E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Seboreik Dermatit Tanılı Erişkin ve Çocuk hastalarda Demografik veri ve Mevsimsel Farklılıkların Değerlendirilmesi: Kesitsel, Tek merkezli, Hastane Bazlı Çalışma [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 121-124 | DOI: 10.14744/scie.2021.57441

Seboreik Dermatit Tanılı Erişkin ve Çocuk hastalarda Demografik veri ve Mevsimsel Farklılıkların Değerlendirilmesi: Kesitsel, Tek merkezli, Hastane Bazlı Çalışma

Tugba Kevser Uzuncakmak, Samet Bayazıt, Özge Askin, Zekayi Kutlubay
Tugba Kevser Uzuncakmak, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dermatoloji Bölümü, İstanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Seboreik dermatit, toplumda oldukça sık görülen, sebase bezlerden zengin saçlı deri, yüz ve intertrijinöz bölgeler gibi alanları etkileyebilen, eritemli papüloskuamöz lezyonlarla kendini gösteren kronik enflamatuvar deri hastalığıdır. Deri hastalaıklarında mevsimsel ataklar çeşitli hastalıklarda vurgulanmakla birlikte çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. Bu çalışmada, seboreik dermatit tanılı erişkin ve çocuk hastalarımızın demografik verilerini taramak ve mevsimsel farkılıkları karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu geriye dönük, kesitsel, tek merkezli, hastane bazlı çalışmaya 01.06.2015–01.06.2020 tarihleri arasında hastanemiz deri ve zührevi hastalıkları polikliniğine başvuran ve klinik muayene sonucunda seboreik dermatit tanısı alan hastalar alındı. Bu tanıyı alan hem çocuk hem erişkin hastalar değerlendirildi.
BULGULAR: Belirtilen tarihler arasında polikliniğimizde 2656 hasta seboreik dermatit tanısı almıştır. Hastaların ortalama yaşı 31.99±15.88 (0–87) idi. Bu hastaların 1.540 (%58) erkek iken, 1116’sı (%42) kadındı. Yaş gruplarına göre dağılıma bakıldığında seboreik dermatit en sık 20–30 yaş grubunda (%29.9) görülmekteydi. Kadın hastalarda yaş ortalaması 29.51±15.43 iken erkek hastalarda 33.80±15.96 idi. Mevsimsel aktivite karşılaştırıldığında 817 (%31) hastanın kış mevsiminde, 615 hastanın (%23) ilkbaharda, 452 hastanın (%17) yaz mevsiminde, 772 (%29) hastanın ise sonbaharda başvurduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Seboreik dermatit toplumda sık görülen, multifaktöryel bir deri hastalığıdır. Çalışmamızda oldukça geniş hasta profili değerlendirilmiş ve seboreik dermatitin orta yaş erişkinleri ve erkekleri daha fazla etkilediği görülmüştür. Çalışmamızda hastaların sıklıkla soğuk mevsimlerde başvurduğu gözlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen veriler literatürle benzerlik göstermekle birlikte bu bulguların ülkemiz adına epidemiyolojik verilere katkıda bulunacağını umuyoruz. Hastalarda izlenen mevsimsel atakları daha net açıklayabilmek için diğer tetikleyici faktörlerin de değerlendirildiği, ileriye yönelik tasarlanmış, popülasyon bazlı çalışmaların daha faydalı olacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Dermatoloji, enflamasyon; epidemiyoloji; mevsim; seboreik dermatit.

Demographic Features and Seasonal Variation in Adult and Pediatric Seborrheic Dermatitis: A Cross-Sectional, Single-Center, Hospital-Based Study

Tugba Kevser Uzuncakmak, Samet Bayazıt, Özge Askin, Zekayi Kutlubay
Department of Dermatology, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Seborrheic dermatitis is a common, chronic inflammatory skin disorder, characterized by erythematous papulosquamous lesions in body regions that are rich in sebaceous glands, particularly the scalp, face, and intertriginous areas. Seasonal variation has been reported in different skin diseases with conflicting results. We aimed to analyze the demographic characteristics of the patients with seborrheic dermatitis and to determine the impact of seasonality on seborrheic dermatitis.
METHODS: In this retrospective, cross-sectional, single-center, hospital-based study, the patients, who visited for the diagnosis of seborrheic dermatitis to our outpatient dermatology clinic between 01.06.2015-01.06.2020, were included. We reviewed the outpatient dermatology service database retrospectively. Both pediatric and adult dermatology outpatient administrations were evaluated.
RESULTS: A total of 2.656 patients with seborrheic dermatitis were admitted to our outpatient clinic between the study period. The mean age of the patients was 31,99±15,88 (0-87) years. Among these patients, 1.540 (58%) were males and 1116 (42%) were females. Seborrheic dermatitis was most common in 20-30 years (29,9%). The mean age of the females was 29,51±15,43, and 33,80±15,96 in males. As we compare according to the seasonal activity, 817 (31%) patients admitted in winter, 615 patients in spring (23%), 452 patients in summer (17%), and 772 (29%) patients in autumn.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Seborrheic dermatitis is a multifactorial skin disease that is common in the population.In our study,a wide patient profile was evaluated and it was observed that seborrheic dermatitis more often affects the middle-aged adults and men more.In our study, it was observed that patients frequently applied during the cold season.Although the data obtained from this study are similar to the literature,we hope that these findings will contribute to epidemiological data on behalf of our country.We think that prospectively designed population-based studies that evaluate other triggering factors will be more useful in order to explain the seasonal attacks observed in patients more clearly.

Keywords: Dermatology, epidemiology; inflammation; seasons; seborrheic dermatitis.

Tugba Kevser Uzuncakmak, Samet Bayazıt, Özge Askin, Zekayi Kutlubay. Demographic Features and Seasonal Variation in Adult and Pediatric Seborrheic Dermatitis: A Cross-Sectional, Single-Center, Hospital-Based Study. South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 121-124

Sorumlu Yazar: Tugba Kevser Uzuncakmak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale