerrahi geçiren 71 hasta alındı. Saddle blok grubunda; ultrasonografi eşliğinde, L4-L5 seviyesinde intratekal boşluğa, 25 G Quincke spinal iğne ile 7.0 mg hiperbarik bupivakain uygulandı. Kaudal blok grubunda; ultrasonografi eşliğinde, S4-S5 seviyesinde epidural boşluğa, 20 G kaudal iğne ile %0.5 konsantrasyonda 25 ml bupivakain uygulandı.
BULGULAR: Grup kaudal’de; ameliyat sonrası analjezik tüketimi ve analjezik ajan ihtiyacı olan hasta sayısı, grup saddle’a göre anlamlı olarak düşüktü (p<0.05). Grup saddle’da ilk analjezik gereksinim zamanı grup kaudal’e göre anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, grup kaudalde ameliyat sonrası analjezik tüketimi, analjezik ajan ihtiyacı olan hasta sayısı, başlangıç analjezik gereksinim zamanı açısından grup saddle’a göre anlamlı derecede daha iyi sonuçlar elde edildi. Kaudal bloğun klinik pratikte anorektal cerrahi için daha etkili olabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Anorektal cerrahi, kaudal blok; saddle blok.

Regional Anesthesia for Anorectal Surgeries: What is the Best Solution?

Tahsin Şimşek1, Ayten Saracoglu2, Ülgen Zengin2, Mehmet Yılmaz3, Kemal Saracoglu1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Health Sciences University Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Different regional anesthesia techniques are used in anorectal surgeries. The ideal anesthetic method should provide adequate analgesia, patient comfort and safety, and enable early mobilization. The aim of this study was to compare the effects of caudal block and saddle block techniques on post-operative analgesic consumption, number of patients requiring analgesic agent, and initial analgesic requirement.
METHODS: The current study included 71 patients undergoing elective anorectal surgery. In the saddle block group, we inserted 25 G Quincke spinal needle by the ultrasonography guidance into the intrathecal space at L4-L5 level and administered 7.0 mg hyperbaric bupivacaine. In the caudal block group, we inserted 20 G caudal needle by ultrasound guidance into the epidural space at S4-S5 level and administered 25 ml bupivacaine at a concentration of 0.5%.
RESULTS: In group caudal, post-operative analgesic consumption and number of patients requiring analgesic agent were significantly lower than group saddle (p<0.05). In group saddle, first analgesic requirement time was significantly lower than group caudal (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, significantly better results were obtained in group caudal regarding post-operative analgesic consumption, number of patients requiring analgesic agent, and initial analgesic requirements time. We concluded that caudal block can be more efficient for anorectal surgery in clinical practice.

Keywords: Anorectal surgery, caudal block; saddle block.

Tahsin Şimşek, Ayten Saracoglu, Ülgen Zengin, Mehmet Yılmaz, Kemal Saracoglu. Regional Anesthesia for Anorectal Surgeries: What is the Best Solution?. South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 195-200

Sorumlu Yazar: Tahsin Şimşek, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale