E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Total Laparoskopik Histerektomi Sırasında Mesane Yaralanmasının Laparoskopik Yönetimi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 176-180 | DOI: 10.14744/scie.2021.86094

Total Laparoskopik Histerektomi Sırasında Mesane Yaralanmasının Laparoskopik Yönetimi

Emre Mat1, Gazi Yıldız1, Gulfem Basol1, Didar Kurt1, Betul Kuru1, Elif Cansu Gundogdu1, Onder Sakin1, Umit Cabus3, Pınar Yıldız2, Ahmet Kale1
1İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Turkey
2Kadın hastalıkları ve doğum kliniği, Adatıp Kurtköy Hastanesi, İstanbul,Türkiye
3Kadın hastalıkları ve doğum kliniği, Pamukkale Üni. Tıp Fakültesi, Denizli,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik histerektomi (LH) sırasında mesane yaralanması, üreter yaralanmasından yaklaşık olarak üç kat daha fazla görülmektedir ve jinekologlar için hala önemli bir problem oluşturmaktadır. Çalışmamızın amacı, laparoskopik histerektomi sırasında oluşan mesane yaralanmalarının laparoskopik olarak onarılmasının sonuçlarını sunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kasım 2018 ile Ocak 2020 arasında benign jinekolojik nedenlerle LH yapılan hastalar geriye dönük olarak incelendi. Mesane yaralanması izlenen tüm hastaların tıbbi kayıtları incelendi, yaralanma nedenleri, insidansı, tedavi ve takipleri değerlendirildi.
BULGULAR: Laparoskopik histerektomi sırasında mesane yaralanması olan sekiz hasta saptandı. Mesane yaralanmaların hepsi operasyon sırasında farkedildi. Yedi hastada utero–vezikal alanın laparoskopik olarak keskin ve künt diseksiyonu sırasında, bir hastada da suprapubik trokar girişi sırasında mesane hasarı oluştuğu izlendi. Mesane hasarlarının tümü laparaskopik olarak onarıldı. Cerrahi sırasında ve sonrasında hiçbir hastada majör bir komplikasyon izlenmedi. Mesane katateri cerrahiden 7–10 gün sonra çıkarıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik histerektominin korkulan bir komplikasyonu olan mesane yaralanmalarının laparoskopik onarımı, endoskopik cerrahide deneyimli bir jinekologlar tarafından da başarı ile yapılabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Histerektomi, laparaskopi; mesane; onarım; yaralanma.

Laparoscopic Management of Bladder Injury During Total Laparoscopic Hysterectomy

Emre Mat1, Gazi Yıldız1, Gulfem Basol1, Didar Kurt1, Betul Kuru1, Elif Cansu Gundogdu1, Onder Sakin1, Umit Cabus3, Pınar Yıldız2, Ahmet Kale1
1Department of Obstetrics and Gynecology, Health Sciences University İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, Adatıp Kurtköy Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Obstetrics and Gynecology, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey

INTRODUCTION: The rate of bladder injury during laparoscopic hysterectomy (LH) is three-fold higher than that of ureter injury and is an important problem for gynecologists. The aim of the present study was to present the results of laparoscopic repair of bladder injuries produced during LH procedure.
METHODS: Patients who underwent LH for benign indications between November 2018 and January 2020 were evaluated retrospectively. Medical records of all patients with bladder injury were reviewed and their causes of injury, incidence, treatment and follow-up were evaluated.
RESULTS: Eight patients were established to have bladder injury while undergoing LH. All bladder injuries were recognized during operation. Bladder injury occurred during laparoscopic sharp and blunt dissection of uterovesical area in seven patients and during suprapubic trochar insertion in one patient. All bladder injuries were repaired laparoscopically. No major complications were encountered during or after operation. Bladder catheters were removed 7–10 days after surgery.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was demonstrated that laparoscopic repair of bladder injury, which is a feared complication of LH, can be carried out successfully be gynecologists experienced in endoscopic surgery.

Keywords: Hysterectomy, injury; laparoscopy; repair; urinary bladder.

Emre Mat, Gazi Yıldız, Gulfem Basol, Didar Kurt, Betul Kuru, Elif Cansu Gundogdu, Onder Sakin, Umit Cabus, Pınar Yıldız, Ahmet Kale. Laparoscopic Management of Bladder Injury During Total Laparoscopic Hysterectomy. South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 176-180

Sorumlu Yazar: Emre Mat, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale