E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Öncelik 3 (Yeşil Alan) Kodlu Hastaların Acil Servise Başvurma Sebepleri ve Acil Servisin Yoğunluğuna Etkileri [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 187-194 | DOI: 10.14744/scie.2021.73644

Öncelik 3 (Yeşil Alan) Kodlu Hastaların Acil Servise Başvurma Sebepleri ve Acil Servisin Yoğunluğuna Etkileri

Erdal Yılmaz
SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada acil servis (AS) veri tabanının oluşturulmasına zemin hazırlayacak bazı bilgilere ulaşılması hedeflenmiştir. Acil servisin olası yoğun saatlerinin belirlenmesi, insan gücünün planlanması için başvuruların aciliyet ve uygunluğu değerlendirilmiş; uygun olmayan başvuruların nedenleri ve zamanları saptanmış, önlenmesi konusunda alınabilecek önlemler tartışılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma 02.09.2015–31.10.2015 tarihleri arasında ileriye yönelik olarak yapıldı. Hastaların acil servis (yeşil alan) başvurularını değerlendirmek amacıyla demografik veri (7 soru) ve AS başvuru nedeninin tespiti için (15 soru) toplam 22 adet kapalı uçlu soru soruldu.
BULGULAR: Hastaların yaş ortancası 37 yıldı ve %51.2’si erkekti. Hastalar çoğunlukla ilköğretim (%34.3) mezunuydu. Hastaların çoğunun her hangi bir işte çalıştıkları (%53.8) ve daha çok işçi/hizmetli (%32.0) sınıfında çalıştıkları belirlendi. Hastaların %88.1’inin sosyal güvencesi vardı. Hastaların sıklıkla 17: 00–08: 00 saatleri arasında AS’ye başvurduğu görüldü (%52.4). Hastaların %74.7’si aile hekimini tanıyordu, %74.4’ü aile hekimine muayene amaçlı başvurmuş ve %48.2’si de daha önce 112’yi arayıp ambulans ile hastaneye nakli sağlanmıştı. Hastaların %70.2’si mesai saatleri içinde aile hekimine başvurmama nedenini başta kendilerini acil hissetmeleri ve daha detaylı muayene olmak isteği (%36.3) olarak ifade etmektedirler. Hastaların AS’yi tercih etme nedeninin başında yakınlık (%36.5) gelmekteydi. Son bir yıl içinde hastaların tamamının AS’ye bundan önce en az bir kez başvurduğu; %83’ünün en az bir polikliniğe başvurduğu saptandı. Hastaların çoğu (%31.0) sıra bitene kadar bekleyeceğini belirtti. Hastaların %74.5’i triaj sistemine, %50.6’sı acil hastanın öncelikli olduğu düşüncesine, %67.5’i ise genel sıra kurallarına uyulması gerektiğini savundu. Mesai sonrası gelen hastalar AS’yi en sık tercih etme sebeplerinin yeni hastalanma (%61.6) olduğunu belirtti. Hastaların poliklinikler açık iken AS’ye gelmelerinin en sık sebebi ise hastanın kendisinin acil olduğunu düşünmesi (%46.6) olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, kişilere verilecek eğitim, acil servislerden acil olmayan işlemlerin kaldırılması (enjeksiyon, pansuman vs), aile sağlığı merkezlerinin uygun yerlere yerleştirilmesi ve bu merkezlerdeki hekime olan güveninin artırılması, yeşil alan hastalarından alınan muayene katkı payı ücretlerinin yükseltilmesi ile acil servis’e (yeşil alan) olan başvurunun azaltılabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, acil servis yoğunluğu, başvuru nedenleri; triyaj; yeşil etiket.

The Reasons of Apply to the Emergency Department By Priority 3 (Green Tags) Coded Patients and the Effects on the Intensity of the Emergency Department

Erdal Yılmaz
Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it is aimed to reach some information that will prepare the ground for the establishment of emergency service database. The urgency and appropriateness of the applications were evaluated for determining the possible rush hours of the emergency department (ED) and planning the workforce; the reasons and times of the inappropriate applications were determined and the measures to be taken to prevent them were discussed.
METHODS: This study was prospectively conducted in Ankara Training and Research Hospital, ED. Seven closed-ended questions were asked for the analysis of patients’ demographics and 15 closed-ended questions to determine the reasons of ED (green tag) applicant. Data were analyzed using SPSS for Windows v18 software and p<0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: Of the patients, 88.1% had social security. Patients often presented to the ED between 5 PM and 08 AM (52.4%). Of the patients, 70.2% stated the reason for not referring to their family physicians within working hours as feeling themselves urgent and willing to have more detailed examination (36.3%). The leading reason for preferring the ED was its closeness (36.5%). It has been determined that all of the patients have referred to the ED at least once in the past year. Patients who came after working hours stated that the reason of their preference for ED because of acute illness (61.6%). It was determined that patients preferred ED over family health centers and outpatient clinics for drip-feed (50.6%) and/or injections (25.4%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result,we believe that the number of applications can be reduced with the education to be given to individuals, removal of non-urgent procedures from emergency services (injection, dressing, etc.), placement of family health centers in appropriate places, and increasing the trust of the physicians in these centers, increasing the costs of examination contribution from green field patients.

Keywords: Emergency department, green tag, intensity in emergency department; reasons for admission; triage.

Erdal Yılmaz. The Reasons of Apply to the Emergency Department By Priority 3 (Green Tags) Coded Patients and the Effects on the Intensity of the Emergency Department. South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 187-194

Sorumlu Yazar: Erdal Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale