E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
COVID-19’da SII, PLR, LCR, MPV/PLT İndekslerinin Prognoz ile İlişkisi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 109-115 | DOI: 10.14744/scie.2021.03064

COVID-19’da SII, PLR, LCR, MPV/PLT İndekslerinin Prognoz ile İlişkisi

Demet Turan, Halit Çınarka, Mustafa Çörtük, Elif Tanrıverdi, Efsun Gonca Uğur Chousein, Binnaz Zeynep Yıldırım, Melih Akay Arslan, Celal Bugra Sezen, Erdoğan Çetinkaya
SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını şiddetlendikçe, hastalığın seyrini tahmin etmede laboratuvar öngörücülerinin tanımlanmasına daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu öngörücüler ciddi hastalık geliştirme riski yüksek olan hastaları belirlemeyi ve böylece devam eden pandemide sınırlı olan insan ve teknik kaynakların tahsisini optimize edecektir. Çalışmamızda sık kullanılan mutlak lenfosit, nötrofil lenfosit oranı (NLR) ve C-reaktif protein (CRP) parametrelerinin dışında systemic-immune-inflammation index (SII), lenfosit CRP oranı (LCR), trombosit lenfosit oranı (PLR), ortalama trombosit volümünün trombosit miktarına oranı (MPV/PLT)’nin, COVID 19 pnömonisinde prediktör olarak kullanılabilirliğini saptamayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2020–Mayıs 2020 arasında COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların verileri geriye dönük değerlendirilerek demografik verileri, tıbbi geçmişi, laboratuvar bulguları kaydedildi. Laboratuvar parametrelerinden NLR, PLR, LCR, SII, MPV/PLT oranları hesaplandı. Oksijen inhalasyon tedavisi, noninvaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı (NIMV), yoğun bakım ihtiyacı ve mortalite durumları kaydedildi. Ağır ve ağır olmayan hastalık olarak iki gruba ayrılan hastalardan solunum hızı >30 kez/dak veya oksijen satürasyonu <%90 olanlar ağır olarak tanımlandı.
BULGULAR: Çalışmaya 62’si erkek (%73.8) 84 hasta dahil edildi, 37’sinin en az bir komorbiditesi mevcuttu. Yaş ortalaması 54.07±15.70 yıldı. Yirmi sekiz hastada (%33.3) hastalık ağır seyretmiş, 13’ünde (%15.5) NIMV ihtiyacı, 13’ünde (%15.5) yoğun bakım ihtiyacı gerekmişti. On bir hasta hayatını kaybetti. Hastalık ağırlığı, yoğun bakım ihtiyacı ve mortaliteyi öngörmede CRP ve NLR istatistiksel olarak anlamlı yüksek iken, mutlak lenfosit sayısı ise düşüktü. SII ve PLR hastalık ağırlığını, yoğun bakım ihtiyacını öngörmede anlamlı farklılık gösterirken, LCR her üç durumda da anlamlı farklılık gösterdi. MPV/PLT oranı sadece mortaliteyi öngörmede anlamlı bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Enflamutuvar indeksler COVID-19 pnömonisinde prognostik belirteçler olarak kullanılabilir. Kostefektif ve kolay erişilebilir olan bu indeksler ağır olguların erken tanınmasını öngörerek tedavi yönetiminin zamanında başlatılmasını sağlayabilirler.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, prognoz, sistemik immün enflamatuvar indeks.

The Relationship Between SII, PLR, LCR, MPV/PLT Values and COVID-19 Prognosis

Demet Turan, Halit Çınarka, Mustafa Çörtük, Elif Tanrıverdi, Efsun Gonca Uğur Chousein, Binnaz Zeynep Yıldırım, Melih Akay Arslan, Celal Bugra Sezen, Erdoğan Çetinkaya
Department of Pulmonology, Health Science University Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The magnitude of the coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic has produced a
great need to determine laboratory parameters of prognostic significance. This information will help identify patients at risk of severe disease and assist in the optimal allocation of limited medical resources. The aim of this study was to determine the usefulness of systemic-immune-inflammation index (SII), lymphocyte-to-CRP ratio (LCR), platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) and mean thrombocyte volume-to-platelet count ratio (MPV/PLT) values compared with the commonly used laboratory parameters of absolute lymphocyte count, neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), and C-reactive protein (CRP), as prognostic biomarkers of COVID-19.
METHODS: The medical records of patients hospitalized with COVID-19 pneumonia between March 2020 and May 2020 were retrospectively evaluated. The NLR, PLR, LCR, SII, and MPV/PLT values were calculated based on laboratory parameters. The need for oxygen support, non-invasive mechanical ventilation (NIMV), and intensive care treatment were documented, as well as mortal outcomes. The patients were divided into a non-severe group and a severe disease group, which was defined by a respiratory rate of >30/minute or an oxygen saturation <90%.
RESULTS: A total of 84 patients were enrolled, including 62 (73.8%) males. The mean age of the study group was 54.07±15.70 years. Thirty-seven had at least 1 comorbidity. Twenty-eight patients (33.3%) had severe disease, with 13 (15.5%) requiring NIMV and 13 (15.5%) needing intensive care. Eleven patients died during the study period. Elevated CRP and NLR and decreased absolute lymphocyte counts were statistically significant in predicting disease severity, need for intensive case treatment, and mortality. The SII and PLR findings also reached statistical significance in the prediction of disease severity and the need for intensive care, and the LCR value was a significant predictor of all 3 outcomes. The MPV/PLT ratio was significant only in forecasting mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results indicate that inflammatory indexes can be used as prognostic predictors in COVID-19 pneumonia. These index measurements are cost-effective and readily available, and therefore can aid in the early identification and timely medical management of severe cases.

Keywords: COVID-19, prognosis, systemic-immunei-nflammation index.

Demet Turan, Halit Çınarka, Mustafa Çörtük, Elif Tanrıverdi, Efsun Gonca Uğur Chousein, Binnaz Zeynep Yıldırım, Melih Akay Arslan, Celal Bugra Sezen, Erdoğan Çetinkaya. The Relationship Between SII, PLR, LCR, MPV/PLT Values and COVID-19 Prognosis. South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 109-115

Sorumlu Yazar: Demet Turan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale