E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Kasık Fıtığının Laparoskopik ve Açık Mesh Onarımından Sonra Testis Fonksiyonları Üzerine Etkisi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 150-153 | DOI: 10.14744/scie.2021.26122

Kasık Fıtığının Laparoskopik ve Açık Mesh Onarımından Sonra Testis Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Mehmet Mustafa Altıntaş, Selçuk Kaya
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Gerilimsiz sentetik mesh kullanılarak yapılan Lichtenstein ve total ekstraperitoneal (TEP) onarım uygulanmış hastalarda her iki tekniğin testis volümü ve spermatik kord kan akımı üzerine olan etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında genel cerrahi polikliniğine başvuran ve poliklinikte kasık fıtığı tanısı alan tetkik ve konsültasyonları tamamlanarak, anestezi onayı olan 20-40 yaş arası, cinsel aktif 96 erkek hastalar çalışmaya alındı. Hastalar iki gruba randomize edildi. Hastların 48’ine Lichtenstein herniorafi (Grup 1) 48’ine ise TEP onarımı (Grup 2) yapıldı. Hastalar ameliyat sonrası 1 yıl sonra kontrole çağrılarak inguinal ve skrotal Doppler ultrason yapıldı. Ultrasonografik değerlendirmede ameliyat edilmiş taraf ve sağlam taraf testis volümleri ve spermatik kord arteriel kan akım değerleri ölçüldü. Arteriyel kan akımı ölçümünde, sistolik tepe akım hızı (Vmax), diastolik sonu akımhızı (Vmin), rezistivite indeksi (RI) ve pulsalite indeksi (PI) ölçüldü.
BULGULAR: Lichtenstein herniorafi (Grup 1) yapılan tarafın ameliyat edilmemiş taraf ile karşılaştırılmasında Vmin, RI, PI ve TV değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (sırasıyla, p=0.03, 0.01, 0.01, 0.01). TEP onarımı (Grup 2) yapılan tarafın ameliyat edilmemiş taraf ile karşılaştırmasında ise testis volümleri ve spermatik kord arteriyel kan akım değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Lichtenstein ve TEP grupları arasında Vmax, Vmin ve TV değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmazken RI ve PI değerleri açısından aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (sırasıyla, p=0.02, 0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sentetik mesh kullanılarak yapılan kasık fıtığının cerrahi tedavisinde TEP onarımının, Lichtenstein tekniğine göre testis fonksiyonlarının daha iyi korunması açısından elverişli olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: İnguinal herni onarımı, Lichtenstein; testiküler atrofi; total ekstraperitoneal.

Evaluation of Testicular Function after Laparoscopic and Open Mesh Repair of Inguinal Hernia

Mehmet Mustafa Altıntaş, Selçuk Kaya
Department of General Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kirdar City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare the effects on testicular volume (TV) and spermatic cord blood flow of Lichtenstein hernia repair using tension-free synthetic mesh and laparoscopic totally extraperitoneal (TEP) repair.

METHODS: A total of 96 sexually active male patients aged 20–40 years who presented at a general surgery outpatient clinic between January 2018 and June 2019 and were diagnosed with inguinal hernia were included in the study. The patients were randomized into 2 groups. Of the group, 48 patients underwent Lichtenstein hernioplasty (Group I) and 48 patients had TEP repair (Group II). Inguinal Doppler ultrasound was performed 1 year after surgery to evaluate the operated side and to assess the intact testicular volume and spermatic cord arterial blood flow. The peak systolic velocity (Vmax), end diastolic velocity (Vmin), resistive index (RI), and pulsatility index (PI) were measured.
RESULTS: A statistically significant difference was found in the Vmin, RI, PI, and TV values in the Lichtenstein repair side (Group I) in comparison with the non-operated side (p=0.03, 0.01, 0.01, 0.01, respectively). In the comparison of the TEP repair side (Group II) with the non-operated side, no statistically significant difference was observed in the TV or spermatic cord arterial blood flow values. While there was no significant difference between Vmax, Vmin, and TV values between the Lichtenstein and TEP groups, a statistically significant difference was seen in the RI and PI values (p=0.02, 0.01, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this evaluation of the effects of surgical treatment of inguinal hernia, TEP repair provided better preservation of testicular function compared with the Lichtenstein technique.

Keywords: Inguinal hernia repair, Lichtenstein repair; testicular atrophy; totally extraperitoneal repair.

Mehmet Mustafa Altıntaş, Selçuk Kaya. Evaluation of Testicular Function after Laparoscopic and Open Mesh Repair of Inguinal Hernia. South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 150-153

Sorumlu Yazar: Selçuk Kaya, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale