E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Esnek Bronkoskopinin Önemi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 165-169 | DOI: 10.14744/scie.2021.85698

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Esnek Bronkoskopinin Önemi

Emine Atağ1, Tuba Kockar Kizilirmak1, Özge Meral1, Hüseyin Arslan1, Esra Yayla Korkmaz2, Edanur Merttürk2, Fusun Unal2, Semra Gündoğdu2, Binay Vatansever2, Sedat Öktem1
1Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul, Turkey
2Medipol Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Esnek bronkoskopi (EB) yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ) yatan ve solunum problemleri olan hastaların yararına kullanılan bir araçtır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2014–Temmuz 2020 tarihleri arasında YYBܒde yatan ve EB yapılan tüm hastalar çalışmaya alındı. Demografik ve klinik özelikler, EB indikasyonları, EB prosedürüne ait veriler, EB bulguları, EB komplikasyonları ve EB’nin hastanın yönetimine sağladığı katkı değerlendirildi.
BULGULAR: Kırk sekiz hastaya EB yapıldı. Bunların 22’si (%45.8) erkekti. Medyan yaş 44 gündü (26.2–59.7). EB için en yaygın endikasyonlar; %50 hastada ekstübasyon başarısızlığı ve %33 hastada havayolu hastalığı idi. Bronkoskopik değerlendirmeler ile 46 hastada (%95.8) en az bir anormallik saptandı. Kırk bir (%85.4) hastaya bronkoalveolar lavaj yapıldı. EB, hastaların 46’sında (%93.8) hastanın yönetimine katkı sağladı. Kırk sekiz hastanın 16’sına (%33.3) bronkoskopi ile tanı kondu, 23 (%48) hastada ise tıbbi tedaviler revize edildi. Hastaların yedisinde (%14.6) başarılı bir terapötik lavaj yapıldı. Hastaların 28’ine (%58.3) ise cerrahi girişim uygulandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Esnek bronkoskopi, YYBB’de solunum bozukluklarının tanı ve tedavisinde önemli bir değere sahiptir. Hava yollarının doğrudan görüntülenmesi, BAL’nin mikrobiyolojik değerlendirmesi ve mukus tıkaçlarının uzaklaştırılması, klinisyenlerin daha doğru tanı koymasına ve havayolu cerrahi prosedürleri dahil olmak üzere uygun tedavi seçeneklerini sunmasına olanak tanır.

Anahtar Kelimeler: Bronkoskopi, esnek, yenidoğan yoğun bakım ü, nitesi.

The Value of Flexible Bronchoscopy in the Neonatal Intensive Care Unit

Emine Atağ1, Tuba Kockar Kizilirmak1, Özge Meral1, Hüseyin Arslan1, Esra Yayla Korkmaz2, Edanur Merttürk2, Fusun Unal2, Semra Gündoğdu2, Binay Vatansever2, Sedat Öktem1
1Department of Pediatric Pulmonology, Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Flexible bronchoscopy (FB) is a safe and valuable tool for the assessment and treatment of patients in neonatal intensive care units (NICUs) with respiratory diseases.
METHODS: All neonates who underwent FB in the NICU between July 2014 and July 2020 were included in the study. All demographic and clinical data including FB indications, the FB procedure performed and FB findings, FB complications, and the contribution of FB to the management were examined.
RESULTS: Forty-eight patients underwent FB. Twenty-two (45.8%) of them were male. The median age was 44 days (26.2–59.7). The most common indication for FB was extubation failure at 50%, followed by suspected airway disease at 33%. Bronchoscopic assessments revealed at least one abnormality in 46 (95.8%) infants. Bronchoalveolar lavage (BAL) was performed in 41 (85.4%) patients. FB contributed to the management in 46 (93.8%) of the patients. Based on FB results, 16 of 48 (33.3%) patients received a diagnosis by bronchoscopy, and medical treatments were revised in 23 (48%) patients. A successful therapeutic lavage was made in 7 (14.6%) of patients. Surgical interventions were performed in 28 (58.3%) of the patients.

DISCUSSION AND CONCLUSION: FB has an important value in the diagnosis and management of respiratory disorders in NICU. Direct visualization of the airways, microbiological assessment of BAL, and removal of mucus plugs allow the clinicians to make an accurate diagnosis and provide appropriate treatment options, including airway surgical procedures.

Keywords: Flexible bronchoscopy, neonatal intensive care unit, pediatric pulmonology.

Emine Atağ, Tuba Kockar Kizilirmak, Özge Meral, Hüseyin Arslan, Esra Yayla Korkmaz, Edanur Merttürk, Fusun Unal, Semra Gündoğdu, Binay Vatansever, Sedat Öktem. The Value of Flexible Bronchoscopy in the Neonatal Intensive Care Unit. South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 165-169

Sorumlu Yazar: Emine Atağ, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale