E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Gebelikte Vajinismus Tedavisinin Özelliklerinin ve Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 134-140 | DOI: 10.14744/scie.2020.03411

Gebelikte Vajinismus Tedavisinin Özelliklerinin ve Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Süleyman Eserdag1, Emine Eda Akalın2
1Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Turkey
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar, Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Vajinismus, kadınların yaşam kalitesinde önemli rahatsızlığa ve bozulmaya neden olabilecek en yaygın kadın psikoseksüel işlev bozukluklarından biridir. Çalışmanın amacı gebelikte vajinismusun özelliklerini değerlendirmekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya riskliği gebeliği olmayan ancak vajinismusu olan 17 gebe ve gebe olamayan (kontrol) 34 vajinismus hastası dahil edildi. Her iki gruptaki tüm hastalar bilişsel cinsel terapiler ve davranışsal tedavilerle tedavi edildi. Vajinismus tedavisi nedeniyle gebelik komplikasyonu görülmedi.
BULGULAR: Gebe olan vajinismus grubunda seans sayısı ve seanslara toplam katılım gün sayısı kontrol grubundan anlamlı olarak daha azdı. Vajinismusu olan gebelerin on ikisinde sezaryen, beşinde vajinal doğum mevcuttu. Sezaryen doğumlardan yedisinin endikasyonu elektifti ve beşinin farklı tıbbi endikasyonları vardı. Tedaviden sonra 16 çift (%94.1), tam penetrasyonlu cinsel ilişkiye çok rahat bir şekilde kavuştu, ancak bir çift tam penetrasyona sahip olduklarını ancak ağrılı olduğunu belirtti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaptığımız bu çalışma gebelik sırasında vajinismus tedavisi ile ilgili ilk çalışmadır. Cinsel ilişki olmadan zaman zaman gebe kalan vajinismus hastalarının hamilelik sırasında güvenli bir şekilde cinsel terapi alabileceğini ve sonuçların gebe olmayan vajinismus hastalarından daha iyi olduğunu gözlemledik.

Anahtar Kelimeler: Başarı, doğum; gebelik; tedavi; vajinismus.

Evaluation of Characteristics and Clinical Outcomes of Vaginismus Treatment During Pregnancy

Süleyman Eserdag1, Emine Eda Akalın2
1Department of Obstetrics and Gynecology, Altınbaş University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Gynecology and Obstetrics, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Vaginismus is a common female psychosexual dysfunction that can cause a significant deterioration in quality of life. The aim of this study was to evaluate the characteristics of vaginismus during pregnancy and treatment outcomes.
METHODS: A total of 17 pregnant women with a normal-risk pregnancy and vaginismus, and 34 vaginismus patients who were not pregnant (control group) and their partners were included in the study. All of the patients were treated with cognitive therapy and behavioral therapy. Treatment did not result in any pregnancy complications.
RESULTS: The control group required significantly more therapy sessions and a greater total number of treatment days than the pregnant vaginismus group. Twelve of the pregnant women with vaginismus had a cesarean section, and 5 had a vaginal delivery. Seven of the cesarean deliveries were elective, and 5 were due to medical indications. After treatment, 16 couples (94.1%) from the pregnant group reported that they had very comfortable, full penetrative sexual intercourse, while 1 couple said that they had achieved full penetration, but it was painful.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This is believed to be the first study to examine vaginismus treatment during pregnancy. The findings indicated that vaginismus patients can undergo sexual therapy during pregnancy safely, and that results may be achieved sooner than with non-pregnant vaginismus patients with valuable benefits. Treatment can reduce the preference for a caesarean section, lessen anxiety related to gynecological exams and delivery.

Keywords: Delivery, pregnancy; success; treatment; vaginismus.

Süleyman Eserdag, Emine Eda Akalın. Evaluation of Characteristics and Clinical Outcomes of Vaginismus Treatment During Pregnancy. South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 134-140

Sorumlu Yazar: Süleyman Eserdag, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale