E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Başarılı Spinal Anestezinin Belirleyicisi Olarak Perfüzyon İndeksi: Zamana Bağlı ROC Eğrisi Analizi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 125-130 | DOI: 10.14744/scie.2021.90692

Başarılı Spinal Anestezinin Belirleyicisi Olarak Perfüzyon İndeksi: Zamana Bağlı ROC Eğrisi Analizi

Nilay Boztaş1, Sule Ozbilgin1, Ayşe Karcı1, Mert Akan2, CEREN Aygün Muçuoğlu3, Dilek Ömür Arça1, Ahmet Naci Emecen4
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Turkey
2Kent Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü, İzmir
3Mus Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü, Mus
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı spinal anestezi sırasında perfüzyon indeksi, cilt sıcaklığı ve ortalama arter basıncı değişikliklerini değerlendirmek ve perfüzyon indeksi değerlerini kullanarak spinal anestezinin başarısını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya torakal 10 (T10) seviyesinde spinal anestezi altında elektif cerrahi geçiren, American Society of Anesthesiologists (ASA) fiziksel durumu I–II olan toplam 128 hasta dahil edildi. Ortalama arter basıncı, kalp atım hızı, vücut sıcaklığı, perfüzyon indeksi ve pinprick testi ile belirlenen spinal anestezi seviyesi; anestezi indüksiyonunu takiben 30 dakika boyunca kaydedildi. Spinal blok sonrası değişiklikleri değerlendirmek için tekrarlı ölçümler ANOVA testi kullanıldı ve doğrusal karma modeller oluşturuldu. Anestezi sonrası 2. dakikadaki perfüzyon indeksi ölçümleri için zamana bağlı ROC eğrileri oluşturularak T10 spinal anestezi seviyesine ulaşmayı öngörecek kesim noktaları belirlendi. Ek olarak, perfüzyon indeksi oranları için standart ROC eğrileri oluşturuldu.
BULGULAR: Perfüzyon indeksi değerlerinde anlamlı bir doğrusal artış vardı (β=0.14, standart hata = 0.01, p<0.001). İstatistiksel olarak anlamlı zamana bağlı ROC eğrileri, anestezi sonrası 6. dakika ve sonrası için elde edildi. Onbeşinci dakikadan sonra spesifisite %100 idi. Anestezi sonrası 15. dakikadaki T10 spinal blokaj oluşumu için, 2. dakikadaki perfüzyon indeksi ölçümlerinin kesim noktası 2.40 idi (Eğri altında kalan alan-EAA: 0.71, %95 güven aralığı-GA: 0.59–0.83, sensitivite: %47, spesifisite: %100) idi. Standart ROC analizinde ise yalnızca 2. dakikadaki perfüzyon indeksi oranları için eğri altında kalan alan istatistiksel olarak anlamlıydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anestezi indüksiyonu sonrası 2. dakikadaki perfuzyon indeksi ölçümü 2.4’ün üzerinde olan hastaların hepsi, indüksiyon sonrası 15. dakikada T10 spinal blok seviyesine ulaşmıştı. Bu bulgunun tekrarlayan perfüzyon indeksi ölçümlerindeki artış eğilimi ile desteklenmesi gerekmektedir. Pinprick testine uyumu kısıtlı hastalar için, çalışmanın bulgularının ameliyathane pratiğine adaptasyonu düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Perfusion index, rejyonal anestezi; spinal anestezi.

Perfusion Index As A Predictor of Successful Spinal Anesthesia: A Time-Dependent Receiver Operating Characteristics Curve Analysis

Nilay Boztaş1, Sule Ozbilgin1, Ayşe Karcı1, Mert Akan2, CEREN Aygün Muçuoğlu3, Dilek Ömür Arça1, Ahmet Naci Emecen4
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Kent Hospital, İzmir, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Muş State Hospital, Muş, Turkey
4Department of Public Health, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the changes in perfusion index (PI), skin temperature, and mean arterial pressure (MAP) during spinal anesthesia and to determine the success of spinal anesthesia using the PI values.
METHODS: A total of 128 patients belonging to American Society of Anesthesiologists’ physical status I-II undergoing elective surgery under spinal anesthesia at the T10 level were included in this study. MAP, heart rate, body temperature, PI, and spinal anesthesia level, determined with the pinprick test, were recorded from baseline to 30 min following anesthesia induction. Repeated measures ANOVA test was used to evaluate changes after spinal block and linear mixed models were created. Time-dependent receiver operating characteristics (ROC) curves, using post-anesthetic 2nd min PI measurements and time to T10 spinal anesthesia level, were estimated to predict further successful spinal blockade. In addition, standard ROC curve analysis was performed for the PI ratios.
RESULTS: There was a significant linear increase in PI values (β=0.14, standard error = 0.01, p<0.001). Time-dependent ROC curves became significant for the post-anesthetic 6th min and after. Specificity was 100% after the 15th min. The cutoff value of post-anesthetic 2nd min PI was 2.4 (Area under the ROC curve-AUC: 0.71, 95% confidence interval: 0.59–0.83, sensitivity: 47%, specificity: 100%) to predict successful spinal blockage for the 15th min. In standard ROC curve analysis, only the 2nd min ROC curve revealed a significant AUC.
DISCUSSION AND CONCLUSION: All of the patients whose PI measurement at the 2nd min after the induction of anesthesia was above 2.4, reached the T10 spinal block level at the 15th min after induction. This finding must be supported by the increasing trend in PI individually. Adaptation of the study findings to the operation room practice may be considered for the patients with limited compliance to the pinprick test.

Keywords: Anesthesia conduction, anesthesia spinal; perfusion index.

Nilay Boztaş, Sule Ozbilgin, Ayşe Karcı, Mert Akan, CEREN Aygün Muçuoğlu, Dilek Ömür Arça, Ahmet Naci Emecen. Perfusion Index As A Predictor of Successful Spinal Anesthesia: A Time-Dependent Receiver Operating Characteristics Curve Analysis. South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 125-130

Sorumlu Yazar: Nilay Boztaş, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale