E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Üriner İnkontinanslı Kadın Multipl Skleroz Hastalarında Özürlülük Durumu ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 141-145 | DOI: 10.14744/scie.2021.51423

Üriner İnkontinanslı Kadın Multipl Skleroz Hastalarında Özürlülük Durumu ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

Aybüke Ersin1, Merve Alökten2, Fatma Mutluay3, Melih Tütüncü4, Ugur Uygunoglu4, Sabahattin Saip4, Aksel Siva4
1İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, İstanbul, Turkey
2İstanbul Atlas Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Fizyoterapi Programı
3İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
4İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Multipl skleroz (MS) ilerleyici, enflamatuvar, kronik ve nörodejeneratif bir hastalıktır. MS hastalarının en yaygın semptomlarından biri, %90’a varan yüksek oranlarla idrar kaçırmadır. Önceki çalışmalar, idrar kaçırmanın MS hastalarının yaşam kalitesini düşürdüğünü göstermiştir. Ancak MS’ in fiziksel özür düzeyini belirleyen Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği (EDSS) skoru ile üriner sistem sorunlarından kaynaklanan yaşam kalitesi puanları arasında bir ilişki olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle çalışmamız, üriner inkontinansa özgü yaşam kalitesi anketlerinden biri olan King Sağlık Anketi (KHQ) puanı ile EDSS skoru arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Kliniği’nde MS tanısı almış ve ayakta tedavi gören 18–65 yaş arası 32 kadın hasta dahil edildi. Hastaların EDSS skorları arasında herhangi bir sınıflama yoktu. İdrar kaçırma ile ilişkili yaşam kalitesi değerlendirmesi için KHQ kullanıldı. İstatistiksel analiz için SPSS sürüm 22 kullanıldı. Normal dağılım Kolmogorov Smirnov testi ile değerlendirildi, parametrik olmayan korelasyon Spearman’ın rho katsayısı ile hesaplandı.
BULGULAR: Üriner inkontinansa özgü yaşam kalitesi ile özürlülük durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif bir ilişki bulundu (r=0.392, p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda EDSS skoru yüksek MS hastalarının üriner inkontinansa özgü yaşam kalitesi skorlarının düşük olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, özürlülük durumu; üriner inkontinans; yaşam kalitesi.

Correlation Between Disability Status and Quality of Life in Multiple Sclerosis Female Patients with Urinary Incontinence

Aybüke Ersin1, Merve Alökten2, Fatma Mutluay3, Melih Tütüncü4, Ugur Uygunoglu4, Sabahattin Saip4, Aksel Siva4
1Department of Occupational Therapy, İstanbul Atlas University Faculty of Health Science, İstanbul, Turkey
2Program of Physiotherapy, Vocational School, İstanbul Atlas University, İstanbul, Turkey
3Department of Physiotherapy and Rehabilitation, İstanbul Medipol University Faculty of Health Science, İstanbul, Turkey
4Department of Neurology, İstanbul University-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Multiple sclerosis (MS) is a progressive, inflammatory, chronic, and neurodegenerative disease. One of the most common symptoms of MS patients is urinary incontinence with high rates of up to 90%. The previous studies have shown that urinary incontinence reduces the quality of life of MS patients. However, it is not known whether there is a relationship between the Expanded Disability Status Scale (EDSS) scores, which determine the physical disability level of MS, and the quality of life scores caused by urinary problems. For this reason, our study focuses on the relationship between EDSS scores and King’s Health Questionnaire (KHQ) scores, which is one of the quality of life questionnaires specific to urinary incontinence.
METHODS: The study included 32 female patients aged 18–65 years, diagnosed with MS, and received outpatient treatment at the Neurology Clinic of Cerrahpaşa School of Medicine Hospital. There was no categorization among the patients’ EDSS scores. Quality of life associated with urinary incontinence was measured with the KHQ. Normal distribution was assessed by Kolmogorov–Smirnov test and non-parametric correlation was calculated by Spearman’s rho coefficients using SPSS version 22.
RESULTS: It was found a statistically significant negative correlation between urinary incontinence-related quality of life and disability status (r=0.392, p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we found that MS patients with high EDSS scores have low urinary continence-related quality of life scores.

Keywords: Disability status, multiple sclerosis; quality of life; urinary incontinence.

Aybüke Ersin, Merve Alökten, Fatma Mutluay, Melih Tütüncü, Ugur Uygunoglu, Sabahattin Saip, Aksel Siva. Correlation Between Disability Status and Quality of Life in Multiple Sclerosis Female Patients with Urinary Incontinence. South Clin Ist Euras. 2021; 32(2): 141-145

Sorumlu Yazar: Aybüke Ersin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale